expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

MINISTERRAAD: Ser-adviesaanvraag wetgeving.......

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

SER-ADVIESAANVRAAG OVER WETGEVING MARKT EN OVERHEID

Op voordracht van minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Korthals van Justitie heeft de ministerraad ingestemd met een adviesaanvraag aan de Sociaal-Economische Raad (SER) over het voornemen om spelregels voor het marktoptreden van de overheid wettelijk te verankeren.

Vorig voorjaar heeft de minister-president vooruitlopend op een wettelijke regeling de Aanwijzingen inzake het verrichten van marktactiviteiten door organisaties binnen de rijksdienst vastgesteld. Vervolgens is in het regeerakkoord het voornemen vastgelegd spelregels voor het marktoptreden van de overheid wettelijk te verankeren en de werking ervan afdwingbaar te maken voor belanghebbenden. De bedoeling hiervan is ongelijke concurrentieverhoudingen tussen publieke en private aanbieders van goederen en diensten te ondervangen.

In de adviesaanvraag wordt ingegaan op de mogelijke vormgeving van een wettelijke regeling. Er worden varianten van wetgeving geschetst die beperkingen opleggen aan mogelijkheden van overheden om markten te betreden. Ook een verplichting tot evenredige toerekening en volledige kostendoorberekening en een doorzichtige administratie worden in de aanvraag als optie genoemd.
Mede op basis van een nadere bestudering zal het kabinet de komende periode besluiten nemen over de verdere vormgeving en inhoud van de wetgeving. Daarbij zal ook aandacht bestaan voor Europeesrechtelijke aspecten, het beperken van administratieve en bestuurlijke lasten, de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de regeling en de vormgeving van een overgangsregime.

RVD, 19.02.1999


19 feb 99 17:15

Deel: ' SER-adviesaanvraag over wetgeving markt en overheid '
Lees ook