Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Samenwerkingsakkoord inzake natuur- en milieueducatie tussen de provincie en de gemeenten Gistel, Oudenburg en Ichtegem Brugge, 22/5/2002
Natuur- en milieueducatie (NME) is een belangrijk beleidsinstrument van lokale overheden bij de realisatie van een duurzame samenleving. De gemeenten krijgen steeds meer vragen om ondersteuning van NME in hun gemeente. Sommige zijn al lang bezig met NME, al dan niet op een gestructureerde wijze of in samenwerking met andere instanties, andere moeten nog echt beginnen. De provincie en de besturen van de gemeenten Gistel, Oudenburg en Ichtegem, willen op dit terrein hun inspanningen maximaliseren door overleg en samenwerking. Daarom sluiten zij een samenwerkingsovereenkomst af op woensdag 22 mei in het Cultureel Centrum De Kouter te Bekegem. De samenwerkingsovereenkomst wordt ter plaatse ondertekend door de schepenen en door gedeputeerde Jan Durnez.

De drie gemeenten en het provinciebestuur engageren zich om: · regelmatig gezamenlijk te overleggen over gemeenschappelijke projecten en initiatieven die in het kader van dit samenwerkingsverband worden ontwikkeld
· informatie uit te wisselen over alle eigen NME-initiatieven · gezamenlijk te beslissen over het betrekken van andere actoren bij de gemeenschappelijke projecten en initiatieven · te fungeren als aanspreekpunt voor de ontwikkelde initiatieven.

Natuur- en milieu-educatie richt zich naar verschillende doelgroepen.Als startproject van het samenwerkingsverband wordt gewerkt naar de doelgroep basisonderwijs. Er wordt o.a. een project uitgewerkt om het basisonderwijs te ondersteunen bij de realisatie van zijn opdracht inzake NME.
Concreet worden veldwerkkoffers ter beschikking gesteld en wordt aan leerkrachten geleerd hoe hiermee te werken, te beginnen met de Boskoffer en het Kabouterpad. Deze bestaan uit een aantal materialen om actief met de klas aan veldwerk te doen en op een leerrijke en plezante manier de natuur en het bos te ontdekken en te beleven.

Ook het project MOS Milieuzorg op school wordt geïntroduceerd en ondersteund. MOS biedt een leidraad om een duurzaam milieuzorgsysteem uit te bouwen binnen een school. Binnen dit kader passen ook reeds bestaande milieuzorgactiviteiten. De aandachtsvelden van MOS zijn: afvalpreventie, water, energie, verkeer en natuur op school.

Het project loopt als volgt:

· 22 mei 2002: informatiebijeenkomst voor de directies: toelichting van het project, de bedoelingen en de aanpak
· vorming van leerkrachten: leren werken met de boskoffer en het kabouterpad op woensdag 9 oktober 2002 in het Kasteelpark Ter Waere te Gistel.
· na de vorming: ter beschikking stellen van de koffers per gemeente.

MEER INFORMATIE: BIJ DE GEMEENTELIJKE MILIEUDIENST VAN GISTEL (059 27 02 21 - JAN VANDECASTEELE), OUDENBURG (059 26 60 27 KURT VAN CRAEYNEST) EN ICHTEGEM (051 59 11 48 - HEIDI CHRISTIAEN) OF BIJ HET PROVINCIEBESTUUR (050 40 32 81 - WIM MESTDAGH OF 050 40 35 42 TOM VERMEERSCH)

Deel: ' Samenwerkingsakkoord natuur- en milieueducatie provincie en gemeente.. '
Lees ook