expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW: Sociaal-Economische Raad advies gevraagd

Nr. 99/13

10 februari 1999

Sociaal-Economische Raad advies gevraagd over wenselijkheid bijzondere aanpassing wettelijk minimumloon

Het kabinet heeft de Sociaal-Economische Raad advies gevraagd over de wenselijkheid van een bijzondere aanpassing van het wettelijk minimumloon. Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de adviesaanvraag in afschrift naar de Tweede Kamer gestuurd.

Medio 1995 is de verplichting vervallen om de SER advies te vragen over de wenselijkheid van een dergelijke aanpassing. Wel is wettelijk vastgelegd dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen een termijn van maximaal vier jaar telkens moet nagaan of het wettelijk minimumloon moet worden aangepast. Het kabinet hecht eraan de mening van de SER te horen over de wenselijkheid van een bijzondere aanpassing van het minimumloon.

In de regel wordt het minimumloon ieder jaar aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. Een bijzondere aanpassing is een verhoging dan wel een verlaging van het minimumloon die niet te maken heeft met de gemiddelde stijging van de cao-lonen.

De hoogte van het minimumloon is niet alleen belangrijk voor werknemers op of in de buurt van dit loonniveau, maar ook voor uitkeringsgerechtigden omdat de meeste uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon.

In de periode 1984-1994 is het bruto minimumloon slechts ten dele aangepast aan de stijging van de cao-lonen. Dit leidde er onder meer toe dat het aantal banen toenam. In de jaren 1996 tot 1998 is de gemiddelde stijging van de cao-lonen wel volledig doorgevoerd in de verhoging van het minimumloon. Dit was mogelijk omdat de groei van de werkgelegenheid op een hoog peil bleef.

Het kabinet constateert in de adviesaanvraag dat de arbeidsmarkt zich inmiddels heeft hersteld en dat er sprake is van een stabiele situatie. Een extra (bijzondere) verhoging van het minimumloon verstoort deze stabiliteit. Een dergelijke verhoging leidt tot een stijging van de minimumloonkosten wat een negatief effect heeft op de groei van het aantal banen. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die zijn aangewezen op banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De groei van het aantal banen de laatste jaren in dit segment van de arbeidsmarkt zou in gevaar kunnen komen door een extra aanpassing van het minimumloon.

De aandacht van het kabinet gaat niet alleen uit naar de groei van de werkgelegenheid, maar ook naar het inkomen van mensen die (langdurig) op het minimum zijn aangewezen.
Het kabinet vindt een algehele verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen geen goede oplossing voor de problemen van mensen met een minimuminkomen. In plaats daarvan heeft het kabinet gekozen voor specifieke inkomensondersteuning voor aparte groepen. Zo is bijvoorbeeld het budget voor de bijzondere bijstand verhoogd en is er voor mensen van 65 jaar en ouder een ouderenaftrek en een aanvullende ouderenaftrek ingevoerd. Daardoor is hun koopkracht de laatste jaren behoorlijk verbeterd.

Zowel bij de algemene politieke beschouwingen in 1997 als tijdens het debat over de regeringsverklaring in augustus van het afgelopen jaar heeft het kabinet verklaard te hechten aan de mening van de SER over de bijzondere aanpassing van het minimumloon.

Het kabinet komt in de adviesaanvraag tot de conclusie dat een bijzondere aanpassing van het minimumloon niet wenselijk is vanwege de negatieve effecten daarvan op de werkgelegenheid. Mensen die door een laag inkomen in een benarde situatie terecht zijn gekomen, zijn meer gebaat met maatregelen afgestemd op hun situatie.


10 feb 99 11:33

Deel: ' SER-advies gevraagd over aanpassing wettelijk minimumloon '
Lees ook