Euronext Amsterdam

01 Aug 2001 Schriftelijke waarschuwing Multihouse N.V. Persbericht 2001.062

Advies Adviescommissie Fondsenreglement en besluit directie Euronext Amsterdam inzake schriftelijke waarschuwing Multihouse N.V.

Persbericht 2001 - 062

Amsterdam, 1 augustus 2001

Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext") heeft de Adviescommissie Fondsenreglement bij brief van 22 maart 2001 verzocht te adviseren over mogelijke overtredingen van het Fondsenreglement door de uitgevende instelling Multihouse N.V. De Adviescommissie heeft dit verzoek op 5 juni 2001 mondeling behandeld. Op 4 juli jl. heeft de Adviescommissie aan Euronext geadviseerd.

Artikel 28h Fondsenreglement bepaalt, voor zover te dezen relevant, dat de uitgevende instelling verplicht is terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijke invloed op de koers zal uitgaan.

Op 7 december 2000 (nabeurs) publiceerde Multihouse de resultaten over het eerste halfjaar 2000, die aanzienlijk lager waren dan die over dezelfde periode van 1999. Het netto-resultaat daalde van NLG
2.491.000 over het eerste halfjaar 1999 tot NLG 541.000 over het eerste halfjaar 2000.

Multihouse heeft niet weersproken, dat waarschijnlijk is dat de directie van Multihouse eerder dan op 7 december 2000 inzicht had in het feit dat de resultaten over het eerste halfjaar 2000 aanzienlijk lager zouden uitkomen dan de resultaten over dezelfde periode van 1999, doch volstaan met te stellen dat de resultaatontwikkeling van Multihouse voor haar aandeelhouders niet relevant zou zijn.

De Commissie is in het licht van het voorgaande van oordeel dat Multihouse (veel) eerder dan op 7 december 2000 een winstwaarschuwing had kunnen en derhalve had moeten publiceren, zodat in het voorgelegde geval sprake is van een kennelijke overtreding van artikel 28h Fondsenreglement door Multihouse.

Artikel 29, lid 2, Fondsenreglement bepaalt dat het halfjaarlijks verslag, behoudens door Euronext te verlenen verlenging, binnen 4 maanden na afloop van de verslagperiode moet worden gepubliceerd. Multihouse heeft zich hiertoe ook met de door haar gesloten noteringsovereenkomst van 6 augustus 1986 verplicht. Door het halfjaarbericht eerst op 7 december 2000 te publiceren heeft Multihouse genoemde bepaling van het Fondsenreglement, alsmede artikel 2b van haar noteringsovereenkomst overtreden.

De Commissie is van oordeel dat in het door Euronext bij verzoek van 22 maart 2001 aan haar ter beoordeling voorgelegde geval sprake is van twee kennelijke overtredingen door Multihouse N.V., namelijk van artikel 28h Fondsenreglement, en van artikel 29, lid 2, Fondsenreglement juncto artikel 2b van de noteringsovereenkomst van Multihouse.

De Commissie ziet in de omstandigheden van dit geval aanleiding aan Euronext te adviseren om jegens Multihouse een maatregel als bedoeld in artikel 65 Fondsenreglement te nemen, te weten de maatregel van een ernstige schriftelijke waarschuwing van Euronext aan Multihouse.

BESLUIT DIRECTIE EURONEXT N.V.

De directie van Euronext heeft besloten het besluit van de Adviescommissie Fondsenreglement te onderschrijven en heeft Multihouse een schriftelijke waarschuwing gegeven in verband met overtreding van artikel 28h Fondsenreglement en artikel 29, lid 2 Fondsenreglement juncto artikel 2b van de noteringsovereenkomst van Multihouse.

De volledige uitspraak van de Adviescommissie Fondsenreglement is op 1 augustus 2001 gepubliceerd op de website van Euronext ( www.euronext.com).

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Schriftelijke waarschuwing Euronext voor Multihouse '
Lees ook