Gemeente Maassluis


1-8-2002

Schriftelijke vragen VVD over NS

De fractie van de VVD heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Ingevolge het Reglement van Orde richt onze fractie zich tot u met de volgende vragen.


1. Heeft u kennisgenomen van het besluit van de NS om bij nader inzien af te zien van het plaatsen van cameras op 77 stations in Nederland, waaronder die in Maassluis, Hoek van Holland en Vlaardingen-West ?

2. De NS beroept zich op voortschrijdend inzicht. De NS stelt, dat het weinig zin heeft cameras op te hangen op plekken waar niets gebeurt.
De praktijk laat naar ons gevoel een ander beeld zien. Kunt u dat bevestigen ?

3. Bent u met de fractie van de VVD van mening, dat cameratoezicht op de stations langs de Hoekselijn zeer gewenst is om een halt toe te roepen aan agressie, bedreiging en mishandeling van personeel van de NS en reizigers, alsmede aan de vernieling op de stations ? Cameras kunnen naar onze mening een belangrijke bijdrage leveren aan het veilig en betrouwbaar laten zijn van openbaar vervoer.

4. Bent u bereid om het initiatief te nemen samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de deelgemeente Hoek van Holland er bij de NS op aan te dringen dat zij zich aan de eerder met deze gemeenten gemaakte afspraken houdt en op haar genomen besluit terugkomt ?

5. De VVD-fractie nodigt u uit om samen met de eerdergenoemde gemeenten een brief te richten aan het Kabinet en de politieke partijen in de Tweede Kamer om er op aan te dringen dat er ook van die zijde druk op de NS wordt uitgeoefend het door haar genomen besluit terug te draaien.

Het spreekt vanzelf dat de VVD-fractie gelet op het belang van deze kwestie er geen enkele moeite mee heeft dat u vooruitlopend op de beantwoording van onze vragen op een zo kort mogelijk termijn actie onderneemt in de door ons voorgestelde zin.

Burgemeester en wethouders zullen de vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Deel: ' Schriftelijke vragen VVD mAASSLUIS over NS '
Lees ook