Zie ook Nieuwsbank Crowdfunding: https://www.nieuwsbank.nl/cf/2012/10/14/J001.htm

Schrikbarend tekort aan aandacht voor boekhoudfraudes bij gemeenten


Pers en media weigeren aandacht te besteden aan de ontstellende boekhoudfraude bij gemeenten van inmiddels miljarden euro's

AMSTERDAM/ROTTERDAM/DENHAAG, 20140206 -- Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht: Waar is de aandacht voor de mega-boekhoudfraudes bij veel gemeenten? Waar is de aandacht voor de misleidende voorstelling van het saldo van de opbrengsten en de kosten en van de financiële positie van de meeste gemeenten? Waar is de aandacht voor de situatie dat veel gemeenten worden bestuurd op basis van misleidende jaarrekeningen en begrotingen met boekhoudfraude? Niet bij de huidige gemeenteraadsleden! En hoe zit dat met de nieuwe gemeenteraadsleden? Waarom een totale afwending door de pers en media van deze misstand?

Bijvoorbeeld:
Boekhoudfraude gemeente Amsterdam periode 1998-2012: € 3,6 miljard !
Boekhoudfraude gemeente Rotterdam periode 2007-2012: € 898 miljoen !
Boekhoudfraude gemeente Den Haag periode 2008-2012: € 324 miljoen !
Boekhoudfraude gemeente Utrecht periode 2008-2012: € 354 miljoen !
Boekhoudfraude gemeente Eindhoven periode 2006-2012: € 244 miljoen !
 
In het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen:
Wist u al van de giga-boekhoudfraudes bij menige gemeente (en provincie)? Boekhoudfraudes waarmee in veel gevallen gemaskeerd werd en wordt dat de betreffende gemeente geheel of voor een groot deel onnodig onroerendezaakbelasting oplegde/oplegt of waarmee, omgekeerd, wat vaak in de recente jaren gebeurde/gebeurt, grote tekorten en verliezen gemaskeerd werden/worden, zoals onroerendgoed-speculatie-verliezen! Speculatieverliezen van inmiddels zo’n 5 miljard euro! Het gaat om boekhoudfraudes (in juridische termen: valsheid in geschrifte; Wetboek van strafrecht: gevangenisstraf tot 6 à 7 jaar) waarbij de boekhoudfraude bij Ahold, waarvoor bestuurders (niet alleen) strafrechtelijk gestraft werden, totaal verbleekt!
 
Opvallend is dat u hier niets over vernam uit de pers en de media.
Waarom worden de kiezers niet door de pers en de media geïnformeerd over deze misstand bij hun gemeenten?

Voorbeelden:
- Het gemeentebestuur van Amsterdam meldde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over deze periode van € 554 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in Amsterdam in deze periode € 2.154 miljoen. Volgens de officiële cijfers had de Onroerendezaakbelasting dus € 554 miljoen minder mogen zijn, dat is een kwart! Hiervan maakten de pers en de media geen melding. Waarom niet?
In werkelijkheid is het nog vele malen erger. De bizarre werkelijkheid is dat het gemeentebestuur van Amsterdam met boekhoudfraude verborg en verzweeg dat Amsterdam in de periode 1998-2012 € 4.141 miljoen (ruim € 4,1 miljard!) overhield. Conclusie: de Onroerendezaakbelasting was in deze periode in Amsterdam totaal overbodig! Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd. Een boekhoudfraude van heel veel grotere omvang dan de boekhoudfraude bij Ahold waarvoor bestuurders toentertijd strafrechtelijk gestraft werden en waarover de pers en de media uitvoerig berichtten.
- Het gemeentebestuur van Eindhoven meldde in de jaarrekeningen over de periode 2006-2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in deze periode van € 2 miljoen. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 246 miljoen. Moesten de uitkomsten van allerhande kostbare en uit de hand gelopen projecten verborgen blijven?
- Het gemeentebestuur van Rotterdam meldde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in deze periode van € 176 miljoen. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de gemeente in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 722 miljoen. Moesten de uitkomsten van allerhande kostbare en uit de hand gelopen projecten verborgen blijven? Hieronder bijvoorbeeld zware verliezen bij verschillende grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: het gemeentebestuur van Rotterdam meldde in de jaarrekening 2010 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten in dat jaar van € 58 miljoen. In werkelijkheid leed Rotterdam in 2010 een verlies van € 445 miljoen. Onderdeel van dat verlies waren ondermeer speculatieverliezen bij onroerendgoed-projecten van ten minste € 200 miljoen (dat is meer dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in 2010 van € 171 miljoen, die dus totaal op ging aan speculatieverliezen!).
- Rotterdam is lang niet de enige gemeente waar grote verliezen bij grond- en bouwprojecten met boekhoudfraude gemaskeerd werden. Inmiddels hebben de gemeenten in de afgelopen drie à vier jaar zo'n 5 miljard euro verliezen geleden bij deze onroerendgoed-speculaties. Een eenvoudig rekensommetje leert dat dat per nederlander zo'n 300 euro is, per gezin van 4 personen zo'n 1200 euro, de onroerendezaakbelasting van zo'n twee à drie jaar. Belastinggeld opgegaan aan onroerendgoed-speculatie, nu eens niet door geldbeluste bankiers, maar door gemeentebestuurders!

