SER


6 mei 1999

SER in ontwerpadvies:
LEERLINGWEZEN MOET VOLWAARDIG ALTERNATIEF BLIJVEN VOOR VOLTIJDS BEROEPSONDERWIJS

Het middelbaar beroepsonderwijs en het leerlingwezen moeten naast elkaar blijven bestaan. Het leerlingwezen moet een volwaardig alternatief blijven voor het voltijdsonderwijs.

Dat staat in een ontwerpadvies(1) over flexibiliteit in leerwegen in het secundair beroepsonderwijs dat ter bespreking is toegezonden aan de achterbannen van de werkgevers en werknemers in de SER. Het zal worden geagendeerd voor de raadsvergadering van vrijdag 18 juni. Het ontwerpadvies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie Arbeidsmarktvraagstukken, onder voorzitterschap van mevrouw mr. P.C. Lodders-Elfferich. Het is een reactie op een adviesaanvraag van 26 november 1998 van minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens minister Apotheker van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Adviesaanvraag
Kern van de adviesaanvraag is de zorg voor goed beroepsonderwijs dat aansluit op de (ontwikkelingen op de) arbeidsmarkt. Met het oog op knelpunten in de aansluiting op de arbeidsmarkt, het voortijdig schoolverlaten en de hoge werkloosheid bij de potentiële beroepsbevolking, wil het kabinet een tussentijdse bijstelling van het beleid toegespitst op twee mogelijke invalshoeken: flexibiliteit in leerwegen en het stimuleren van werkend leren. Het kabinet wil een impuls geven aan de onderwijskundige vernieuwing die in 1996 met de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in gang is gezet, omdat het meent dat de onderwijsvernieuwing op het niveau van de instellingen achterblijft bij de mogelijkheden en verwachtingen die door de invoering van de WEB zijn gecreëerd.

Standpunt werkgroep
De werkgroep vindt dat de WEB veel in gang heeft gezet, maar signaleert ook een aantal problemen die zich in de dagelijkse praktijk voordoen. Op zichzelf genomen biedt de wet voldoende mogelijkheden om de gewenste organisatorische en inhoudelijke onderwijsvernieuwing te realiseren. Door middel van best practises en bench-marking zouden de onderwijsinstellingen die mogelijkheden beter kunnen benutten. Bovendien kunnen onderwijsinstellingen aan een betere aansluiting op de arbeidsmarkt bijdragen door de eigen afzetmarkt goed in kaart te brengen. Het jaar 2001 moet, zoals in de wet is voorzien, het èchte evaluatiejaar worden.

De werkgroep meent dat het onderwijs in staat moet zijn effectief te reageren op veranderingen in de omgeving (responsiviteit) en dat die houding ook moet gelden voor de afgestudeerden. Zij moeten in staat zijn opgedane kennis en ervaringen in nieuwe en verschillende situaties toe te passen (transfervermogen). Daarnaast is organisatorische, didactische en programmatische flexibiliteit een belangrijk instrument in handen van het management van Regionale Opleidings Centra (ROC's) om onderwijsvernieuwing en maatwerk te kunnen leveren. De werkgroep is geen voorstander van een al te sterke differentiatie van leerwegen. Alleen als daardoor voor individuele leerlingen een betere leerroute ontstaat en als er sprake is van een duidelijke arbeidsmarktbehoefte zijn combinatievarianten van de beide opleidingen denkbaar. De werkgroep legt sterk de nadruk op het handhaven van de twee leerwegen als volwaardige alternatieven, ook al omdat daarmee verschillende typen leerlingen zijn gediend.

De werkgroep meent dat het streven er op gericht moet zijn dat de praktijkplaats voor de beroepsvorming een effectieve leeromgeving wordt waarin duidelijk omschreven leerdoelen kunnen worden gerealiseerd. Daarom moeten hoge eisen worden gesteld aan het werkend leren. Een goede aanzet daartoe vormt het strategisch actieplan van COLO (Centraal Orgaan Landelijke Organen) voor kwaliteitsverbetering. Deze nieuwe strategie levert een belangrijke bijdrage aan de oplossing van veel van de gesignaleerde knelpunten. Indien een werkplek niet over voldoende oefenmogelijkheden beschikt, kan deontwikkeling van arbeid-opleidingspools uitkomst bieden. Daarnaast moet er in het beroepsonderwijs meer ruimte komen voor zowel werkenden als werkzoekenden om alsnog een startkwalifikatie te halen.

Deel: ' SER ontwerpadvies over flexibiliteit in leerwegen '
Lees ook