Gemeente Gent

Sierteeltplatform Vlaanderen (SPV) vestigt zich in de haven van Gent

SPV speelt in op de sterke reputatie van Vlaamse sierteeltproducten

De Vlaamse sierteeltproductie wordt voor een belangrijk percentage via de Nederlandse commercialisatiestructuren, zeg maar de grote Nederlandse veilingen, verkocht. Het SierteeltPlatform Vlaanderen wil nu gaan zorgen voor eigen Vlaamse commercialisatiekanalen, direct tussen kweker en afnemer, en tegelijk een krachtige bijdrage leveren voor de directe promotie van de Vlaamse sierteeltbedrijven in het buitenland.

SPV speelt in op de directe contacten tussen kweker en handelaar

Door meer en meer direct te verkopen kan de kweker ernstig besparen op zijn transportkosten. In plaats van dagelijks, of meermaals per week, naar de veilingen van Aalsmeer of Naaldwijk te moeten rijden, levert hij aan kopers in Vlaanderen.
Het is precies op dit directe verkoopkanaal dat SierteeltPlatform Vlaanderen actief wil zijn. Niet om er zelf handel te drijven, wel om die directe handel te vergemakkelijken.

SPV beoogt de heropleving van de Vlaamse sierteelt

SierteeltPlatform Vlaanderen moet gezien worden als een houdstervennootschap. Van hieruit moeten alle nodige acties ondernomen worden om de commercialisatie van Vlaamse sierteeltprodukten te vergemakkelijken. Zodoende is SPV ook een katalysator voor de heropleving van de Vlaamse sierteeltproductie.

SPV is opgericht door de hele sierteeltsector

SPV is opgericht door de twee Vlaamse beroepsfederaties die zowel producenten als handelaren verenigen: het Algemeen Verbond voor de Belgische Siertelers en de Vlaamse Tuinbouwkamer, en door de drie coöperaties die op deze markt actief zijn: Euroveiling, Tuvé en Produco.

SPV start op stevige fundamenten

Ondertussen heeft SPV stevige fundamenten gebouwd. De Stad Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen doen beide een belangrijke inbreng, met het oog op het opwaarderen van hun imago als centrum van de Vlaamse sierteelt, maar zeker ook vanuit een vertrouwen in de doelstellingen van SPV zelf. Het Havenbedrijf van de Stad Gent heeft gezorgd voor een terrein van ongeveer 20 ha, waarop LOGIFLOR, het logistieke centrum kan gerealiseerd worden. De Provincie Oost- Vlaanderen stelt een fulltime personeelslid ter beschikking, gekaderd binnen de werking van het project sierteeltmarketing van EROV. De Boerenbond stelt een fulltime personeelslid ter beschikking voor een periode van twee jaar. De Koninklijke Maatschappij voor Land- en Plantkunde, beter bekend als de organisatoren van de Gentse Floraliën, ondersteunt het initiatief met een renteloze lening van 7,2 miljoen frank en participeert voor
800.000 frank. Het Algemeen Boerensyndicaat stelt nog een financiële ondersteuning in het vooruitzicht. Het Strategisch Plan Gent 2000 ziet in het SierteeltPlatform Vlaanderen een hefboomproject voor de streekontwikkeling in de wijde Gentse omgeving, en levert een betekenisvolle logistieke ondersteuning.

De dochterondernemingen

Het SPV werd dus opgericht met als doel een centraal toekomstgericht commercieel platform voor de hele Vlaamse sierteelt uit te bouwen. Het SierteeltPlatform Vlaanderen treedt hierbij zelf niet op als aan- en verkooporganisatie: het stelt enkel een reeks diensten ter beschikking om de handel in sierteeltproducten te stroomlijnen.

In deze opdracht worden drie dochtervennootschappen opgericht:


- DACOFLOR : een ultramodern afzetinstrument bestaande uit het elektronische vraag en aanbodsplatform, gekoppeld aan een systeem van e-commerce.

- ADFLOR : een administratief en financieel platform, zeg maar een kredietverzekeraar en factoringmaatschappij

- LOGIFLOR : het logistieke platform waar handelaren en transporteurs zullen geconcentreerd worden.

De activiteiten van DACOFLOR, ADFLOR en LOGIFLOR worden afzonderlijk beschouwd als de dochters van SPV, elk met hun eigen doelstellingen en resultaatverantwoordelijkheid, ze staan juridisch los van elkaar, maar samenwerking is wel mogelijk.

LOGIFLOR

LOGIFLOR, het knooppunt waar telers hun producten geconcentreerd zullen aanvoeren voor meerdere bestemmingen en waar handelaars en logistiekers hun producten centraal zullen afhalen, zal instaan voor de optimalisatie van het aanbod en de vraag.

LogiFlor moet in het centrum van de aanvoer gesitueerd zijn en het moet een aantrekkingspool zijn voor alle partijen die met de Vlaamse sierteelt betrokken zijn, zowel aan de productiezijde als aan de handels- en toeleveringszijde.
Op die manier hoeft de teler niet meer rond te rijden naar alle kopers, maar hij kan zijn producten afzetten op een centraal platform.

De locatie is belangrijk.

Het is duidelijk dat LOGIFLOR zeer goed toegankelijk moet zijn voor de belangrijkste handelspartners in de sierteelt, namelijk Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië. De terreinen moeten vlot bereikbaar zijn voor groot vrachtverkeer, er moeten snelle verbindingen zijn met de E40 en de E17 en de locatie moet zich in de nabijheid van het belangrijkste productiegebied, zone Gent - Wetteren - Lokeren, bevinden.
Het voorstel van het Havenbedrijf van de stad Gent, om LOGIFLOR te vestigen langs de Kennedylaan, ten zuiden van de Moervaart, voldoet aan al deze vereisten.
Bovendien past het SierteeltPlatform Vlaanderen zeer goed binnen de DISCOM-filosofie van de haven van Gent, waarbij het Gentse Havenbestuur de producent en exporteur niet alleen helpt bij de distributie maar ook bij de commercialisatie van zijn goederen. De Gentse haven creëert op die manier een meerwaarde voor de gebruiker, door het leveren van extra service gericht op de distributie en de logistiek.

Het aanbod van LOGIFLOR

LOGIFLOR richt zich momenteel op 4 verschillende wijzen naar handelaars en transporteurs van sierteeltproducten : in een centrale aanvoerhal kan ruimte gehuurd worden, ten tweede kan een losstaand gebouw verbonden worden met deze aanvoerhal waardoor overslag volledig gemechaniseerd kan verlopen, ten derde kan een perceel gehuurd worden waarop volledig een eigen infrastructuur kan opgetrokken worden en tenslotte kunnen geïnteresseerden een optie nemen op een bepaalde oppervlakte, met het oog op een eigen realisatie, in de eerstkomende 2 jaren.

Het is duidelijk dat LOGIFLOR zich met dit aanbod richt naar de hele Europese sierteelthandel. Een dergelijke concentratie kan voor alle betrokken partijen alleen maar kostenbesparend werken en zal voor de Gentse regio een spin-off teweeg brengen die bijkomende tewerkstelling zal genereren.

Informatie

SierteeltPlatform Vlaanderen
Jan Deman
algemeen directeur.
tel. (09)242 27 75 - fax (09)242 27 80
e-mail jdeman@worldonline.be

Last modified on: 02/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' Sierteeltplatform Vlaanderen vestigt zich in haven Gent '
Lees ook