SER


17 februari 1999

SER-COMMISSIE UNANIEM OVER VERZEKERING WAO-HIAAT EN ANW-HIAAT VOOR MENSEN MET GEZONDHEIDSHANDICAP

Personen met een gezondheidshandicap zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om desgewenst een verzekering af te sluiten voor het WAO-hiaat of het Anw-hiaat(1). Dit staat in het ontwerpadvies(2) Onverzekerbare risico's dat de raad op vrijdag 26 februari 1999 zal bespreken. Het ontwerpadvies is opgesteld door de SER-Commissie Sociale Zekerheid, onder voorzitterschap van prof.dr. A.H.J. Kolnaar.

Uit een eerdere versie van het ontwerpadvies (zie persbericht van 27 januari 1999,) bleek dat binnen de commissie sprake was van een verdeeldheid; deze had betrekking op de vraag of - in aanvulling op zelfregulering - een intensivering van het overheidsbeleid ter zake van onverzekerbare risico's wenselijk is. Na de achterbanraadpleging wordt thans een unaniem ontwerpadvies voorgelegd ter behandeling door de raad.

De commissie stelt vast dat het merendeel van de werknemers met een gezondheidshandicap het WAO-hiaat thans via collectieve regelingen in het kader van de arbeidsrelatie kan afdekken. Zij heeft er vertrouwen in dat de verzekerbaarheid nog kan toenemen door verdere zelfregulering. De commissie wijst in dit verband op het overleg tussen sociale partners en verzekeraars over het verder verminderen van verzekeringsbelemmeringen voor werknemers die van baan veranderen en daardoor niet langer aan een collectieve regeling kunnen deelnemen.

Bij een verbetering van de verzekerbaarheid van het Anw-hiaat voor personen met een gezondheidshandicap wordt aandacht gevraagd voor in het bijzonder de positie van nabestaanden die hun Anw-uitkering verliezen als hun (jongste) kind 18 jaar wordt. In dit verband wordt gewezen op een mogelijke uitbreiding van de reeds bestaande Anw-overgangsregeling voor personen met gezondheidsproblemen die geen particuliere verzekering kunnen afsluiten.

Deel: ' SER-commissie unaniem over WAO-hiaat en ANW-hiaat '
Lees ook