Politiek scoren over de rug van het onderwijs


AMSTERDAM, 20091125 -- De Amsterdamse schoolbesturen voor Primair Onderwijs nemen afstand van het door Lodewijk Asscher keer op keer geschetste beeld van de onderwijskwaliteit. De schoolbesturen zullen de minister van onderwijs verzoeken een oordeel te geven over de handelwijze van de wethouder. De indicatoren en de normen op basis waarvan de wethouder zijn conclusies trekt over de staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs zijn eenzijdig, onvolledig en onjuist. Ook de onderwijsinspectie herkent het geschetste beeld niet en noemt de ontwikkelingen binnen het Amsterdamse Primair Onderwijs op dit moment "hoopvol".

De schoolbesturen hebben met de wethouder begin dit jaar afgesproken dat het oordeel van de rijksinspectie op grond van het gedegen toetsingskader de norm is. Bovendien hanteert de inspectie een genuanceerde beoordeling waar het de score op de CITO - eindtoets betreft. In deze beoordeling wordt rekening gehouden met de grote niveauverschillen waarmee kinderen instromen.
Deze afspraken komen niet terug in de presentatie van de wethouder, waarvan de inhoud overigens al eerder als spraakmakend bericht door een topambtenaar naar de pers is gelekt.

De schoolbesturen zijn niet tegen openheid en het afleggen van maatschappelijke verantwoording, maar dan wel op basis van landelijke normen en indicatoren die getoetst worden door de onderwijsinspectie.
Onlangs formuleerden de gezamenlijke schoolbesturen op een tweedaagse conferentie, dat zij zich maximaal zullen inspannen voor een sterke, kwalitatieve verdere verbetering van het Amsterdamse onderwijs. Om dit te onderstrepen zullen de schoolbesturen zelf binnen vier weken met een rapportage naar buiten komen waarin de situatie op grond van de overeengekomen normen in beeld is gebracht.

Dat de inzet van de schoolbesturen vruchten afwerpt wordt bevestigd door een stijgend aantal scholen dat onlangs door de inspectie als voldoende beoordeeld werd en van de inspectielijst van zwakke scholen is afgevoerd. Het betreft hier onder andere Basisschool Bos en Lommer, Narcis Querido, Pieter Hooglandschool, Olympus, Goeman Borgesius en de Springstok. Tot twee jaar geleden vormde de gemeente (de stadsdelen) nota bene zelf het bestuur over deze scholen. De nieuw gevormde schoolbesturen hebben de verbetering van de kwaliteit van de scholen de laatste twee jaren met kracht ter hand genomen.
Met het ongenuanceerd publiceren van de namen van scholen wordt scholen, personeel, kinderen en ouders onrecht aangedaan. Bovendien kan de vraag gesteld worden of de wethouder vrijelijk met gegevens van de schoolbesturen, in vertrouwen beschikbaar gesteld, op deze wijze mag omgaan en er een eigen interpretatie op mag loslaten.

De afgelopen twee weken is er intensief contact geweest met de wethouder die er nu kennelijk voor gekozen heeft de eenzijdig opgestelde Amsterdamse normen te hanteren om scholen af te rekenen. De schoolbesturen distantiren zich van deze benaderingswijze van het onderwijs en stellen hiermee de vertrouwenskwestie. Temeer, omdat de wethouder tijdens de contacten met de besturen de afgelopen twee weken meermalen heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in de berichtgeving in de pers door n van zijn topambtenaren. Zijn toezeggingen om dit publiekelijk te corrigeren zijn tot op heden niet waargemaakt. Het eenzijdig veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd is een ongepaste actie die de ruimhartige en eensgezinde samenwerking vanuit de schoolbesturen aan de kwalitatieve verbetering van het Amsterdamse Primair Onderwijs meer dan ernstig schaadt.

24 november 2009

Schoolbesturen PO Amsterdam


Deel: ' Schoolbesturen nemen afstand van uitspraken Asscher over kwaliteit '
Lees ook