Gemeente Maassluis

24-3-2003

Schriftelijke vragen ChristenUnie over Burgemeesterswijk

De fractie van de ChristenUnie heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeesters en wethouders gesteld:

Het is al weer enige maanden geleden dat wij als commissie SMB uitvoerig van gedachten hebben gewisseld over de renovatie en herinrichting van de Burgemeesterswijk. Met name het hernieuwde Masterplan van 20 oktober 2002 was tijdens de SMB vergadering van 19 december onderwerp van gesprek.
Tijdens deze vergadering heeft ook de fractie van de ChristenUnie een bijdrage geleverd aan de discussie. Ook onze fractie vindt dat de Burgemeesterswijk duidelijk aan verbetering toe is en dat ook veiligheidsaspecten en leefbaarheid grote aandacht dienen te krijgen. Maar bij dit alles dient niet uit het oog te worden verloren dat het behalve om woningen ook in het bijzonder om mensen gaat. Wij zijn ons er van bewust dat een bijzonder belangrijk deel van de bewoners er niet op uit is om hun woonwijk te verlaten. Zij zijn daar gesetteld en voelen zich daar wel bij. Dat laat ons niet onberoerd. In het herziene Masterplan staat dat de woningvoorraad in deze wijk eenzijdig van samenstelling is. Dat vinden wij ook en ook wij staan duidelijk een grotere variatie voor. Dat alle woningen appartementen in de goedkope huursector zijn is een keuze die in het verleden is gemaakt en ook wij vinden dat het beter is dat daar verandering in komt. Het vernieuwingsproces van de Burgemeesterswijk is, zoals gezegd, bedoeld om de wijk toekomstwaarde te geven, de sociale veiligheid te bevorderen en een evenwichtig woningaanbod te realiseren. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Het concept Masterplan van 10 april 2002 ging uit van een hernieuwd bouwprogramma van 1000 woningen waarvan o.a. 20% sociale huurwoningen en 20% goedkope koopwoningen teruggebouwd zou worden. Maar een woning van 136.000,00 (goedkoop koop, prijspeil 2002) kan onmogelijk een serieus bod genoemd worden voor hen die met een heel laag inkomen in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Tijdens de commissievergadering van 19 december 2002 heeft de fractie van de ChristenUnie het pleidooi gehouden om het aantal sociale huurwoningen op te hogen naar 40% van het mede door de provincie verhoogde aantal terug te bouwen woningen van 1150. Door de heer Ploeg, directeur van de WSM, werd medegedeeld dat dit voor hem bespreekbaar is. Onze fractie voelt zich zowel betrokken bij de vele bewoners uit de Burgemeesterswijk die graag in deze wijk willen blijven wonen als bij hen die vanwege het inkomen in aanmerking komen voor een woning in de sociale huursector. Na diverse gesprekken gevoerd te hebben met de leden van het Bewonersactiecomité Burgemeesterwijk-Zuid en de directie van de WSM wil ik u, namens de fractie van de ChristenUnie, conform het Reglement van Orde artikel 37 de volgende vragen stellen met het verzoek de vragen op grond van artikel 37 lid 1 van datzelfde reglement z.s.m. schriftelijk te beantwoorden.

Vraag 1
Deelt u onze zorgen dat het voor vele huishoudens in de Burgemeesterswijk bijzonder triest is dat zij zowel hun woning als hun woonomgeving moeten verlaten?

Vraag 2
Bent u met ons van mening dat in een wijk van 1300 woningen in de sector sociaal huur een terugkeer van 194 woningen (20%) wel bijzonder mager is?

Vraag 3
Bent u op de hoogte van de vraag van de ChristenUnie gesteld tijdens de SMB commissievergadering van 19 december van het vorige jaar, om het percentage sociale huurwoningen op te hogen tot 40%, en wel op basis van het bijgestelde aantal van 1150 te bouwen woningen?

Vraag 4
Bent u op de hoogte van de reactie van de heer Ploeg, directeur WSM, dat hij hier niet onwelwillend tegenover staat, hetgeen hij in een persoonlijk gesprek met twee leden van de fractie bevestigd heeft?

Vraag 5
Bent u bereid dit percentage van 40% sociaal huur te bespreken met de WSM en tot realisering te brengen?

Vraag 6
Zou het bespreekbaar zijn dat wanneer bij realisering van bovengestelde er een financieel gat ontstaat, de geplande 50 woningen in het plan Balkon om te zetten in koopwoningen, waardoor financiën beschikbaar komen?

Vraag 7
Is het juist dat de WSM overweegt om de vrijkomende woningen aan het Dommisseplein en de Lotsystraat na de huurstop in te zetten als wisselwoningen?

Vraag 8
Wilt u bevorderen dat de bewoners die in de wijk willen blijven, gebruik kunnen maken van deze wisselwoningen, waarna zij in een later tijdstip kunnen verhuizen naar de sociale huurwoningen in de 0-fase?

Vraag 9
Bent u met ons van mening dat het de voortgang van het renovatie project kan bevorderen wanneer er afspraken gemaakt worden tussen de bewoners die persé in de Burgemeesterwijk willen blijven wonen en de WSM om, via gebruikmaking van genoemde wisselwoningen, door te verhuizen naar de sociale huurwoningen, met name in de 0-fase?

Vraag 10
Kunt en wilt u bevorderen dat op zon kort mogelijk termijn wordt gestart met de bouw van de 0-fase alvorens tot sloop in diezelfde fase wordt overgaan?

Deel: ' Schriftelijke vragen ChristenUnie over Burgemeesterswijk Maassluis '
Lees ook