SGP stelt kamervragen over digitaal factureren


Overheid 'passeert' XBRL bij digitaal factureren

DEN HAAG, 20080603 -- De SGP heeft naar aanleiding van de brief die Register.nl aan staatsecretaris Frank Heemskerk heeft gezonden over zijn keuze voor een tweede standaard voor digitaal factureren, kamervragen gesteld.

In Nederland en in het buitenland is gekozen voor de standaard XBRL voor het uitwisselen van bedrijfsinformatie. Heemskerk heeft - blijkens een bericht op de site van economische zaken - gekozen voor UBL2.0 voor digitale facturen. Waarom twee standaards? Dat kost de software-industrie na de investeringen in XBRL opnieuw investeringen in een extra standaard.

-------------------------------------------------------

2070821740

Vragen van het lid Van der Vlies (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over e-facturen. (Ingezonden 2 juni 2008)

Waarom heeft u besloten om UBL 2.0 als standaard te gaan hanteren voor alle e-facturen die aan de overheid zijn gericht? 1)

2
Waarom heeft u niet gekozen voor de inmiddels wereldwijd gebruikte open standaard XBRL (eXtensible Business Reporting Language), de uitwisselingstaal voor bedrijfsinformatie die gezamenlijk door de overheid en het bedrijfsleven wordt ontwikkeld in het Nederlands Taxonomie Project?

3


4
Kunt u aangeven wat de aanleiding was een onderzoek te laten uitvoeren naar het draagvlak voor de open standaard UBL 2.0 voor elektronisch factureren? Wie heeft dit onderzoek uitgevoerd en wat zijn de bevindingen van dit onderzoek? Is tijdens dit onderzoek ook onderzocht wat de software-industrie van UBL2.0 vindt? En zo ja, wat waren daarvan de bevindingen?

5
Heeft u zich alvorens dit besluit te nemen laten adviseren door XBRL Nederland, ECP.NL en/of het Nederlands Taxonomie Project? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? En zo neen, waarom niet?

6
Realiseert u zich dat het gebruik van een extra standaard voor facturen veel extra investeringen vergt van de kant van het bedrijfsleven (bijv. de extra kosten die bedrijven moeten maken om hun gegevens te converteren van de nu al gebruikelijke XBRL naar de nieuwe standaard UBL 2.0 en de kosten voor opslag en archivering voor e-Facturen)? Vindt u dit een gewenst neveneffect?

1) www.ez.nl/Onderwerpen/Elektronische_communicatie/E_factureren
Hoe verhoudt dit besluit zich tot het afgesloten convenant in het kader van het Nederlands Taxonomie Project, waarbij overheid en bedrijfsleven hebben getekend voor het elektronisch uitwisselen van financile gegevens tussen het Nederlandse bedrijfsleven en overheidsorganisaties, waarbij met het oog op administratieve lastenverlichting werd afgesproken om vanaf 2007 gebruik te gaan maken van de open standaard XBRL?


Deel: ' SGP stelt kamervragen over digitaal factureren '
Lees ook