Gemeente Den Haag


26 januari 1999

B&W akkoord met hoofdlijnen voor vernieuwing

Sein op groen voor verbetering Spoorwijk

Burgemeester en Wethouders zijn akkoord met de hoofdlijnen voor vernieuwing zoals vastgelegd in de voortgangsrapportage Spoorwijk. Op basis van de voortgangsrapportage kan een concept wijkplan worden opgesteld, inclusief stedenbouwkundig plan en financiële paragraaf. Het overleg met de wijk dient hierbij op dezelfde manier te worden voortgezet zoals dat tot nu toe is gebeurd.

De voortgangsrapportage beschrijft de problematiek in Spoorwijk en de maatregelen die nodig zijn om de woningmarktpositie van de wijk voor de komende tien jaar veilig te stellen. Hoofdonderdeel van de beoogde aanpak is sloop en vervangende nieuwbouw van een groot aantal kleine boven- en benedenwoningen. Aanleiding is het voornemen van eigenaar Vestia Den Haag, Zuid-Oost om de exploitatie op korte termijn te beindigen. De gemeente ondersteunt dit voornemen met het oog op de herstructureringsopgave die zij zichzelf heeft gesteld. Doel van dit beleid is om de eenzijdigheid van de woningvoorraad te doorbreken en door differentiatie de toegankelijkheid van de wijk voor verschillende groepen woningzoekenden te bevorderen.

Kern van het programma: - gespreid over een periode van circa acht jaar en verdeeld in drie fases zullen er 1278 woningen worden gesloopt. De voorgestelde fasering van uitvoering voorziet in een aanwijzing tot actiegebied van fase 1 in januari 2000; - nieuwbouw van 600 - 800 woningen; - de nieuwbouw in fase 1 bevat 50 - 70% sociale huurwoningen om terugkeer van zittende bewoners mogelijk te maken. Daarnaast komen hier 30 - 50% koopwoningen in de middeldure sector. Per fase zal het bouwprogramma worden bijgesteld op grond van marktontwikkelingen; - aansluiten van nieuwbouw op het karakter van Spoorwijk als vroeg 20e eeuws tuindorp. Het plan moet de samenhang tussen oud- en nieuwbouw waarborgen; - het verbeteren van de woonomgeving in heel Spoorwijk.

Het overlegkader met de wijk is vertaald in een regiegroep en een klankbordgroep. Hierin nemen respectievelijk de officiële bewonersvertegenwoordigingen en actieve wijkbewoners deel aan de discussie. De planvorming wordt voorbereid in de regiegroep en teruggekoppeld met de klankbordgroep. Hierna worden de voorstellen wijkbreed besproken. De planning van het wijkplan voorziet in een bestuurlijke vaststelling in de tweede helft van 1999.

Deel: ' Sein op groen voor verbetering Spoorwijk Den Haag '
Lees ook