Gemeente Utrecht

2003 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
20 Vragen van de heer P.F.C. Jansen
(ingekomen 17 maart 2003)

A.s. maandag buigt de Utrechtse rechtbank zich over een ontruimingsverzoek van Mitros voor het pand Croeselaan 180. Het betreft een woning die gekraakt is. Volgens de krakers stond de woning al langer dan een jaar leeg, hij wordt door Mitros te koop aangeboden.

In "Ons Utrecht" van 12 maart jl. wordt onder de titel "Braakliggend stuk land aan Vleutenseweg verwildert" verhaal gedaan van het terrein tussen de Bosboom Toussaintstraat en de Busken Huetstraat, waar begin 2000 een complex woningen van Mitros gesloopt werd in verband met nieuwbouwplannen. De omwonenden kijken inmiddels drie jaar uit op een kale vlakte. Omdat het nog minstens vijf maanden duurt eer de provincie het bouwplan heeft goedgekeurd en de bouw van de terug te bouwen koopwoningen pas start zodra een groot percentage verkocht is, zal het naar onze verwachting nog een jaar duren voor de eerste paal de grond in gaat. Dat betekent dat de gesloopte betaalbare huurwoningen nog vier jaar langer bewoond hadden kunnen blijven, dat een aantal bewoners en winkeliers voor niets voortijdig hebben moeten vertrekken, dat een aantal krakers ten onrechte op grond van vermeende spoedeisendheid ontruimd zijn.

Naar aanleiding hiervan heeft de SP-fractie enkele vragen aan uw college.

Bent u met ons van mening dat gezien de grote woningnood in de regio een gat van vier jaar tussen sloop en start nieuwbouw onacceptabel lang is? Wat is, op grond van de beste praktijk in andere steden, de kortst mogelijke periode tussen sloop en start bouw? Zijn er in het kader van DUO afspraken gemaakt over het minimaliseren van de braaklig-periode tussen sloop en nieuwbouw, en over het met tijdelijke contracten zo lang mogelijk in gebruik houden van de oude woningen? Zo nee: bent u bereid om hierover op korte termijn met Mitros en de overige corporaties in de stad afspraken te maken? Wat is de historie van het pand Croeselaan 180? Staat het inderdaad al langer dan een jaar leeg? Hoe lang staat het te koop? Betreft het voormalig "aangekocht bezit" van het gemeentelijk woningbedrijf Utrecht?

Mitros verkoopt momenteel in de binnenstad en de 1e ring op grote schaal huurwoningen. Onze indruk is dat dergelijke woningen, zeker met de inzakkende koopmarkt, met regelmaat gedurende lange tijd leegstaan. Deze leegstand zou voorkomen kunnen worden door, nadat de laatste reguliere huurder is vertrokken, de woningen via een gebruikscontract in tijdelijke verhuur uit te geven. Hiermee zou b.v. een flink aantal studenten aan een kamer geholpen kunnen worden.

Kunt u aangeven wat de gemiddelde leegstandsperiode is bij huurwoningen die Mitros in de verkoop doet? Bent u bereid om bij Mitros aan te dringen op het terugdringen van de leegstandsduur bij woningen die in de verkoop gaan, b.v. In de vorm van gebruikscontracten?

Antwoord van Burgemeester en Wethouders
(verzonden 8 april 2003)

