Gemeente Heerlen

home

Selectieve besluitenlijst collegevergadering 4 februari 2003

SO 1614 Het voorstel omtrent de werkwijze, het taakveld en de samenstelling van de branche-adviescommissie die adviezen zal gaan uitbrengen aangaande de invulling van de geplande detailhandelsontwikkelingen in het Stadspark Oranje Nassau Het college heeft besloten zich bij de invulling van de geplande detailhandelsontwikkelingen in Stadspark Oranje Nassau te laten adviseren door een branche-adviescommissie. Deze branche-adviescommissie zal tot stand komen volgens het model van de branche-adviescommissie die heeft gefunctioneerd bij de invulling van de Woonboulevard en het Coriocenter en wordt aangepast aan de actualiteit en de specifieke situatie. Het conceptvoorstel van deze werkwijze is voorgelegd ter becommentariëring aan de werkgroep ROV van het Centrummanagement Heerlen-centrum. In deze zitten veel van de voor de branche-adviescommissie beoogde organisaties aan tafel. Enkele op- en aanmerkingen die bij op het concept-stuk naar voren zijn gekomen hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het huidige voorstel.

AZ 1247 Opknapbeurt begraafplaats Eikenweg te Hoensbroek Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de begraafplaats aan de Eikenweg in Hoensbroek op te knappen. Het gaat om een zeer kleine begraafplaats (ongeveer 40 graven), waar al tientallen jaren geen begravingen meer hebben plaatsgevonden. De grafstenen zijn, op een enkele steen na, in zeer slechte staat. Een groot deel van de grafzerken ligt omver. Verder zijn veel graven overwoekerd met planten. Door de uitspraak onlangs van de Hoge Raad der Nederlanden waarin bepaald werd dat de eigenaar van een begraafplaats tevens eigenaar wordt van de grafbedekking, bestaat de mogelijkheid dat de eigenaar (gemeente) aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die ontstaat door het omvallen van een grafzerk of -monument.Daarom heeft het college besloten de begraafplaats op te knappen. De omgevallen grafstenen worden verwijderd, evenals de overvloedige begroeiing. Burgers die daar prijs op stellen, worden in de gelegenheid gesteld om zelf de grafbedekking op het graf van een nabestaande in orde te brengen. De kosten hiervan komen dan voor rekening van de burger.

AZ 1959 Het Project Campus Europa en de aanvraag Interregsubsidie (GOB Avantis)
Het college stemt in met de beslissing van Stuurgroep Avantis om door te gaan met het project Campus Europa en hiervoor een Interreg-subsidie aan te vragen. Het project Campus Europa betreft een virtueel reëel bouwplan op het bedrijventerrein Avantis, dat voor een deel op Nederlands en voor een deel op Duits grondgebied ligt. Aan de hand van dit virtuele bouwplan willen de gemeenten Heerlen en Aken, door het doorlopen van de vereiste vergunningprocedures, oplossingen vinden voor de problemen die voortvloeien uit de verschillen in wet- en regelgeving van beide landen.

OW 1956 Locatie sportaccommodatie RKHBS
Het college heeft besloten om in goed overleg met RKHBS te onderzoeken of de door hen
aangegeven locatie geschikt is voor uitbreiding en vervanging van de bestaande sportvelden.
De voetbalvereniging RKHBS is al langer met de gemeente in gesprek over de verplaatsing en uitbreiding van de huidige sportvelden. Als vestigingsplaats van een vervangende accommodatie heeft de vereniging nu een voorkeur uitgesproken voor een naburig terrein aan de overzijde van de Zandweg.

SO 1749 Reactie op rapport EZ "Naar gebiedsgerichte economische perspectieven"
Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe systematiek ontwikkeld op basis waarvan zij middelen wil toedelen naar regios. Heerlen vindt de gehanteerde systematiek zeker de moeite waard. Maar is in het geheel niet te spreken over het feit dat de regio Parkstad Limburg in de analyse niet voorkomt. Dat betekent namelijk dat deze regio dan in principe ook niet voor middelen vanuit de EZ- begroting in aanmerking zou komen. Dat vindt de gemeente Heerlen niet acceptabel omdat in deze regio nog de benodigde ruimte voor verdere ontwikkeling van bedrijfsterreinen en toerisme aanwezig is, als tenminste de binnen- en buitenring ontwikkeld wordt. Daarnaast ziet EZ de enorme potentie van een samenwerking met de regio Aachen over het hoofd, terwijl juist daardoor een impuls aan de ontwikkeling van Zuidoost Nederland tot de technologische top gegeven kan worden.

