Ingezonden persbericht


Persbericht

SRP-voorzitter Johan Lokhorst: "Krachtig signaal dat sector bereid is verantwoordelijkheid te nemen."

Sectordag Paard 2009 bevestigt draagvlak voor sectorbrede aanpak van gemeenschappelijke issues in de paardenhouderij

Tilburg, 6 april 2009 - Tijdens de jaarlijkse sectordag Paard in Papendal hebben vertegenwoordigers van de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij zich met de grootst mogelijke meerderheden uitgesproken voor de sectorbrede aanpak van gemeenschappelijke issues door de Sectorraad Paarden (SRP). Zo'n 93% van de ca. 180 aanwezige vertegenwoordigers gaf aan dat de sector zélf verantwoordelijkheid dient te nemen voor zaken als de verdere verbetering van het dierenwelzijn in de paardenhouderij. Ook ten aanzien van onderwerpen als de monitoring van diergezondheid en de ontwikkeling van een sluitende systematiek voor identificatie en registratie van paarden zagen zeer grote meerderheden een voortrekkersrol weggelegd voor de Sectorraad. Voor SRP-voorzitter Johan Lokhorst bevestigden de uitkomsten van de peilingen de bereidheid binnen de Nederlandse paardenhouderij om collectief verantwoordelijkheid te nemen voor structurele aanpassingen aan nieuwe inzichten en veranderde omstandigheden. "Duidelijk is dat de Sectorraad nu al een stevig draagvlak heeft. Door zelf invulling te geven aan noodzakelijke veranderingen, kunnen wij waarborgen dat de aanpassingen zinvol en praktisch uitvoerbaar zijn binnen de paardenhouderij."

Het was voor de tweede maal dat de SRP een Sectordag organiseerde om bestuurders, directie, ledenraadsleden en andere betrokkenen van de dragende organisaties te informeren over activiteiten en plannen en te discussiëren over actuele onderwerpen. SRP-bestuursleden Martien van den Heuvel en Jaap Werners gaven inzicht in de voortgang van de plannen voor Identificatie en Registratie en voor verdere verbetering van het welzijn in de paardenhouderij. Petra Kock van GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) schetste de mogelijkheden voor een gerichte monitoring van dierziekten, waardoor mogelijke toekomstige uitbraken van besmettelijke ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden herkend en aangepakt.

Nationaal Hippisch Kenniscentrum: kennis vergaren en communiceren Abel Slippens, de bestuursvoorzitter van het kortgeleden opgerichte Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK) gaf een beeld van de activiteiten die door dit kenniscentrum zullen worden ontplooid. Het NHK speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het plan van aanpak 'Welzijn in de paardenhouderij', onder meer door onderzoeken die geobjectiveerde kennis over paardenwelzijn beschikbaar maken. Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van het NHK is ook communicatie: het ontsluiten en vindbaar maken van beschikbare kennis over het houden van paarden en over de paardenhouderij, op zo'n manier dat ook de ongeorganiseerde paardenhouders worden bereikt.

Deel: ' Sectordag Paard 2009 bevestigt draagvlak voor sectorbrede aanpak van.. '
Lees ook