expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Saneringsprog. waterbodem Rijkswateren vastgesteld

SANERINGSPROGRAMMA WATERBODEM RIJKSWATEREN VASTGESTELD

Tussen 2000 en 2003 zijn circa 50 gevallen van voorbereiding van sanering van waterbodems gepland. Ook vinden enkele saneringen plaats. De grootste sanering is die van de oostelijke helft van het Ketelmeer. Andere voorgenomen saneringen zijn: de Malburgerhaven te Arnhem, de Vissershaven te Den Oever, de Petroleumhaven te Amsterdam, de Chemiehaven te Rotterdam en delen van de Hollandsche IJssel. Dit staat in het Saneringsprogramma waterbodem Rijkswateren 2000-2003 van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat staatssecretaris J.M. De Vries deze week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het programma wordt jaarlijks vastgesteld en geeft de planning voor de eerstkomende vier jaar voor onderzoek en sanering van waterbodems in rijkswateren. Het programma bevat de bij de Minister van Verkeer en Waterstaat gemelde en bekende gevallen van (vermoedelijke) ernstige verontreiniging van bodems van rijkswateren. De onderzoeken en saneringen die door het ministerie en derden worden uitgevoerd, staan erin vermeld. Tevens geeft het programma aan welke middelen afgelopen jaar zijn besteed aan sanering.

De verontreinigde waterbodem is vaak het gevolg van historische lozingen. Daar waar de oorzaak van de verontreiniging traceerbaar is, komt de sanering in principe ten laste van de vervuiler. Voor die gevallen waar geen vervuiler bekend is of een belanghebbende (mee)financiert, heeft Rijkswaterstaat een jaarlijks budget van enkele tientallen miljoenen gulden.

Sanering van vervuilde waterbodems gebeurt vanwege milieuredenen, verbetering van de waterhuishouding of vanwege onderhoud. Voor het beoordelen van de mate van verontreiniging vindt een toetsing plaats waarna een klasse-indeling wordt gemaakt variërend van klasse 0 tot 4 ofwel van schoon tot ernstig vervuild. Vervolgens wordt onderzocht of sanering noodzakelijk is, op welke termijn en op welke manier. De vervuilde baggerspecie kan worden verwerkt of worden gestort in een baggerdepot. Combinaties zijn ook mogelijk. Met name als het gaat om de toepassing van eenvoudige verwerkingstechnieken zoals scheiding van zand en slib.

Momenteel zijn er twee grootschalige bergingsmogelijkheden voor baggerspecie aanwezig: de Slufter op de Maasvlakte en het kortgeleden geopende depot IJsseloog in het Ketelmeer in Flevoland. Er zijn meer depots en uitbreidingen van depots in voorbereiding in een aantal provincies.

Moniek Bluyssen: 070-3517570

20 okt 99 16:48

Deel: ' Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren vastgesteld '
Lees ook