Naar het zich laat aanzien zullen de schadeverzekeraars het millennium in de rode cijfers afsluiten.

Schadeverzekeraars bijna in de rode cijfers

Dit blijkt uit een prognose van het Verbond van Verzekeraars over de resultaten van 1999. Het gemiddelde resultaat van de schadeverzekeraars zal naar verwachting net onder de 0% van de verdiende premie uitkomen. Het resultaat over 1998 was nog 3%. De daling van het resultaat wordt onder meer veroorzaakt door hogere schadefrequentie, hogere kosten en lagere rente-opbrengsten.

In de branches motorrijtuigverzekeringen en overige verzekeringen (aansprakelijkheid, reis, krediet en rechtsbijstand) zijn de resultaten negatief, bij brandverzekering stabiel en bij transportverzekeringen dalend maar nog wel positief.

Technisch resultaat van schadeverzekeraars

Branche 1999 1998 1997 1996 prognose Realisatie
% verdiende
premie

Motorrijtuigen -2 3 7 4 Transport 2 4 4 8 Brand 4 4 3 6 Overig -3 -0 0 1 Totaal -0 3 5 4

Bij motorrijtuigverzekeringen is de resultaatcyclus na drie positieve jaren weer negatief geworden. In 1999 zijn de premies slechts zeer beperkt gestegen en compenseren daarmee nauwelijks de inflatie. De schadefrequentie bij cascoverzekeringen is toegenomen met 12%, hetgeen vooral is terug te voeren op ruitschaden. De betaalde schade stijgt hier met 5%. Ook bij de WA-dekking steeg de schadefrequentie, namelijk met 4%. De schadelast hier stijgt met 8%.
Bij de transportverzekeringen is het premie-inkomen sinds 1995 niet meer toegenomen. In 1999 daalt het premie-inkomen naar verwachting enigszins. Het dalende resultaat in procenten van het premie-inkomen is terug te voeren op licht gestegen schade en sterk stijgende kosten. Bij brandverzekeringen blijft het resultaat naar verwachting gelijk. In de brandsector treedt een daling in het premieniveau op. Hieraan liggen de daling van het premieniveau in de bedrijvensector en de slechts matige premiegroei in de particuliere sector ten grondslag. Gelijktijdig kan een lichte daling van de betaalde schade worden geconstateerd. In de branche overige verzekeringen is de geleden schade licht gestegen, zijn de kosten licht toegenomen en namen de opbrengsten uit beleggingen onder invloed van de dalende rente af.

Storm
Op vrijdag 3 december werd ons land getroffen door een flinke storm. De hoogste gemeten windkracht was windkracht 9 en werd gemeten op Terschelling. Als gevolg van deze storm ontstond er flinke schade, vooral in Noord-Holland. Het Verbond beschikt over een rekenmodel om aan de hand van windsnelheidgegevens en schade-ervaringen uit het verleden een schatting te kunnen maken van de ontstane schade. Op basis van deze berekening zal deze storm de brandverzekeraars 30 à 40 miljoen gulden kosten. Daarmee zou het genoemde resultaat van de brandverzekering circa 0,5 procentpunt lager kunnen uitvallen.

Regenwaterdekking
Het Verbond van Verzekeraars adviseert zijn leden om de bestaande opstal-, inboedel- en inventarissenverzekeringen aan te passen met een uitgebreidere dekking voor schade door neerslag. Daarmee zal ook schade door in de omgeving gevallen neerslag, inclusief het overlooprisico van dijken en kaden, onder de dekking vallen. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven.

Schade door rivieroverstroming door water niet afkomstig van in Nederland gevallen regen en zoutwateroverstroming blijven buiten de verzekeringsdekking. De Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen geeft burgers en bedrijven een claimrecht vanaf het punt waar verzekeringsmogelijkheden zijn uitgeput.

Opzet
Het Verbond heeft de aansprakelijkheidsverzekeraars onlangs geadviseerd de bestaande opzetclausule aan te scherpen. Door jurisprudentie werden verzekeraars in een aantal gevallen gedwongen om claims te vergoeden die tegen daders van opzettelijke geweldsdelicten waren ingediend. Verzekeraars wijzen deze rugdekking voor opzetdelinquenten ten principale af. In de nieuwe opzetclausule is daarom alle schade die wordt veroorzaakt door opzettelijk handelen of nalaten van de dekking uitgesloten en is het niet meer van belang of de ontstane schade al of niet het beoogde gevolg is van de opzettelijke gedraging van de verzekerde dader. Het Verbond heeft de aansprakelijkheidsverzekeraars eveneens geadviseerd om alle schade door ongewenste seksuele gedragingen van de dekking uit te sluiten.

Den Haag, 9 december 1999

Nadere informatie:
Maarten R. Uri, e-mail: muri@verzekeraars.nl

Deel: ' Schadeverzekeraars bijna in de rode cijfers '
Lees ook