SER


27 mei 1999

SER-commissie in ontwerpadvies:
IN GROTE LIJNEN EENS MET MODERNISERING WET VERPLICHTSTELLING BEDRIJFSPENSIOENFONDSEN

De wettelijke regeling voor verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen verdient op diverse onderdelen modernisering en verduidelijking. Dit geldt voor de procedure voor verplichtstelling en de daarbij te hanteren criteria, zoals voor de bepaling van het draagvlak voor de verplichtstelling. Een beperking van de reikwijdte van de verplichtstelling, waardoor bepaalde onderdelen van de pensioenregeling (bijvoorbeeld nabestaandenpensioen) niet langer voor de gehele bedrijfstak verplicht zijn, is echter onwenselijk.

Dit staat in een ontwerpadvies(1) over wijzigingen in de Wet betreffende de verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf) dat ter bespreking is toegezonden aan de achterbannen van werkgevers en werknemers in de SER. Het ontwerpadvies is opgesteld door de Pensioencommissie onder voorzitterschap van prof.dr. L.F. van Muiswinkel. Het zal op de agenda van de raadsvergadering van 18 juni aanstaande worden geplaatst. Het is een reactie op een adviesaanvraag van 23 februari 1999 van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze adviesaanvraag bevat uiteenlopende voorstellen tot wijziging van de Wet Bpf.

Het instrument van verplichtstelling
De commissie gaat eerst in op het instrument van de verplichtstelling als zodanig. Dit geeft de minister van SZW de bevoegdheid een pensioenregeling voor een gehele bedrijfstak verplicht te stellen indien daarom vanuit die bedrijfstak om wordt gevraagd. Voorwaarde daarvoor is dat het verzoek binnen de bedrijfstak voldoende steun geniet. Het ontwerpadvies sluit aan bij de eerdere opvattingen van de raad over het verplichtstellingsinstrument, zoals verwoord in het advies Werken aan zekerheid uit 1997. Daarin gaf de raad aan het van belang te achten dat de verplichtstelling voorkómt dat bedrijven concurreren op pensioen als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, dat deze zorgt voor een bedrijfstakbrede solidariteit en voorts bijdraagt aan het voorkomen van witte vlekken op pensioengebied. De raad ging dan ook voor de langere termijn uit van handhaving van de mogelijkheid van verplichtstelling.

De commissie wijst er verder op dat op korte termijn een uitspraak is te verwachten van het Europese Hof van Justitie over de verenigbaarheid van het verplichtstellingsinstrument met het Europese mededingingsrecht. Het ontwerpadvies gaat ervan uit dat de verplichtstelling als zodanig in stand kan blijven.

Aanpassing procedures
De commissie kan zich vinden in het kabinetsvoorstel de procedure voor verplichtstelling waar mogelijk te laten aansluiten bij de procedure die is ontwikkeld voor het algemeen verbindend verklaren (avv) van CAO-bepalingen.
Dit heeft vooral gevolgen voor de wijze waarop het draagvlak voor de verplichtstelling wordt getoetst.
Thans wordt hierbij uitgegaan van de
SER-representativiteitsrichtlijnen voor de organisaties van werkgevers en werknemers. De avv-toets ziet in hoofdzaak op de georganiseerde werkgevers in een bedrijfstak. Het voornemen is evenwel om bij de nieuwe bpf-toets tevens te betrekken of ook voldoende steun aan de kant van de georganiseerde werknemers bestaat. Een en ander zal nader worden uitgewerkt in een toetsingskader, dat nog voor advies naar de Stichting van de Arbeid zal gaan.

Periodieke toets
De commissie stemt verder in met de introductie van een periodieke toets van het draagvlak voor een verplichtgesteld bedrijfspensioenfonds. Indien ook na een herhaalde toets blijkt dat het draagvlak onvoldoende is geworden, zal tot intrekking van de verplichtstelling moeten worden overgegaan. Daarbij dient te worden voorzien in een zorgvuldige procedure waarbij de aandacht ook uitgaat naar afwikkelingsaspecten.

Reikwijdte verplichtstelling
Een beperking van de reikwijdte van de verplichtstelling, waardoor bepaalde onderdelen van een pensioenregeling niet langer verplicht worden gesteld, acht de commissie ongewenst. Dit staat op gespannen voet met de verantwoordelijkheids-verdeling op het terrein van arbeidspensioenregelingen zoals de raad deze in zijn eerder genoemde advies Werken aan zekerheid heeft beschreven. Waar het kabinetsvoornemen zich in de adviesaanvraag toespitst op keuzemodules voor individuele werknemers, vraagt de commissie zich verder af of deze uitvoerings-technisch wel kunnen worden onderscheiden van de overige onderdelen van de pensioenregeling.
Volgens de commissie dienen de pensioenproducten die pensioenfondsen mogen uitvoeren (op grond van de voorgenomen taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars) ook in aanmerking te komen voor verplichtstelling.

Voorstellen in de sfeer van markt en overheid
De kabinetsvoorstellen in de sfeer van markt en overheid betreffen spelregels voor onder meer het gebruik van gegevensbestanden van verplichtgestelde bedrijfspensioenfondsen. De commissie onderschrijft de hiermee beoogde doelstelling, waarbij het in de kern gaat om het bevorderen van meer gelijke concurrentieverhoudingen tussen deze pensioenfondsen en verzekeraars. Zij heeft evenwel twijfels over de door het kabinet voorgestelde uitwerking, en acht het wenselijk ook andere wegen te bezien. Hiertoe schetst het ontwerpadvies bij wijze van een eerste oriëntatie enkele alternatieven en wijst het op de mogelijkheid dat de overheid via overleg met verzekeraars en bedrijfspensioenfondsen mogelijke alternatieven nader onderzoekt. De commissie dringt er verder op aan dat bij de verdere uitwerking de samenhang in het oog wordt gehouden met de voornemens voor een algemene wettelijke regeling voor het marktoptreden van de overheid.

Deel: ' SER-ontwerpadvies modernisering Wet Bedrijfspensioenfondsen '
Lees ook