Nuon

PERSBERICHT

Shell en Nuon gaan verder met voorbereiding windpark op Noordzee

Den Haag/Amsterdam, 24 februari 2003 - Shell en Nuon hebben besloten de voorbereiding van het project NoordzeeWind voort te zetten. Het beoogde windmolenpark in de Noordzee is bij nadere bestudering toch rendabel.

Shell en Nuon zijn na een uitgebreide analyse en aanvullende gesprekken met het ministerie van Economische Zaken tot de slotsom gekomen dat dit project ook onder de veranderde stimuleringsmaatregelen voor duurzame energie toch economisch haalbaar is. Onder de nieuwe MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie)-regeling, die naar verwachting medio dit jaar van kracht wordt, ontvangt het project gedurende tien jaar subsidie. Bij hun huidige besluitvorming zijn Shell en Nuon uitgegaan van het in werking treden van deze regeling en de aangegeven, langjarige subsidieperiode. Bovendien krijgt dit project een eenmalige investeringssubsidie uit het CO2 reductieplan. Met NoordzeeWind wordt veel kennis opgedaan voor de aanleg van toekomstige windmolenparken op zee. Deze kennis draagt bij aan de verdere verduurzaming van energie, wat past in de strategie van Shell en Nuon.

Projectvoortgang
Sinds de overeenkomst met de overheid werd getekend, in juli 2002, zijn er onder meer bodemonderzoeken en windmetingen uitgevoerd. Bovendien wordt momenteel een milieu-effectrapportage opgemaakt, die onderdeel is van de benodigde Wbr-vergunning . Zodra deze vergunning is verleend kunnen Shell en Nuon het definitieve investeringsbesluit nemen. Dit is naar verwachting begin 2004. Tot die tijd wordt er onder meer aanvullend bodemonderzoek gedaan en worden de financiering en het bouwcontract geregeld. Bij finale goedkeuring, start naar verwachting de bouw van het windmolenpark in 2004 en wordt het park vanaf najaar 2005 in productie genomen.

Over NoordzeeWind
NoordzeeWind is een samenwerkingsverband van Shell en Nuon. Het beoogde windmolenpark is circa 10 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee gepland. Het windmolenpark heeft met 36 windmolens een totaal windvermogen van 99 Megawatt en levert duurzame energie voor 110.000 huishoudens. Het park houdt rekening met eisen op het gebied van natuur en milieu, gezondheid en veiligheid.

Voor nadere informatie:
Shell Persdienst, Henk Bonder, 070 377 87 50
Nuon Mediarelaties, David Uitdenbogaard, 020 597 42 00

Deel: ' Shell en Nuon gaan verder met voorbereiding windpark op Noordzee '
Lees ook