Stichting Bouw Research


Rotterdam, 19 april 1999

SBR-handleiding helpt bouwbedrijven om bij een ongeval op de bouwplaats adequaat te kunnen handelen

De bouw veiliger maken en het aantal ongevallen drastisch verminderen, is een belangrijke doelstelling van werkgevers en werknemers in de bouw. In de praktijk blijkt dat het voor veel bouwbedrijven onduidelijk is welke stappen zij moeten ondernemen indien zich een ongeval op de bouwplaats voordoet. Daarom heeft Stichting Bouwresearch (SBR), op verzoek van het NVOB, de handleiding 'Een ernstig ongeval op de bouw' uitgebracht. Hierin worden alle benodigde stappen in volgorde van belangrijkheid toegelicht. Daarnaast wordt ingegaan op maatregelen die in het bedrijf en op de bouwplaats genomen dienen te worden om een ongeval te voorkomen.

Een ongeval leidt, bij alle narigheid voor slachtoffer, collega's en bouwbedrijf tot het snel en adequaat uitvoeren van allerlei noodzakelijke handelingen en administratie. Met name over de registratie en de afhandeling van een ongeval ontvangen de diverse branche-organisaties regelmatig vragen. SBR speelt hierop in door een handleiding uit te geven die zo is opgezet dat uitvoerders en managers deze kunnen gebruiken om:

* vast te stellen of in een bedrijf maatregelen zijn genomen die voorkomen dat men door een ongeval volledig wordt verrast en niet weet wat te doen.

* te raadplegen als zich een ernstig ongeval heeft voorgedaan om snel de juiste (levensreddende) acties te nemen..
* na een ernstig ongeval de oorza(a)k(en) goed te analyseren en de juiste maatregelen te nemen om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

In volgorde van belangrijkheid worden de noodzakelijke acties besproken en toegelicht. Speciale aandacht daarbij wordt besteed aan Arbo-wetgeving, straf- en civielrechtelijke aansprakelijkheid, handhaving en preventie.

De handleiding is voorzien van een:

* opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener

* alarmkaart voor op de bouwplaats

* ongevalsformulier

* ongevalsregister

* model aansprakelijkstelling van NVOB

* schadeformulier collectieve ongevallenverzekering

De Stichting Bouwresearch (SBR) verleent de bouwnijverheid hulp bij het voorkomen en oplossen van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, gericht op verbetering van kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor de werkgelegenheid. SBR brengt knelpunten en relevante ontwikkelingen in kaart, stimuleert en coördineert onderzoeksprojecten en verspreidt de resultaten hiervan naar alle geledingen van de bedrijfstak.

Deel: ' SBR-handleiding helpt bouwbedrijven handelen bij ongeval '
Lees ook