SER


26 februari 1999

SER-ADVIES OVER FISCALE OUDEDAGSPARAPLU

De Sociaal-Economische Raad heeft op 26 februari een unaniem advies aan de regering uitgebracht over een fiscale oudedagsparaplu in het kader van het nieuwe belastingstelsel. Daarin komt de SER met een eigen voorstel voor een integrale fiscale behandeling van de uiteenlopende vormen van oudedagsvoorziening. Doel is het voorkomen van een bovenmatige opbouw van oudedagsvoorzieningen ten laste van de fiscus. Onderdeel van het voorstel is een versobering en stroomlijning van de bestaande aftrekregeling voor lijfrentepremies. Uitgangspunt blijft dat er ruimte moet zijn voor een maatschappelijk aanvaardbare pensioenopbouw.

Variabele lijfrente-aftrek.
Een van de voorstellen in het SER-advies is om de (jaarlijkse) lijfrenteaftrek te baseren op een leeftijdsafhankelijk percentage van het inkomen, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele AOW- en pensioenaanspraken die in het betreffende jaar worden opgebouwd. Mensen zonder een aanvullende pensioenregeling zouden een hogere lijfrenteaftrek moeten kunnen krijgen. De ruimte voor lijfrenteaftrek die men niet gebruikt moet men kunnen reserveren voor latere jaren. Ook eventuele tekorten in de pensioenopbouw moeten via een bijzondere lijfrente-aftrek kunnen worden aangevuld. Om de uitvoering niet al te veel te belasten moeten kleine bedragen (tot ca 4.000 gulden) zonder meer kunnen worden afgetrokken.

Eindtoets.
Daarnaast wordt als belangrijk onderdeel van de fiscale oudedagsparaplu voorgesteld om een zogeheten eindtoets in te voeren. Aan de hand daarvan wordt bij het ingaan van pensioen beoordeeld of het gebruik dat men van de bijzondere aftrekregelingen voor pensioentekorten heeft gemaakt boven de norm van een" maatschappelijk aanvaardbaar" pensioenresultaat ligt of niet. In het eerste geval wordt het bovenmatige deel alsnog fiscaal afgerekend. In het tweede geval kan men alsnog van bepaalde fiscale mogelijkheden gebruik maken.

Als norm voor een "maatschappelijk aanvaardbaar" pensioenresultaat sluit de SER aan bij het wetsvoorstel Fiscale behandeling van pensioenen: een pensioen van 70% van het (eind)inkomen op 60 jarige leeftijd.

Flexibiliteit en maatwerk.
De fiscale oudedagsparaplu voorziet in de behoefte aan een grotere flexibiliteit en aan maatwerk zowel bij de opbouw als bij de uitkering van pensioenen. En zowel voor zelfstandige ondernemers, van wie het inkomen van jaar tot jaar sterk kan fluctueren als voor de werknemers die steeds vaker in verschillende mate aan de arbeidsmarkt deelnemen.

CPB directeur bezorgd over pensioenleeftijd 60 jaar. CPB-directeur H. Don plaatste als kroonlid van de SER enkele waarschuwende woorden bij een 60-jarige pensioenleeftijd, die in Nederland feitelijk als norm is gaan gelden. Volgens hem staat deze feitelijke daling van de pensioenleeftijd in scherp contrast met de latere leeftijd waarop men gaat werken, de betere gezondheid van mensen tussen 60 en 70 jaar en de verlenging van de gemiddelde levensduur. Hierdoor wordt de arbeidsperiode een steeds kleiner deel van het leven, wat volgens hem alleen al uit hoofde van vergrijzing een riskante ontwikkeling is. Daarom noemde Don het vreemd dat deze lagere pensioenleeftijd verheven wordt tot norm. Bovendien lijkt het fiscaal faciliteren van uittreding op 60-jarige leeftijd volgens de CPB-directeur in tegenspraak met allerlei pogingen om oudere werknemers langer bij het arbeidsproces betrokken te houden. Aan de andere kant moest hij erkennen dat nu het wetsvoorstel Fiscale behandeling van pensioenen door de Tweede Kamer is aangenomen, het niet anders kan dan dat voor de vormgeving van de oudedagsparaplu daarbij wordt aangesloten.

Linschoten: fiscale begeleiding geheel vrij.
Kroonlid R. Linschoten verbaasde zich over de nervositeit die meestal ontstaat wanneer over lijfrente gesproken wordt. Vroeger werden lijfrenten vooral gezien als fiscale aftrekposten als onderdeel van "tax planning". Tegenwoordig is dat echter niet meer aan de orde, onder meer omdat lijfrente uitsluitend voor de oudedagsvoorziening mag worden gebruikt. Linschoten zou dan ook liever hebben dat de fiscale begeleiding van pensioenen geheel wordt vrijgelaten. "Maar ik besef dat zoiets nu een brug te ver zou zijn" aldus Linschoten in zijn stemverklaring voor het SER-advies.

SER ADVIES OVER REGELING ONVERZEKERBARE RISICO'S

De SER heeft op 26 februari een unaniem advies aan de regering uitgebracht over onverzekerbare risico´s. Daarin stelt de SER voor om personen met een gezondheidshandicap meer mogelijkheden te geven om desgewenst een verzekering af te sluiten voor het WAO-hiaat of het Anw-hiaat.

Nu kan het merendeel van de werknemers met een gezondheidshandicap het WAO-hiaat reeds via collectieve regelingen in het kader van de arbeidsrelatie afdekken. De SER heeft er vertrouwen in dat de verzekerbaarheid nog kan toenemen door verdere zelfregulering. Momenteel overleggen sociale partners en verzekeraars over een vermindering van verzekeringsbelemmeringen voor werknemers die van baan veranderen en daardoor niet langer aan een collectieve regeling kunnen deelnemen.
Om het Anw-hiaat voor mensen met een gezondheidshandicap op te lossen adviseert de SER de regering om de bestaande Anw-overgangsregeling voor onverzekerbare risico's uit te breiden. Hierbij is bijzondere aandacht nodig voor de positie van nabestaanden die hun Anw-uitkering verliezen als hun (jongste) kind 18 jaar wordt.

Snelle uitvoering
Namens de vakbeweging pleitte mw. A. Jongerius van de FNV voor een snelle uitvoering van het SER-advies."Dat vereist actie op korte termijn. Zowel van de kant van de sociale partners om het WAO-hiaat te dichten als van de overheid wat betreft het Anw-hiaat."

Fundamentele discussie over verantwoordelijkheidsverdeling sociale zekerheid.
Bij de behandeling van het advies pleitte J. Ruiter er namens de werkgevers voor om in de SER aan de hand van een adviesaanvraag van de regering een fundamentele discussie te voeren over de verantwoordeliijkheidsverdeling op het terrein van de sociale zekerheid. De SER heeft daar al eerder bij het kabinet op aangedrongen. Hij werd daarin gesteund door het Kroonlid prof. Goudswaard.

Deel: ' SER-advies over fiscale oudedagsparaplu '
Lees ook