SO - 2074 Aanpak 50 prioritaire wijken
Minister Kamp van VROM vindt dat de voortgang in de stedelijke vernieuwing, de herstructurering van wijken en buurten te traag verloopt. Om het tempo van die herstructurering te versnellen, heeft de minister aan de 30 gemeenten van het Grotestedenbeleid gevraagd om 50 zogenaamde prioritaire wijken aan te wijzen. Het college heeft nu besloten het gebied GMS en Heerlen-Oost met als buurten/wijken Palemig, Meezenbroek, Schaesbergerveld en Molenberg als prioritaire wijken aan te wijzen.
Dit betekent dat de gemeente met de woningcorporaties prestatieafspraken gaat maken over de leefbaarheid en veiligheid voor dit gebied. De gemeente kan deskundige ondersteuning van het ministerie krijgen, terwijl de woningcorporaties tegemoet worden gekomen in de vorm van fiscale voordelen zoals vrijstelling van overdrachts- en vennootschapsbelasting.
Ook is het de bedoeling dat de rijke woningcorporaties de minder draagkrachtige ondersteunen. Het spreekt voor zich dat aanwijzen van het gebied Heerlen-Oost als prioritaire wijk niet ten koste gaat van de lopende of in voorbereiding zijnde plannen voor de aanpak van Hoensbroek, Heerlerheide en Heerlerbaan.

SO 1512 Zelfstandige Project Procedure Qliniar Horeca Center Qlinair Horeca Center heeft een verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19, eerste lid van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) ingediend.
In het kader van de inspraakprocedure heeft het verzoek van Qlinair om vrijstelling te verlenen ter visie gelegen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu het eindverslag van de inspraak vastgesteld en besloten tot het voeren van de procedure om te komen tot de verlening van een vrijstelling ex artikel 19. Bovendien is het college akkoord gegaan met de concept ruimtelijke onderbouwing.

SO 1413 Leegstaande panden
Het college heeft ingestemd met de volgende handelwijze bij problemen rondom leegstaande gebouwen Leegstaande gebouwen kunnen leiden tot grofweg tweeërlei problemen: ontsiering door gebrek aan onderhoud en/of overlast door illegale bewoning. Om het woon- en leefklimaat rondom dit soort panden te verbeteren, zal de gemeente met behulp van een aantal instrumenten vaker gaan optreden.
In eerste instantie wordt gekeken of door tijdelijke invulling de leegstand kan worden tegengegaan. Verder is voor leegstaande bovenwoningen in het centrum van Heerlen onder bepaalde voorwaarden subsidie verkrijgbaar voor het (opnieuw) bewoonbaar maken. Leiden die maatregelen niet tot een verbetering van het uiterlijk of beeindiging van overlast, dan wordt
het handhavingstraject ingezet: ontsierende panden moeten verplicht worden gerenoveerd
op last van een dwangsom. Illegaal bewoonde, overlastgevende panden dienen te worden
dichtgemetseld om overlast, brandstichting of andere vormen van gevaar/hinder tegen te gaan. Als de
kosten van renovatie of dichtmetselen niet in redelijke verhouding staan tot de te verwachten
opbrengsten, kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar verplichten het bouwwerk te slopen

SO 1410 Aanwijzing van het terrein met daarin de resten van een Romeins badgebouw (thermen) binnen het Thermenmuseum als rijksbeschermd archeologisch monument
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van het besluit van 13 november 2002 van de staatssecretaris van OC en W om het Romeins badgebouw (thermen) binnen het Thermenmuseum aan te wijzen als beschermd archeologisch monument. Aan dit besluit ligt ten grondslag dat de opgraving van de thermen als zodanig deze nationale monumentenstatus meer dan waardig is. Ook is de opgraving van de thermen een voor het publiek duidelijk herkenbaar, tastbaar en zichtbaar archeologisch monument. Door deze monumentenstatus krijgen de thermen in Heerlen een duidelijke plaats op de monumentenkaart van Nederland.

Gemeente Heerlen, 4 februari 2003
Afdeling Communicatie
persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Selectieve besluitenlijst collegevergadering Heerlen 4 februari 2003 '
Lees ook