Provincie Friesland

Kennisgevingen

Scheepvaartbericht; Bekendmaking stremming scheepvaart Nauwe Greuns

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben besloten de gemeente Leeuwarden een ontheffing krachtens de Vaarwegenverordening Friesland te verlenen voor de bouw van een nieuwe brug over de Nauwe Greuns in het uitbreidingsplan Hempens - Teerns alsmede voor een tengevolge van dit werk noodzakelijke stremming voor de scheepvaart op de Nauwe Greuns vanaf 1 oktober 1999 tot uiterlijk 1 april 2000. Een hierop betrekking hebbend ontwerp-verkeersbesluit heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen. Van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen, is geen gebruik gemaakt.

Ter inzage
Het verkeersbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf de datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in het gebouw van de hoofdgroep Wegen en Kanalen, Gedempte Keizersgracht 38, Leeuwarden, op kamer 208, op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur (tel. 058 - 292 56 66).

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan tegen dit besluit binnen zes (6) weken na de verzending daarvan een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus
20120, 8900 HM Leeuwarden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is; d. de gronden van het bezwaar.

Leeuwarden, 15 september 1999

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Deel: ' Scheepvaartbericht stremming scheepvaart Nauwe Greuns '
Lees ook