Actueel

Toekenning schadevergoeding in de vorm van rehabilitatie door publikatie in regionaal dagblad.

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 20-06-2002

De Raad komt tot het oordeel dat het besluit tot ontheffing uit de functie van tamboer-maître onzorgvuldig is voorbereid en in strijd is met art. 3:4, tweede lid, van de Awb. Nu dit ontheffingsbesluit in rechte niet houdbaar is, kan het met dat besluit verbonden functietoewijzingsbesluit evenmin in rechte standhouden. Het bestreden besluit berust dus niet op een deugdelijke motivering en moet daarom wegens strijd met art. 7:26 Awb worden vernietigd. Nu plaatsing in een andere functie niet meer tot de mogelijkheden behoort omdat aan appellant inmiddels eervol ontslag is verleend, komt ook het primaire besluit met toepassing van art. 8:72, vierde lid, Awb voor vernietiging in aanmerking. Appellant heeft verzocht om een schadevergoeding in de vorm van rehabilitatie. De Raad ziet aanleiding om aan appellants verzoek, om in een in de regio verschijnende krant te doen mededelen dat app. ten onrechte uit zijn functie is ontheven, gevolg te geven. De Staat der Nederlanden wordt opgedragen ervoor zorg te dragen dat een in de uitspraak opgenomen overweging ter rehabilitatie van app. binnen drie weken wordt geplaatst in een genoemd regionaal dagblad.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4044
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Schadevergoeding in de vorm van rehabilitatie door publikatie '
Lees ook