Provincie Friesland


Studiedag Berie foar it Frysk: Schriftelijk Fries bij overheid en notariaat

Vrijdag 12-10 heeft het Berie foar it Frysk, adviesorgaan van de provincie Fryslân voor het taalbeleid, een studiemiddag georganiseerd over het schriftelijk gebruik van het Fries bij overheden en notariaat. Prof. Durk Gorter hield een inleiding over het belang van het schriftelijk gebruiken van de taal voor het voortbestaan en de verdere ontwikkeling van de taal. Hij benadrukte het belang, dat een taal zichtbaar aanwezig is in de maatschappij voor de ontwikkeling van het je bewust zijn van de taal, voor het gebruiken in de dagelijkse praktijk en daarmee voor de taaloverdracht.

De aanwezige notarissen bogen zich over de nieuwe wet over het gebruik van het Fries in statuten van culturele stichtingen en (plaatselijke) verenigingen. Als de Eerste Kamer die wet eenmaal heeft aangenomen, moet dat ertoe leiden dat verenigingen en stichtingen in Fryslân met een cultureel of maatschappelijk doel hun nieuwe oprichtingsacte en statuten in het Fries laten opstellen en laten inschrijven. Een proefproject door de Feriening Lytse Doarpen is in deze context gewenst. De Fryske Akademy zal de komende jaren een project uitvoeren om te komen tot een friestalig modellenboek notariële akten. Pieter Duijff (Fryske Akademy) gaf een toelichting over dat project.

Het schriftelijk gebruik van het Fries bij gemeenten werd toegespitst op het gebruik van de VIND-catalogus (Vraaggerichte Interactieve Dienstencatalogus) via één (digitaal) loket, met een bestand aan productbeschrijvingen van een scala aan diensten door de gemeente, van paspoort tot bouwvergunning. Essentieel is het gebruiken van schriftelijk Fries door de overheid zelf en door burgers in contact met de overheid, bij het aanvragen van bouwvergunningen, subsidiebeschikkingen, enz. Het Stipepunt Frysk van de AFûK (Algemiene Fryske Un-derrjochtkommisje) heeft de Friese productbeschrijvingen van die VIND-catalogus zo goed als gereed (in totaal 292 'producten') die dan aan de Friese gemeenten aangeboden zal worden.

Er was speciaal aandacht voor de nieuwe provinciale Algemene Inkoopvoorwaarden. De provincie Fryslân heeft onlangs die voorwaarden vastgesteld om op een evenwichtige manier de rechten en plichten van de provincie en de wederpartij te regelen. De Algemene Inkoopvoorwaarden zijn in het Fries en het Nederlands door Provinciale Staten vastgesteld en in een tweetalige brochure uitgegeven. De provincie wil daarmee uitdrukking geven aan de tweetaligheid van de provincie en bij de leveranciers het bijzondere karakter van de provincie aangeven. Bij het deponeren van de voorwaarden bij de griffie van de Rechtbank en de Kamer van Koophandel in Leeuwarden bleek dat het voor het eerst was dat zulke Algemene In koopvoorwaarden (ook) in het Fries aangeboden werden.

Laatste wijziging: 16-10-2001 ,

Deel: ' Schriftelijk Fries bij overheid en notariaat '
Lees ook