Gemeente Heerlen

home

Selectieve besluitenlijst collegevergadering 11 maart 2003

WWS 3461 Onttrekking van een gedeelte van de Heldevierlaan aan de openbare bestemming en kredietverlening ten behoeve van de aanpassing en verbouwing van het Herlecollege inclusief fitnessruimte Het college heeft ingestemd met de verbouwing van het Herlecollege. Hiervoor zal een gedeelte van de openbare weg gebruikt worden. Door een toename van het aantal leerlingen en door de methode van werkplekkenstructuur heeft het Herlecollege aanpassing en uitbreiding nodig. Dit kan slechts voor een klein gedeelte worden gerealiseerd binnen de bestaande muren van de school of op het bestaande schoolterrein. De uitbreiding vindt daarom plaats op een gedeelte van de openbare weg Heldevierlaan, terwijl er een verbinding (loopbrug) gerealiseerd wordt tussen de bestaande schoolgebouwen Heldevierlaan 2 en 5. Hiervoor wordt een onttrekkingsprocedure voor een gedeelte van de Heldevierlaan gestart. Verder zullen er een aantal verkeersmaatregelen genomen worden. Bij de uitbreiding is ook inbegrepen de realisatie van een fitnessruimte, die niet alleen voor de school, maar ook voor de wijk, o.a. in de vorm van een verlengde schooldag, beschikbaar komt. Op die manier worden de leerlingen meer aan de school gebonden en krijgen zij meer betrokkenheid bij de school. De fitnessruimte krijgt geen commercieel karakter en zal niet concurrerend zijn ten opzichte van andere fitnesscentra of gemeentelijke gymnastiekaccommodaties. De gemeente vergoedt een bedrag van ruim 2,3 miljoen in de totale kosten.

AZ - 3380 Onkosten aanpassing speeltoestellen Speeltuin Nieuw Lotbroek Het college heeft ingestemd met de uitbetaling uit het knelpuntenbudget aan de buurtorganisatie Nieuw Lotbroek voor de reparatie van speeltoestellen van de speeltuin. In mei 2002 heeft de Stichting Speeltuin Nieuw Lotbroek een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor het knelpuntenbudget om de reparatie van speeltoestellen te kunnen betalen. Deze reparatie was noodzakelijk om de speeltuin weer te kunnen openen. Aangezien bij de dienst Openbare Werken geen budget beschikbaar was, zijn vanuit Buurtgericht Werken de middelen hiervoor beschikbaar gesteld. De buurtorganisatie heeft, in afwachting van de beslissing van de gemeente, het geld voorgeschoten en de werkzaamheden mede in eigen beheer uitgevoerd.

SO - 3556 1. Nieuw stelsel monumentenzorg.
2. Restauratiebudgetten 2008 - 2010 in het kader van het Brrm 1997 Het huidige stelsel van financiering restauraties van monumenten wordt vereenvoudigd. In het nieuwe stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen fiscaal relevante eigenaren en de overige eigenaren. De eerste groep (ca. 70% van alle eigenaren) zijn de natuurlijke en privaatrechtelijke lichamen die belastingplichtig zijn voor de Inkomstenbelasting of de Vennootschapsbelasting. De tweede groep zijn dit niet (bijv. gemeenten, stichtingen en verenigingen). In het kort komt de nieuwe regeling er op neer dat de Belastingdienst de fiscale aftrek bepaalt en dat de eigenaar bij het Nationaal Restauratiefonds een goedkope lening kan krijgen. De nieuwe regeling is voor de eigenaar financieel gezien in veel gevallen gunstiger dan de huidige regeling. Verder worden nog enkele fiscale maatregelen onderzocht om planmatig onderhoud te stimuleren. In de nieuwe regeling spelen zowel de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als de gemeente geen rol meer. De overige eigenaren hebben geen mogelijkheid tot fiscale aftrek. Deze eigenaren blijven voorlopig aangewezen op de huidige regelingen (restauratiesubsidie en/of onderhoudssubsidie). Het nieuwe stelsel zal op zijn vroegst op 1 januari 2004 worden ingevoerd. Om de fiscaal relevante eigenaren sneller in de gelegenheid te stellen om van het nieuwe stelsel gebruik te maken, heeft het Nationaal Restauratiefonds op verzoek van de staatssecretaris een overgangsregeling ontwikkeld. Deze overgangsregeling is in september 2002 in werking getreden.

WWS 3182 Plaatsen noodlokalen t.b.v. kinderopvang te Zeswegen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een tijdelijke kindercentrum te realiseren in Zeswegen. De uiteindelijke kinderopvang zal worden gebouwd in combinatie met de nieuwe sportzaal en de uitbreiding met 2 klaslokalen. De kinderopvangplaatsen worden deels met stimuleringsgelden van het ministerie van SZW betaald, waarbij voorwaarde is dat de plaatsen voor 1-1-2004 operationeel zijn. Omdat de nieuwbouw niet voor deze datum klaar kan zijn is nu gekozen voor een tijdelijke voorziening op de hoek van de Mijnzetellaan-Delfstofweg. De voorziening heeft 48 kindplaatsen en zal ca. 1,5 jaar nodig zijn.

Gemeente Heerlen, 11 maart 2003
Afdeling Communicatie
persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Selectieve besluitenlijst collegevergadering Heerlen 11 maart 2003 '
Lees ook