expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

AANPASSING TARIEVEN SCHEEPVAARTINSPECTIE

AANPASSING TARIEVEN SCHEEPVAARTINSPECTIE AFDELING KOOPVAARDIJ

Per 1 februari verhoogt de Scheepvaartinspectie zijn tarieven voor de werkzaamheden voor de koopvaardij. De tariefswijzigingen variëren van dalingen van twintig procent tot verhogingen van zestig procent. Omdat het tariefsysteem wordt geherstructureerd, worden de tarieven in vier fasen aangepast. De herstructurering houdt in dat de tarieven een duidelijker samenhang vertonen met de gemaakte kosten voor werkzaamheden. Deze aanpassing is de tweede fase. De eerste aanpassing vond plaats op 1 mei 1997.

Naar aanleiding van het enige jaren geleden door de Algemene Rekenkamer uitgebrachte rapport 'Prijzen bij het Rijk' heeft de Scheepvaartinspectie de structuur en kostendekking van de tarieven onderzocht. Dat wees uit dat de tarieven vaak liggen onder de kostprijs van inspectiewerkzaamheden. Een aanzienlijk deel van de gemaakte kosten kwam ten laste van de algemene middelen. Naar aanleiding hiervan vond in 1995 een algeheel onderzoek plaats van de aan de gehanteerde tarieven ten grondslag liggende kostprijzen. Over een aantal jaren moet volledige kostendekking zijn bereikt. In de eerste maanden van 1999 wordt een onderzoek afgerond dat inzicht zal verschaffen in het niveau van de tarieven in Nederland ten opzichte van andere landen. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het beleid gericht op de versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse koopvaardijvloot.

Marian van den Akker, 070-3516088

Deel: ' Scheepvaartinspectie verhoogt tarieven koopvaardij '


Lees ook