Ja, de periode tussen sloop en nieuwbouw moet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Het is noch in het belang van de bewoners, noch in het belang van de stad, noch in het belang van woningcorporaties (huurderving!) om een woning leeg te laten staan of te vroegtijdig te slopen. Het is helaas zo dat door allerlei oorzaken de planningen soms anders verlopen dan van tevoren verwacht kon worden. Dit komt onder meer door de veelheid en complexiteit van procedures, financiële belemmeringen in projecten, noodzakelijke planaanpassingen, tijdrovend overleg en langdurige besluitvormingsprocedures. Dat geldt vooral bij sloop/nieuwbouw projecten , zoals bijvoorbeeld de langdurige onteigeningsprocedure van particulier woningbezit aan de Vleutenseweg, die vervolgens vanwege kostenstijgingen en veranderde marktomstandigheden leidde tot de noodzaak voor Mitros om het plan opnieuw te ontwikkelen. Door de lange onteigeningsperiode werd het ontwerp namelijk te duur en aangezien Mitros geen overeenstemming met de architect kon bereiken over noodzakelijke aanpassingen moest aan een nieuwe architect een nieuwe ontwerpopdracht worden gegeven Bovendien moest voor het plan een verkeersbesluit worden genomen waarbij een stuk openbare weg aan het plangebied werd toegevoegd. De parkeeroplossingen voor auto's en fietsen hebben ook veel tijd gekost. In december 2002 heeft Mitros de bouwaanvraag ingediend en momenteel loopt de art. 19 procedure. Theoretisch is de periode kort, te weten een half jaar. De sloopvergunning wordt afgegeven als het gebouw leeg is. Dan volgt sloop, voorbereiding van nieuwbouw en de bouw zelf. Van braakliggend terrein tot start bouw geldt meestal een periode van een half jaar. In de praktijk is deze periode altijd veel langer in verband met onvoorziene omstandigheden zoals hierboven genoemd. Ook in andere steden komen grote vertragingen voor bij dergelijke projecten. Er zijn binnen DUO geen afspraken gemaakt over het minimaliseren van de braakligperiode. Wel zijn er afspraken gemaakt om woningen die leeg komen alvorens de sloop start, zo lang mogelijk tijdelijk te verhuren. En als de te slopen woningen niet meer tijdelijk verhuurd kunnen worden, kunnen ze tot aan het moment van aanpak in bruikleen worden gegeven. Ook in de Prestatie-afspraken is met de woningcorporaties afgesproken om tijdelijke huisvesting van studenten in te slopen woningen in herstructureringsgebieden te stimuleren. In een aantal te slopen complexen is dit inmiddels gebeurd. Het pand Croeselaan 180 behoort tot het voormalig aangekocht bezit van het gemeentelijk woningbedrijf Utrecht, kende de bestemming 'wonen' en is een huurwoning die in het kader van de afspraken tussen de gemeente en de te privatiseren dienst verkocht mag worden. Volgens informatie van Mitros waren in het pand 5 onzelfstandige eenheden aanwezig, die leeg zijn gemaakt (waarbij de reguliere jongerenhuisvesting werd omgezet in gebruikscontracten) waarna het pand te koop werd aangeboden. Mitros wilde daarmee twee dingen bereiken. Enerzijds om via verkoop tegen marktwaarde de broodnodige financiële middelen te genereren om hun volkshuisvestelijke opgaven te realiseren. Anderzijds wilde Mitros een poging doen om het pand voor onzelfstandige bewoning in de markt te houden en te verkopen aan een andere woningcorporatie. Toen dit niet is gelukt, is het pand eind december in de vrije verkoop gegaan en staat nu ruim 1 jaar leeg. Het pand is gekraakt geweest. Er waren inmiddels al wel werkzaamheden aan het pand gestart. De krakers hebben de redelijkheid van de argumentatie geaccepteerd en hebben het pand uit vrije wil verlaten. Volgens informatie van Mitros wordt een woning gemiddeld binnen vier maanden verkocht. Er zijn uitschieters naar beneden en naar boven. Dit laatste geldt zeker voor het duurdere segment nu de markt aan het veranderen is. Nee, over het algemeen gaan woningen redelijk snel van de hand en Mitros moet ook een redelijke termijn krijgen om hun woningen te verkopen voor de marktwaarde omdat deze middelen weer ingezet kunnen worden voor andere volkshuisvestelijke doeleinden. Het benutten van gebruikscontracten is dan onhandig, omdat het pand vaak binnen korte tijd leeg moet worden opgeleverd. Wanneer van tevoren bij complexgewijze verkoop in te schatten is dat bijvoorbeeld bij ingewikkelde splitsingen er geruime tijd overheen zal gaan voor de woning getransporteerd kan worden, wordt wel gebruik gemaakt van gebruikscontracten.

---- --

Deel: ' Schriftelijke vragen over ontruimingsverzoek Mitros voor pand Croese.. '
Lees ook