CTSV

Vierde vervolgrapportage ontvlechting

Ctsv: Scheiding tussen publiek en privaat geld in de sociale verzekeringen onvoldoende gewaarborgd

De scheiding tussen publieke en private financiële middelen in de sociale zekerheid is onvoldoende gewaarborgd door de uitvoeringsinstellingen en het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Dit blijkt uit onderzoek van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) naar deze scheiding in 1998. Het Ctsv heeft overigens niet kunnen vaststellen dat er in 1998 sprake is geweest van bevoor- of benadeling van publieke activiteiten.

Scheiding publiek en privaat binnen holdings

Een uitvoeringsinstelling vormt het publieke deel van een holding en werkt met publiek geld (de sociale premies). In het private, op winst gerichte deel van een holding zijn onder andere de arbodiensten en aanvullende verzekeringen ondergebracht. Tegenover de voordelen van een holding, staat het risico dat publiek geld terecht komt in het private gedeelte. Dit risico is voor het Ctsv reden om sinds 1996 te onderzoeken of de financiële scheiding tussen publieke en private werkzaamheden binnen de holdings is gewaarborgd.

Controle op uitbestedingen moet scherper

Het Lisv controleert als opdrachtgever van de uitvoeringsinstellingen (Gak, Cadans, USZO, Sfb en Guo) of zij werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld automatiseringstaken, uitbesteden volgens de regels die daarvoor gelden. Het Lisv heeft de voorwaarden voor uitbesteding volgens het Ctsv goed vastgelegd. Uit het onderzoek blijkt echter dat de uitbestedings-verzoeken van de uitvoeringsinstellingen niet altijd aan alle voorwaarden zijn getoetst door het Lisv. Het Lisv heeft naar aanleiding hiervan toegezegd een checklist op te stellen om te kunnen garanderen dat uitbestedingsverzoeken aan alle voorwaarden zijn getoetst.

Uitvoeringsinstellingen niet altijd consequent

Hoewel de concerns zich bewust zijn van het belang van de scheiding tussen publiek en privaat, heeft het Ctsv geconstateerd dat uitvoeringsinstellingen zich in de praktijk niet altijd aan de regels voor uitbesteding houden. Uitvoeringsinstellingen hebben bijvoorbeeld niet altijd de afspraken en argumenten voor uitbestedingen vastgelegd in contracten. Verder hebben de uitvoeringsinstellingen niet voor alle in- en uitbestedingen toestemming gevraagd aan het Ministerie van SZW respectievelijk het Lisv.

Doorbelasting van kosten

Het Ctsv vindt dat de werkmaatschappijen voor wie werkzaamheden zijn uitgevoerd, belast moeten worden met de bijbehorende directe kosten. De doorbelasting van overige indirecte kosten op basis van een verdeelsleutel vindt het Ctsv aanvaardbaar. Echter, de verdeelsleutel die de holdings thans hanteren, geeft ongewenste effecten. Hierdoor ontstaat het risico dat uitvoeringsinstellingen ten onrechte worden belast met kosten die de holdings maken voor private werkmaatschappijen. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal personeelsleden dat in de verschillende bedrijfsonderdelen werkzaam is. Omdat het grootste deel van het personeel bij de uitvoeringsinstelling werkt, werden deze kosten in 1998 grotendeels door de uitvoeringsinstellingen betaald.

Directer toezicht Ctsv

De staatssecretaris van SWZ heeft het toezichtsinstrumentarium van het Ctsv inmiddels uitgebreid. Hierdoor kan het Ctsv grondiger toezicht houden op de financiële scheiding tussen publiek en privaat geld in de sociale zekerheid. Besluiten waarin het Lisv aan uitvoeringsinstellingen toestemming verleent om werkzaamheden uit te besteden, moeten voortaan worden voorgelegd aan het Ctsv. Deze extra controle moet voorkomen dat er contracten worden gesloten die niet te rijmen zijn met de publieke taken en verantwoordelijkheden van de uitvoeringsinstellingen.

----------------------------------------------------------------------

Inlichtingen:
Afdeling Communicatie
Postbus 100
2700 AC ZOETERMEER

Contactpersonen:
drs. L. Hulshof, tel. (079) 329 18 08
drs. D. Meiners, tel. (079) 329 18 13

datum 10 februari 2000 Persbericht

nummer 2000-02


----

Deel: ' Scheiding publiek en privaat geld onvoldoende gewaarborgd '
Lees ook