Schrijnende uitkomsten van actie 'Alarm Wvg'

Datum: 21 april 1999

Tekst: Utrecht, 21 april 1999
Gehandicaptenraad inventariseerde klachten

Schrijnende uitkomsten van de actie 'Alarm Wvg'

Het korte onderzoek van de Gehandicaptenraad naar de problemen die mensen met een functiebeperking ondervinden met de Wet Voorzieningen Gehandicapten (Wvg) heeft veel schrijnende situaties aan het licht gebracht. In amper twee weken tijd zijn circa driehonderd reacties binnengekomen op de oproep die de Gehandicaptenraad deed in het kader van de actie 'Alarm Wvg'. Ook de ouderenbond ANBO heeft vele reacties van ouderen ontvangen. De Gehandicaptenraad concludeert uit de meldingen dat het niveau van de voorzieningen in een zeer groot aantal gemeenten in Nederland uitermate zorgwekkend is. Het Werkverband van Organisaties van Chronisch Zieken (WOCZ) en ANBO delen deze zorg.

De Wvg voldoet veelal niet aan haar doelstelling, namelijk het opheffen van de belemmeringen die de maatschappelijke participatie van mensen met een handicap beperken. Voor de aanvang van de evaluatie van de Wvg in de Tweede Kamer op 27 april zal de Gehandicaptenraad in gesprekken met Kamerleden nieuwe voorstellen presenteren. De regering heeft zich op het standpunt gesteld "dat het niet past zonder reden een noodzakelijke voorziening uit te sluiten van vergoeding". De gemeenten hebben de zorgplicht gekregen die hen voor de taak stelt de voorzieningen te verschaffen waarmee gehandicapten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Uit de reacties die de Gehandicaptenraad heeft ontvangen blijkt echter dat gemeenten de zorgplicht op een minimale wijze interpreteren. Onder het mom van 'budgetbeheersing' stimuleert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenteambtenaren om het minimale aan voorzieningen te verstrekken.

Knelpunten

Er bestaan grote verschillen tussen de gemeenten in de hoogte van de vergoedingen voor woningaanpassingen. Die kunnen variëren van ƒ45.000 tot slechts ƒ10.000 in onder meer Tilburg en zelfs ƒ5.000 in Almere. Verbouwingen die meer geld kosten, worden niet verricht. Mensen krijgen te horen dat ze maar moeten verhuizen naar plaatsen waar wel aangepaste woningen zijn. Met de sociale omgeving wordt dan geen enkele rekening gehouden. Bovendien zijn er te weinig aangepaste woningen, waardoor ellenlange wachtlijsten ontstaan en mensen met acute problemen in hun ongeschikte woningen moeten blijven zitten. Mensen met een functiebeperking raken vaak uitgesloten van het maatschappelijke leven doordat gemeenten niet aan de vervoersbehoeften van de gebruiker voldoen. Uit veel reacties spreekt het gebrek aan individuele gerichtheid van vervoer bij gemeenten. In Apeldoorn bijvoorbeeld krijgt een vrij zwaar gehandicapte jongeman die volop aan het sociale leven zou willen deelnemen slechts ƒ187,- per maand voor zijn taxivervoer. Hiervan kan hij maar een enkele keer de stad in, en niet eens één keer per maand met zijn vrienden naar Amsterdam voor een wedstrijd van Ajax. Regelmatig kreeg de Gehandicaptenraad meldingen van mensen die onprettig of zelfs bedreigend bejegend zijn door hun gemeenten. Zo schreef een vrouw een stukje over haar situatie in de krant en werd zij vervolgens door de burgermeester persoonlijk op het matje geroepen. Het blijkt dat mensen niet gemakkelijk over hun problemen praten, bang om nog meer benadeeld te worden.

Nadere omschrijving van de zorgplicht noodzakelijk

De Gehandicaptenraad stelt dat de omschrijving van de zorgplicht in de wet te summier is om tot een verantwoord voorzieningenniveau te komen en de oorspronkelijke doelstelling van de wet te kunnen realiseren. Het is een slechte zaak dat de normering voor de zorgplicht momenteel door middel van jurisprudentie in een negatieve spiraal terechtkomt. Beschikkingen in het kader van de Wvg worden nu door de rechter vooral getoetst aan de gemeentelijke verordeningen die vaak bedoeld zijn om minimale voorzieningen te verstrekken. De uitspraak van de rechter zet vervolgens andere gemeenten aan om hun verordeningen verder te versoberen.

Cliëntenparticipatie: geen beleid voor ons zonder ons!

Het Wvg-beleid van de gemeenten kan het beste tot stand komen in samenspraak met de betrokkenen. De regeling van de cliëntenparticipatie in de wet is helaas veel te mager. De Gehandicaptenraad vraagt daarom aan de Kamerleden om betere garanties te geven voor een serieuze inbreng van mensen met een handicap en om juridische ondersteuning. De Wvg is in het leven geroepen om mensen met een functiebeperking normaal aan de samenleving te laten deelnemen. De politiek moet nu het recht op volwaardig burgerschap waarmaken.

Organisatie: Gehandicaptenraad

adres: Postbus 169

postcode: 3500 AD

woonplaats: Utrecht

Telefoon: 030 - 291 66 66

Deel: ' Schrijnende uitkomsten van actie 'Alarm Wvg' '
Lees ook