Gemeente Heerlen

home

Selectieve besluitenlijst collegevergadering 28 januari 2003

FIF-1063 Tempo maken in de steden.
Door het ministerie van BZK, verantwoordelijk voor Grotestedenbeleis, is geconcludeerd dat een tempoversnelling in de uitvoering van het Grotestedenbeleid noodzakelijk is.
Rotterdam, Arnhem, Schiedam en Heerlen hebben aangegeven landelijk de voortrekkers te willen zijn in het project Tempo maken in steden, dat gericht is op de versnelling van vitaliseringsprocessen in de steden. Heerlen heeft hiervoor het complexe project Centrum-Noord voorgedragen. Naast vele lokale partijen, is bij dit project immers ook de inzet van rijks- en provinciale zijde noodzakelijk. Het RIGO is als begeleidend bureau ingeschakeld en zal vanuit de stedelijke praktijk met toepassingsgerichte aanbevelingen komen voor dit soort projecten in de grote steden.

FIF-1149 Arbeidsmarktmonitor nr. 19 (peildatum 1 oktober 2002). Zie ook persbericht
Het college van B&W kennisgenomen van de 19e arbeidsmarktmonitor (peildatum 1 oktober 2002).
In 2002 is de werkloosheid in Heerlen en Parkstad Limburg na jaren van daling weer gestegen. Deze stijging loopt in de pas met die in heel Limburg. Opvallend is dat vooral de kortdurende werkloosheid is toegenomen; de langdurige werkloosheid het aandeel mensen dat langer dan een jaar werkloos is is redelijk stabiel gebleven.

OW-879 Speelvergunning circussen 2003
Burgemeester en wethouders hebben besloten om Circus Herman Renz een vergunning te verlenen om in september op te treden. Dit besluit is in overeenstemming met het eerder genomen besluit om, naast het America Circus ook nog een tweede groot circus de mogelijkheid te geven voorstellingen op het Bekkerveld te houden. Circus Herman Renz is Nederlands beste en meest bekende circus. Het circus heeft in 2001 al met veel succes in Heerlen opgetreden. Ook in 2002 heeft men met de voorstelling Magic Vision veel goede kritieken gehad en hoge toeschouwersaantallen gehaald bij de tournee door Nederland. Voor het jaar 2003 komt Herman Renz weer met een compleet vernieuwde themavoorstelling die Fiësta Tropicana zal gaan heten.

SO-248 Het besluit van het Algemeen Bestuur van regio Parkstad Limburg inzake de scenariokeuze voor de grootschalige
detailhandelsontwikkelingen in Parkstad Limburg Het onderzoeksbureau BRO heeft over invulling van de grootschalige detailhandelsontwikkelingen in Parkstad Limburg een beleidskader en perspectief opgesteld. Er zijn aan de hand daarvan enkele scenarios voorgelegd aan het algemeen bestuur van Regio Parkstad Limburg. Deze regionale detailhandelsstructuurvisie is op 4 november 2002 door het Parkstad Limburg regiobestuur vastgesteld. Het algemeen bestuur van Parkstad Limburg heeft haar voorkeur uitgesproken voor scenario 1: GDV in Parkstad Limburg gevestigd, als versterking van Heerlen-centrum. Het college van burgemeester en wethouders van Heerlen heeft kennis genomen van het besluit van
het algemeen bestuur van Parkstad Limburg. Het college van Heerlen sluit zich aan bij deze voorkeur.
Een uitzondering wordt gemaakt voor die (toekomstige) GDV-vestigingen rond het Parkstad Limburg-Stadion, waarover afspraken zijn gemaakt tussen de gemeenten Heerlen, Kerkrade en de Provincie.

