Milieudefensie


Gezamenlijk persbericht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Platform Leefmilieu Regio, Milieufederatie Noord-Holland

Schiphol bereikt grenzen van de groei

‘Politiek moet consequenties trekken uit TOPS advies’

Amsterdam / Utrecht, 28 juli 1999 -- Schiphol bereikt de grenzen van de groei. Dat is de hoofdconclusie die Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord-Holland en Platform Leefmilieu Regio Schiphol trekken uit de eerste ronde van het Tijdelijk Overleg Platform Schiphol (TOPS). Uit de door alle TOPS- partners gedeelde zorg over de veiligheid concluderen zij dat het huidige aantal van 400.000 vluchten per jaar voorlopig bevroren moet worden.

Uit de onderzoeken die rond TOPS gedaan zijn is gebleken dat groei van Schiphol tot 460.000 vluchten per jaar leidt tot een verdubbeling van gevaar, stank en luchtvervuiling (waaronder het broeikasgas CO2) en de helft meer lawaai ten opzichte van 1990. Deze effecten zijn allen strijdig met de wet. Ook vraagt Schiphol op voorhand om het gedogen van geluidsoverschrijdingen. Het is nu aan de minister om te bekijken of Schiphol, gegeven de cijfers en het advies over gevaar, luchtvervuiling, stank, gezondheid en lawaai, nog kan groeien. Als de minister consequent is, kan ze nu onmogelijk meegaan in de groeibehoefte van Schiphol, aldus de bewoners- en milieuorganisaties.

Lawaai

De milieu- en bewonersorganisaties zien het als een stap in de goede richting dat iedereen erkent dat er milieugrenzen voor Schiphol moeten komen. Bovendien is het winst dat in het advies de 460.000 vluchten in 2003 als enig acceptabele uitkomst losgelaten zijn. Verder zijn ze tevreden over de eensgezindheid die bestaat over de noodzaak van het ontwikkelen van een werkelijkheidsgetrouw geluidsmodel, waarbij alle lawaai wordt meegerekend en waardoor in plaats van tienduizenden, honderdduizenden omwonenden bescherming wordt geboden. Zolang een dergelijk systeem er nog niet is, moet het huidige wettelijke systeem uiteraard strikt gehandhaafd worden. De vier organisaties vinden dat het kabinet zich moet houden aan de beloftes die zij deed aan omwonenden en Tweede Kamer: er is toegezegd dat groei van het aantal vluchten niet mag leiden tot meer herrie in elke afzonderlijk woon- of recreatiegebied. De extra herrie die bij groei zal ontstaan in Leiden, Amsterdam-West, Aalsmeer en Zaanstad maakt groei tot 460.000 ook wat betreft geluid onmogelijk.

Daarnaast houden de milieu- en bewonersorganisaties vast aan de politieke belofte dat in het gebied rond Schiphol waar ernstige hinder kan plaatsvinden (de zone) niet meer dan 12.000 woningen mogen staan en dat dit gebied geen ‘nieuwe’ huizen mag bevatten.

Alhoewel de TOPS-partners niet op alle punten tot hetzelfde advies zijn gekomen, ligt er nu een stuk waarin de keuzes rond Schiphol duidelijk geformuleerd staan. Op grond van het interim-advies van TOPS en het cijfermateriaal kan de politieke discussie nu veel helderder gevoerd worden. De milieu- en bewonersorganisaties kunnen zich vinden in de conclusie dat Schiphol gezien moet worden als een gewoon bedrijf. Het is nu aan de politiek om conform haar eerdere beloften duidelijke en handhaafbare milieugrenzen op te stellen, waar het bedrijf ook aan gehouden wordt.

###

Deel: ' Schiphol bereikt grenzen van de groei '
Lees ook