Gemeente Tilburg


9-2-99

Sanering GEB-terrein weer een stapje dichterbij

Provincie beslist in voorjaar 1999

Het college van b&w heeft een standpunt ingenomen over de aanpak van de sanering van het GEB-terrein. De keuze ligt wat het college betreft op een verwijdering van de verontreiniging door een combinatie van gedeeltelijke ontgraving, oppompen van grondwater, toedienen van perslucht en oppompen van bodemlucht. De gekozen variant is de aanpak die in het saneringsonderzoek van Grontmij als meest geschikte naar voren kwam. Het college stelt deze variant voor met een aantal uitbreidingen die gebaseerd zijn op meningen van betrokken partijen. Deze waren vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep.

Saneringsonderzoek
Adviesbureau Grontmij heeft in het saneringsonderzoek negen saneringsmogelijkheden uitgewerkt en vergeleken op technische mogelijkheden, gevolgen voor omwonenden, eindresultaat voor het milieu en de kosten. Bij alle varianten waren risico's voor mens en milieu uitgesloten. Bovendien zijn ze alle afgestemd op gebruik van het terrein voor woningbouw en alle zaken die daarmee samenhangen zoals parkeren, de aanleg van groen etc. Uit het onderzoek bleek de variant '8-plus' de meest geschikte. Bij deze saneringsvariant wordt op een plaats (tot 2 meter) de grond ontgraven , wordt grondwater opgepompt en gezuiverd, wordt perslucht toegediend (persluchtinjectie) en wordt vervolgens de bodemlucht opgepompt.

Uitbreidingen op variant 8-plus
Partijen uit de begeleidingsgroep en bewoners hebben eind 1998 diverse meningen over en wensen voor de aanpak van de sanering uitgesproken. Op basis hiervan stelt het college een aantal aanvullingen op variant 8-plus voor. Zo zou op (drie) extra plaatsen grond ontgraven moeten worden, zou een exactere inschatting van de duur van de grondwatersanering moeten plaatsvinden en zou de zichtbare verontreiniging uit kruipruimtes gehaald moeten worden. Bovendien zou er een intentieverklaring getekend moeten worden door de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen en de gemeente; daarmee kan een goede afstemming van de sanering van het GEB-terrein en van het terrein van het NS-Revisiebedrijf gegarandeerd worden. Een uitgebreide toelichting op variant 8-plus en de door het college voorgestelde aanvullingen daarop, vindt u in bijlage 1. De kosten voor variant 8-plus met uitbreidingen bedragen bijna zes miljoen gulden.

Begeleidingsgroep
Volgens de gemeentelijke verordening Betrekken van belanghebbenden bij bodemsanering is een begeleidingsgroep ingesteld. Deze bestaat uit mensen van de gemeente, de woningbouwvereniging SVW, het opbouwwerk van Theresia, de Bewonersondersteuning Tilburg (BOT), de Stichting Bodemsanering NS, de provincie Noord-Brabant, werkgroep Lange Nieuwstraat, werkgroep INE, GGD Midden-Brabant (provinciaal Bureau Medische Milieukunde) en adviesbureau Grontmij. De groep kon in het vervolgtraject haar mening geven over het uitgevoerde saneringsonderzoek. Verder adviseert de begeleidingsgroep de gemeente over de wijze van communicatie met de omwonenden. Op verzoek van de begeleidingsgroep is in december 1998 een informatieavond voor bewoners georganiseerd. De meningen uit de begeleidingsgroep over de aanpak van de sanering varieerden van een voorkeur voor saneringsvariant 8-plus (al dan niet met aanvullende wensen) tot een saneringsvariant waarbij de verontreiniging volledig zou worden ontgraven.

Planning
Het collegestandpunt wordt op 22 februari besproken in de commissie VOMIL. Vervolgens gaat het als advies naar Gedeputeerde Staten van de provincie, die uiteindelijk over de aanpak van de sanering beslist. Een definitieve beslissing van GS wordt verwacht in maart of april. In de tweede helft van dit jaar wordt de gekozen saneringsvariant uitgewerkt in een saneringsplan. Dit plan wordt ook weer in de begeleidingsgroep besproken. De sanering zelf zou op zijn vroegst in 2000 kunnen starten.

Deel: ' Sanering GEB-terrein Tilburg stap dichterbij '
Lees ook