SO-1352 Uitspraak Raad van State inzake verzoek om voorlopige voorziening Woonboulevard.
De daadwerkelijke uitbreiding van de woonboulevard Heerlen is weer een stap dichterbij gekomen. Het verzoek om een voorlopige voorziening, dat door de Vereniging Woonboulevard was ingediend, is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State afgewezen. Het college van B&W heeft hiervan kennisgenomen. De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 17 januari jl. geoordeeld, dat een spoedeisend belang voor een voorlopige voorziening ontbreekt. Dit betekent in de praktijk dat het bestemmingsplan, dat uitbreiding van de woonboulevard tot Themacentrum Wonen mogelijk maakt, in werking is getreden.

SO-1497 Invulling terrein voormalig politiebureau Burg. Gijzelslaan 1. Het college heeft ingestemd met het treffen van voorbereidingen voor vervangende nieuwbouw op de locatie van het voormalig politiebureau aan de Burg. Gijzelslaan 1.
Er zal voor de ontwikkeling van het stedenbouwkundig ontwerp een architectenprijsvraag worden uitgeschreven. De prijsvraag is openbaar. Een vakjury selecteert daaruit 3 à 5 architecten. De ingezonden schetsontwerpen zullen tentoongesteld worden. De vakjury, bestaande uit de Stadsbouwmeester, een extern lid uit de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, de wethouder, de directeur Stadsontwikkeling, het hoofd van het Ontwikkelingsbedrijf en 2 leden van de commissie SO, zal de ontwerpen beoordelen en samen met een publieksjury advies uitbrengen aan het college. De publieksjurering is gekoppeld aan de tentoonstelling van de ingezonden projecten en gebeurt door het uitbrengen van een stem door de bezoekers van de tentoonstelling.
Het definitieve ontwerp zal daarna in de markt worden uitgezet en worden gegund.

WWS-945 Vaststellen van de declaratieregeling voor minima per 1 januari 2003.
Het college heeft ingestemd met de Kortingsregeling Minima 2003. Ook in 2003 kunnen mensen met een laag inkomen of een uitkering kosten vergoed krijgen via deze kortingsregeling. Tot 220,00 per huishouden (plus 98,00 voor elk kind) kunnen zowel kosten voor sociale, culturele en sportieve activiteiten als voor het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Meer informatie over de kortingsregeling en het aanvraagformulier worden nog huis-aan-huis verspreid. Bovendien zijn de aanvraagformulieren binnenkort verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatiecentrum en de WICs van Tracee.

WWS-1241 Vaststelling gemeentesubsidie 2001 en subsidieverlening 2002 Stichting Euriade
Het college is akkoord met de verlening van een eenmalige subsidie aan de stichting Euriade. Het Euriade Festival wordt sinds een aantal jaren gesubsidieerd door de gemeente Heerlen. Het festival ontwikkelt zich als een grensoverschrijdend festival op cultureel-educatief gebied. Nieuw in 2002 is het Ëuriade Vocaal Concours, waarbij jeugdigen zijn uitgenodigd om in het Congrescentrum Rolduc twee dagen lang hun zangkunsten voor een vakjury ten gehore te brengen. Hiervoor heeft de gemeente Heerlen eenmalig een extra subsidie beschikbaar gesteld van 2.300,-.

WWS 683 Bruidsschat Openbaar Onderwijs
Ter gelegenheid van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs heeft het college besloten aan de Stichting SPOP een bruidsschat mee te geven van in totaal 225.000,-. In het verleden heeft het gemeentebestuur in het kader van continuïteit en kwaliteit besloten tot het instandhouden van een vijftal dure dislocaties. Deze kosten drukken sterk op de middelen van de Stichting SPOP. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het openbaar onderwijs en vindt het ook belangrijk deze kwaliteit te behouden. Met de bruidsschat beschikt het openbaar onderwijs over een kapitaal om beter op eigen benen te staan en eventuele tegenvallers zelf op te vangen. Bovendien is een gunstige financiële positie noodzakelijk om een mogelijke schaalvergroting te bewerkstelligen.

Gemeente Heerlen, 28 januari 2003
Afdeling Communicatie
Reina Cobussen (045)5604070

persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Selectieve besluitenlijst collegevergadering 28 januari 2003 Haarlem '
Lees ook