De genoemde drie gemeenten zijn bij lange na niet de enige gemeenten waar met boekhoudfraude, en vaak gaat het om grote bedragen, om allerlei uiteenlopende redenen misleidende voorstellingen van zaken worden gegeven.

In de Begrotingen 2014 van de 10 grootste gemeenten worden begrotingssaldi gemeld van in totaal (voordelig) 6,8 miljoen euro. Echter, in werkelijkheid hebben deze begrotingen tezamen een nadelig begrotingssaldo van 523 miljoen euro (ruim € 0,5 miljard!). Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, hebben alle gemeenten tezamen een nadelig begrotingssaldo over 2014 van circa 2,5 miljard euro! Op basis van deze misleidende begrotingen nemen gemeenteraadsleden beslissingen over de gemeentelijke uitgaven!

Deze giga-boekhoudfraudes zijn en worden aan het licht gebracht door registeraccountant drs. L.W. Verhoef, die als klokkenluider "uiteraard" z'n baan verloor (kantonrechter: u bent lastig, weg ermee) toen hij deze misstand blootlegde.

Bij al deze boekhoudfraudes van deze gemeenten en provincies staan steevast goedkeurende accountantsverklaringen. Geheel ten onrechte dus!
Klokkenluider Leo Verhoef heeft verschillende accountants hiervoor bij de Raad van Tucht voor Accountants aangeklaagd. Deze Raad van Tucht bevestigde de bevindingen van Leo Verhoef, maar liet vervolgens de aangeklaagde accountants vrij-uit gaan, omdat deze praktijk blijkbaar bij veel gemeentes voorkomt (zoals: er wordt vaak ingebroken, inbrekers gaan dus vrijuit), aldus de Raad van Tucht.

De Rekenkamer Amsterdam heeft de bevindingen van Leo Verhoef, waar het Amsterdam betreft, al enkele jaren geleden geheel bevestigd, zo ook de Rekenkamer Rotterdam inzake Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht inzake Dordrecht. De betreffende gemeenteraden werden alleen maar kwaad op hun eigen rekenkamers en deden vervolgens niets, zodat de boekhoudfraudes gewoon konden en kunnen doorgaan!

Leo Verhoef heeft al verschillende keren aangifte heeft gedaan bij Justitie van deze ongekende boekhoudfraudes, maar Justitie gooit deze aangiften, zonder enig onderzoek gedaan te hebben, stelselmatig meteen in de prullenbak. Toen Leo Verhoef hierover zijn beklag deed bij de rechter, zei deze doodleuk: belastingbetalers moeten niet zeuren, belastingbetalers moeten gewoon hun belasting betalen, belastingbetalers hebben geen enkel recht op correcte informatie over wat er met hun belastinggeld gebeurt, en dus hoeven hun aangiften van boekhoudfraude niet door Justitie in behandeling genomen te worden.
Ook over deze misstand repten de pers en de media met geen woord, ondanks dat Leo Verhoef hierover persberichten deed uitgaan.

Leo Verhoef rapporteert en waarschuwt gemeenteraden en gemeenteraadsleden stelselmatig over en voor deze boekhoudfraudes, maar het interesseert de dames en heren volksvertegenwoordigers totaal niet en ze worden alleen maar kwaad worden op hem. Het enkele gemeenteraadslid die er wèl werk van maakt, wordt met de grond gelijk gemaakt!

Denkt u niet dat, als Leo Verhoef ongelijk zou hebben met zijn beweringen, hem zijn titel van Registeraccountant niet allang afgepakt zou zijn?

Leo Verhoef verstuurt stelselmatig persberichten over deze giga-misstand, maar de pers en de media boycotten hem en zijn verhaal even stelselmatig.

Er valt hierover heel veel (meer) te vertellen!
Zoals:
- het broddelwerk van accountants
- het gedrag van de accountantsberoepsgroep in deze zaak
- de rol van Justitie
- de rol van de rechterlijke macht
- “de politiek”: ministers, Tweede Kamer-leden
- het totale onbenul op financieel gebied bij politieke bestuurders en volksvertegenwoordigers
- de schade voor de burgers/belastingbetalers
- de rol van lokale rekenkamers
- de afwezigheid/nalatigheid van belangenbehartigers/verenigingen

Alles over deze ongekende misstand staat uitvoerig en grondig gedocumenteerd te lezen op www.leoverhoef.nl , de website van registeraccountant drs. Leo Verhoef, die als klokkenluider "uiteraard" z'n baan verloor toen hij deze misstand blootlegde, als klokkenluider "uiteraard" "keurig" in de bijstand terecht kwam, en door pers/media totaal geboycot wordt!


Deel: ' Schrikbarend tekort aan aandacht voor boekhoudfraudes bij gemeenten '


Lees ook