Provincie Utrecht


Persbericht
16 februari 1999

Op weg naar een schone singel in het jaar 2000
DRIE OVERHEDEN WERKEN SAMEN AAN UITVOERING WATERBODEMSANERING IN WOERDEN

Op dinsdag 23 februari 1999 ondertekenen de provincie Utrecht, de gemeente Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bevestigen de drie partijen hun samenwerking bij de uitvoering van de waterbodemsanering van de Singelgracht in Woerden. De ondertekening wordt op ludieke wijze ingeleid. Om een goede werkplanning te kunnen realiseren is de sanering opgesplitst in twee delen, waarvan het eerste deel komende zomer start. De kosten voor het gehele project bedragen circa 19 miljoen gulden.

In het verleden is vanaf het voormalige gasfabrieksterrein in Woerden afval op de Singel geloosd. Hierdoor is de waterbodem van de Singel bij het oude lozingspunt bij de Prins Hendrikkade verontreinigd. Uit onderzoek is gebleken dat ook de rest van de singel in mindere mate is verontreinigd.

Samen aan de slag
Nadat duidelijk was dat sanering van het gasfabrieksdeel van de singel onontkoombaar was, zijn de drie betrokken overheden gezamenlijk rond de tafel gaan zitten. Met elkaar is afgesproken om de gehele singel in één keer aan te pakken. De integratie van waterbodemsanering van het gasfabrieksdeel met de overige singeldelen, het plegen van enig onderhoud aan de singel en de aanpak van de riooloverstorten leveren een positieve bijdrage aan het milieu.

Doelgerichte aanpak
De Singelgracht in Woerden, inclusief de haven en de Binnensingel, wordt in twee fasen aangepakt. In de eerste fase is de zuidelijke omloop, inclusief het singeldeel bij de voormalige gasfabriek, aan de beurt. De provincie coördineert deze fase, die medio 1999 van start gaat. Vervolgens start het waterschap eind 1999 met onderzoek voor de uitvoering van de tweede fase, het noordelijk deel van de singel. Het slib wordt verwijderd met behulp van een kraan. Om te kunnen baggeren zal de watergang vrijgemaakt worden van obstakels. Het opgebaggerde slib wordt via een rooster in een kleine beunbak gebracht. Op het rooster zal grof materiaal achterblijven, dat via een container wordt afgevoerd naar een verwerker. Het slib wordt naar een erkende stortplaats gebracht.

Communicatie belangrijk
De saneringswerkzaamheden kunnen voor direct omwonenden enige overlast veroorzaken. De drie overheden vinden het belangrijk om hen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het hele traject. Half maart wordt er een inloopavond georganiseerd, waarbij belangstellenden informatie kunnen krijgen over het project. Tevens bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. Op 21 april organiseren provincie, gemeente en waterschap een grote informatiebijeenkomst. Voor beide avonden worden direct omwonenden rechtstreeks uitgenodigd. Overige belangstellenden kunnen de aankondigingen lezen op de gemeentelijke pagina.

Met een waterbodemsanering zijn hoge kosten gemoeid. Dit komt met name door de kosten voor het storten van de bagger. Het hele project kost ongeveer 19 miljoen gulden. De kosten voor de eerste fase bedragen 12,4 miljoen gulden. Dit wordt gedekt door het Ministerie van Vrom (9,3 miljoen), het Hoogheemraadschap (1,4 miljoen), de provincie Utrecht (0,7) en de gemeente Woerden (1miljoen). Over de dekking van de 2e fase (6,8 miljoen) moet nog besluitvorming plaatsvinden.

Meer informatie
Provincie Utrecht, Susan van Vliet, tel. 030-2583151 Gemeente Woerden, Annet Geerts/Gerold Borsboom, tel. 0348-428828 Hoogheemraadschap De Sichtse Rijnlanden, Godert Wammes, tel.030-6345700
(Voor informatie: Susan van Vliet actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 51)

Deel: ' Samenwerking waterbodemsanering in Woerden '
Lees ook