PERSBERICHT

`Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid?'

Ter gelegenheid van zijn tienjarig bestaan organiseert het Hugo Sinzheimer Instituut voor arbeid en recht (HSI) op 4 november a.s. een seminar getiteld `Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? Bij deze gelegenheid zal de gelijknamige HSI-jubileumbundel worden aangeboden aan minister K. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het thema
Aan het einde van de twintigste eeuw tekenen zich in de sociaal-economische verhoudingen zodanige veranderingen af dat de vraag rijst of de huidige `rechtsorde van de arbeid? daar nog wel op is afgestemd.
De afgelopen honderd jaar stond het arbeids- en socialezekerheidsrecht in het teken van solidariteit en van compensatie van ongelijkheid, in arbeidsverhoudingen waarin de werkgever gezag uitoefende over de werknemer en life-time employment als ideaal gold. Inmiddels heeft de veranderde concurrentie bedrijven aangezet tot een grotere dynamiek, zowel in de wijze van produceren als in de vormgeving van arbeidsverhoudingen.
Collectieve afspraken over arbeidsvoorwaarden worden steeds meer ingeruild voor maatwerk. In veel arbeidsverhoudingen is `gezag? geen dominant element meer.
Betekenen deze veranderingen nu dat het arbeidsrecht op een nieuwe grondslag moet worden gestoeld? Zijn wij op weg naar een nieuwe `rechtsorde van de arbeid??

Het seminar
Deze vragen staan centraal op het seminar dat het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam op 4 november a.s. ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan organiseert. Een drietal hoogleraren [F. Noordam (sociale zekerheid), H. Maassen van den Brink (economie) en A. Jacobs (sociaal recht en sociale politiek)] zal vanuit verschillende invalshoeken spreken over de vraag of maatschappelijke ontwikkelingen leiden c.q. nopen tot een ander paradigma voor het arbeidsrecht, de arbeidsverhoudingen en de sociale zekerheid. Namens het CNV zal D. Terpstra een reactie geven.

Het seminar vindt van 13.00u tot 17.30u plaats in de Burcht (Nationaal Vakbondsmuseum), Henri Polaklaan 9 te Amsterdam.

Het boek
Het HSI-jubileumboek bevat bijdragen van een groot aantal medewerkers van het Hugo Sinzheimer Instituut en behandelt thema's zoals `corporate governance en medezeggenschap', `de nieuwe zelfstandige en het arbeidsrecht', `scholing en flexibilisering', `arbeid en zorg', `re- of decollectivering van de sociale zekerheid' en `privatisering van het arbo-beleid'. Het boek, onder redactie van P.F. van der Heijden, R.H. van het Kaar en A.C.J.M. Wilthagen, telt 435 pagina's en verschijnt als `hard cover', in blauw linnen met gouden opdruk, bij de Sdu Uitgeverij (ISBN-nummer 90 5409 237 8, prijs f. 125,--).

Inlichtingen en aanmelding
De kosten van deelname aan het seminar bedragen f 125, met inbegrip van een exemplaar van het jublieumboek (ter plekke beschikbaar). Nadere inlichtingen over aanmelding bij Hugo Sinzheimer Instituut, tel. 020 525 3400/3560, fax 020 525 3648, E-mail: hsi@jur.uva.nl.

Deel: ' Seminar Naar een nieuwe rechtsorde van de arbeid? '
Lees ook