Gemeente Breda

Persberichten

31-01-2003

Scherpere afspraken Brede Scholen

afbeelding: LogoBredeschool_kln Burgemeester en wethouders van Breda stellen de gemeenteraad voor akkoord te gaan met het Strategisch Plan Brede Scholen Breda. De inspraakperiode, die liep tot half december 2002, heeft geleid tot enkele kleine wijzigingen van het conceptplan.

Zo zijn de afspraken tussen de gemeente en deelnemende scholen en organisaties duidelijker, bijvoorbeeld wie het aanspreekpunt bij de gemeente is. Daarnaast komt er meer aandacht voor de uitwisseling van kennis en ervaring en voor een betere samenwerking.

Voor de Brede Scholen in Geeren Noord en Heuvel is het uitgangspunt om multifunctionele accommodaties op te zetten. In deze accommodaties werken niet alleen scholen, maar ook andere organisaties zoals kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang, het schoolmaatschappelijk werk, consultatiebureau, welzijnswerk en GGD intensief samen. Dit moet leiden tot vergroting van onderwijskansen van kinderen én tot versterking van de binding in de buurt.

Burgemeester en wethouders kiezen de komende vier jaar voor een versterking en betere uitrusting van de bestaande Brede Scholen in plaats van een uitbreiding van het aantal. Na vier jaar volgt de evaluatie. De gemeente investeert onder voorwaarden de komende vier jaar bijna 1.500.000,- in de drie Brede Scholen. De Brede School Kesteren heeft al eerder 250.000 gekregen voor uitbreiding van de accommodatie.

Als de raad het advies overneemt, zal de gemeente jaarlijks voor iedere locatie maximaal
60.000,- uittrekken, onder de voorwaarde dat de samenwerkende organisaties gezamenlijk minimaal eenzelfde bedrag op tafel leggen. Dat kan in middelen, maar ook in de vorm van personeel of huisvesting. Samenwerkende instellingen moeten wel prestatieafspraken maken, dus goed afspreken wie wat doet. Iedere Brede School moet op basis van de behoeften in de wijk een eigen visie ontwikkelen. Hieruit volgen doelstellingen en activiteiten.

In de 2e helft van 2005 dan wel in de 1e helft van 2006 praat de gemeenteraad verder over de Brede Scholen. Dan moet de gemeente ook besluiten over het eventueel vergroten van het aantal Brede Scholen in Breda. Tot die tijd volgt een jaarlijkse inventarisatie van wat de Brede School daadwerkelijk bijdraagt aan het wegwerken en voorkomen van onderwijsachterstanden en versterking van de leefbaarheid in buurten. De voortgang van de samenwerking tussen instellingen en tussen instellingen en gemeente wordt ook in beeld gebracht.

Breda, 31 januari 2003

Zie ook:

* Commentaarnota met inspraakreacties (in pdf, 130 Kb; verschijnt in een nieuw venster)

* Strategisch Plan Brede Scholen Breda (in pdf, 128 Kb; verschijnt in een nieuw venster)

Deel: ' Scherpere afspraken Brede Scholen in Breda '
Lees ook