Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
36

Directie:
voorlichting

06-06-2002

Status:
informatie

Scenario's voor- en vroegschoolse educatie in 2010

Kinderen met leerachterstanden hebben aantoonbaar baat bij vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). Het verbetert de startpositie in het basisonderwijs en verhoogt de kansen in de rest van de schoolloopbaan. Achterstanden kunnen met VVE sneller worden opgespoord en onderkend. In 'Grenzeloos leren', de verkenning naar onderwijs en onderzoek (augustus 2001), presenteerden de bewindslieden onder andere drie alternatieven voor de toekomst van VVE. Sardes heeft de drie opties voor een betere inrichting en organisatie van de voorschoolse opvang uitgewerkt. Demissionair staatssecretaris Adelmund heeft mede namens demissionair staatssecretaris Vliegenthart het rapport van Sardes in ontvangst genomen en naar de Tweede Kamer gestuurd. Sardes (een onderzoeks- en adviesbureau voor de educatieve sector, het primair en voortgezet onderwijs) heeft de opties uit 'Grenzeloos leren' uitgewerkt in concrete scenario's. De uitwerking van Sardes ziet er als volgt uit.

Scenario 1: Lokale verantwoordelijkheid
In de bestaande verhouding met VWS, OCenW en de gemeenten werken aan onder andere de kwaliteit en uitbreiding van voorschoolse programma's en betere aansluiting met het basisonderwijs. De bestuurlijke verantwoordelijkheden blijven zoals ze zijn, waarbij de gemeenten op lokaal niveau moeten zorgen voor een sluitend geheel van onderwijs, zorg, welzijn en VVE. OCenW en VWS werken samen aan harmonisatie van de regels en financieringsstromen. De capaciteit van de peuterspeelzalen wordt uitgebreid.

Scenario 2: VVE bij de school
De verantwoordelijkheid voor de voorschoolse educatie - al dan niet alleen voor risicogroepen - wordt ondergebracht bij het onderwijs. Scholen kunnen dan een voorklas of voorschool starten. Om dit mogelijk te maken moeten scholen kinderen kunnen toelaten vanaf bijvoorbeeld drie jaar. Deze optie garandeert aansluiting op het schoolse programma. Bekend is ook dat de school als 'gezaghebbend instituut' gemakkelijker toegang heeft tot de doelgroepen.

Scenario 3: Integratie van onderwijs, zorg en opvang De basisschool, de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de consultatiebureaus worden geïntegreerd. Er bestaan dan alleen centra voor 0 tot 12 jarigen. Ouders kunnen vanaf de geboorte van hun kind bij dit centrum terecht met vragen over opvoeding en verzorging. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt vanaf tweeënhalf jaar een op het kind afgestemd educatief programma aangeboden. Naarmate de eventuele achterstanden groter zijn, is het aanbod intensiever. Vanaf vier jaar wordt het educatieve programma geïntensiveerd en deelname is dan verplicht.

Binnenkort zullen de Onderwijsraad en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling adviseren over VVE.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Scenario's voor- en vroegschoolse educatie in 2010 '
Lees ook