Gemeente Delft

Bekendmaking

Selectie B-evenementen voor de jaren 2000 tot en met 2003

Burgemeester en wethouders maken bekend dat instellingen die in de afgelopen jaren culturele evenementen in Delft hebben georganiseerd en in aanmerking willen komen voor benoeming tot de status van een B-evenement zich kunnen aanmelden voor de aanvraag van subsidie voor 2000 en volgende jaren en toetsing aan de daarvoor bestemde criteria om deze status te verwerven.

Voor het aanvragen van subsidie voor zogenaamde B-evenementen heeft de gemeenteraad een "Uitvoeringsregeling Activiteitensubsidie stedelijke Evenementen" vastgesteld. Hierin zijn de criteria om voor benoeming tot de B-status opgenomen.

Subsidie-aanvragen van instellingen die zich aanmelden voor de B-status, maar niet worden geselecteerd, zullen door de gemeente automatisch worden behandeld als een aanvraag voor subsidie als A-evenement voor uitsluitend het jaar 2000. Voor de criteria die hiervoor gelden, wordt verwezen naar de bekendmaking voor A-evenementen voor het jaar 2000 en 2001 (voorlopig) voor subsidies met een maximum subsidie dat hoger kan zijn dan 5.000,= per evenement.

Citaat uit de genoemde Uitvoeringsregeling betreffende de afspraken met B-evenementen.
Intentieverklaring (artikel 4.1)

1. De gemeente en de organisatie van het B- evenement ondertekenen een intentieverklaring waarin staat welke subsidiebijdrage en andere ondersteunende handelingen het evenement van de gemeente kan verwachten.
2. Tevens staat in de intentieverklaring welke tegenprestaties de gemeente verwacht voor de subsidie. Wanneer het B- evenement niet voldoet aan de afgesproken prestaties of wanneer de organisatie rondom het evenement te kort schiet op grond van financiële en of organisatorische deugdelijkheid kan de intentieverklaring worden ingetrokken.
3. De aanvrager van een aangewezen categorie B-evenement dient jaarlijks vóór 31 december voorafgaande aan het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, bij burgemeester en wethouders formeel een aanvraag om subsidie voor het evenement in.

Criteria (artikel 4.2)
A. Een B-evenement heeft bovenlokale uitstraling. B. De vorm van de B-evenementen valt onder een paraplufilosofie met trefwoorden als stijl, onderscheidend, allure, dynamiek, geschikt voor relatiemarketing en gastheerschap en een zo groot mogelijke eenduidigheid qua gezicht/uitstraling. Het B-evenement levert een bijdrage aan het cultureel klimaat van Delft.
C. Een evenement dat voor de B-status in aanmerking wil komen ,dient al meer keren in Delft te zijn georganiseerd en wordt beleefd als een gevestigd evenement. Daarnaast heeft de organisatie blijk gegeven van goed organisatie-vermogen en het voeren van een degelijke boekhouding. D. Een B-evenement heeft stadspromotionele meerwaarde. E. Een B-evenement levert een aantoonbare bijdrage aan de stedelijke economie.
F. Een B-evenement verzorgt zelf actief de lokale, regionale, nationale en waar mogelijk internationale promotie. G. Er is een Delftse inbreng op het gebied van de organisatie qua bemensing en gebruik van locaties. Bij de bepaling van de locaties is het verder van belang dat er een relatie wordt gelegd met de economische en beeldvormende effecten voor de stad die van een evenement uit kunnen gaan.
H. Over de gehele linie is er sprake van dat B-evenementen met andere partijen samenwerken, hetzij lokaal en/of regionaal. Het verdient aanbeveling deel uit te maken van regionaal of zelfs (inter-)nationaal netwerk.

Voor de verdere procedure om te komen tot benoeming in de B-status wordt verwezen naar de Uitvoeringsregeling.

De aanvraag- en subsidieformulieren dienen uiterlijk 21 februari 2000 in het bezit te zijn van B&W. Aanvragen die later dan 21 februari 2000 zijn ingediend, kunnen door het college van B&W buiten behandeling worden gelaten.

Subsidieplafond
In de genoemde uitvoeringsregeling is het B&W toegestaan een subsidieplafond in te stellen. Een subsidieplafond betekent dat voor de genoemde periode maximaal het genoemde bedrag aan subsidies voor alle aanvragen die aan de criteria voldoen, beschikbaar is. Bovendien is het B&W toegestaan het aantal te subsidiëren B-evenementen te maximeren.
Deze zijn voor B-evenementen als volgt:
Het jaar 2000: 100.000,=; statusverlening maximaal 2 evenementen; Het jaar 2001 150.000,= (voorlopig) statusverlening aan 1 evenement extra.

Evenementeorganisaties die in aanmerking wensen te komen voor de B-status in 2000, wordt aangeraden ook een aanvraag voor subsidie voor een A-evenement in te dienen.

De formulieren zijn verkrijgbaar bij de evenementencoördinator van de sectie cultuurbeleid:
Hans Speetjens
Telefoon 015 260 2387
Telefax 015 260 2866
E-mail hspeetjens@delft.nl

Het is mogelijk een digitaal formulier aan te vragen en in te dienen.

Aanvragen die niet op de daarvoor bestemde formulieren zijn aangevraagd, worden niet in behandeling genomen en om deze reden afgewezen. Instellingen die bij de gemeente reeds een aanvraag per brief hebben gedaan, zal een formulier voor subsidie-aanvraag worden toegezonden.

Deel: ' Selectie B-evenementen Delft voor 2000 tot en met 2003 '
Lees ook