Provincie Friesland

Persberichten

Sanering grondwater Kollum chemie gaat voorspoedig

Na bijna twee jaar pompen is de sanering van het grondwater op het oude bedrijfsterrein van Kollum Chemie zo ver dat de grote zuiveringsinstallatie kan worden verwijderd. De gehalten aan verontreinigingen in het opgepompte water zijn inmiddels zo laag dat het water ongezuiverd op de riolering mag. Daarmee is een grote versnelling bereikt ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Toen werd uitgegaan van zon twaalf jaar lang zuiveren.

Van de 19 drains waaruit het grondwater wordt onttrokken, konder er al snel 8 worden afgel-koppeld omdat het water in deze drains schoon was. Het water dat nu met de overgebleven 11 drains wordt opgepompt is nog niet schoon, maar voldoet wel ruimschoots aan de normen voor lozing op de riolering. De provincie heeft hiervoor vergunning aangevraagd bij het Wetterskip Fryslân. Nadat hiervoor toestemming wordt verleend zal de bestaande zuiveringsinstallatie op het oude terrein worden verwijderd. Gerekend wordt dat er nog drie tot vijf jaar doorgepompt moet worden voordat ook het grondwater schoon genoeg is. Door metingen in het grondwater en het geloosde water wordt de voortgang bewaakt.

De kosten voor de grondwatersanering waren in het saneringsplan geraamd op 5 miljoen gulden. Door deze meevaller zullen de kosten miljoenen lager uitvallen. De kosten worden voor het grootste gedeelte gedragen door het Rijk (90%), de provincie en de gemeente betalen de rest. De totatale sanering, ooit begroot op meer dan 50 miljoen gulden, blijft hiermee ruim onder de 25 miljoen.

Achtergrondinformatie
Het bedrijfsterrein van Kollum Chemie aan de Simmerwei in Oudwoude was zwaar verontreinigd door de productie van bestrijdingsmiddelen. Dit is gebeurd in de periode van 1964 tot 1981. Daarna is het bedrijf failliet gegaan en heeft de provincie vele bodemonderzoeken laten uitvoeren. De conclusie hiervan was dat de grond en het slib in de sloten over een groot gebied waren verontreinigd met bestrijdingsmiddelen. Verder was het grondwater tot een diepte van meer dan dertig meter verontreinigd geraakt met oplosmiddelen en bestrijdingsmiddelen. In 1995 is overeenstemming bereikt tussen Rijk, provincie en de gemeente over de aanpak en financiering van de sanering. De sanering is gefaseerd uitgevoerd. Van maart 1998 tot 1999 is de grootste klus uitgevoerd; de aanpak van het voormalige bedrijfsterrrein zelf. Toen is ook de zuiveringsinstallatie geplaatst om het vrijkomende bemalingswater schoon te maken. Na de ontgraving is de zuivering gebruikt voor de sanering van het grondwater. Vanaf juni 1999 wordt het verontreinigde grondwater opgepompt. Dit water wordt gezuiverd en daarna weer geinfiltreerd (teruggebracht) in de bodem.

Nummer: 118
Datum: 12 juli 2001

Deel: ' Sanering grondwaterin Friese Kollum Chemie gaat voorspoedig '
Lees ook