Gebruik van Sint Janskruid kan werking van geneesmiddelen verminderen

KNMG-bericht van 25 februari 2000 , verzorgd door Wnd. Hoofdinspecteur voor Farmacie en Medische Technologie

Gedurende het laatste jaar is een groot aantal geneesmiddelen bekend geworden waarvan de werking door Hypericum perforatum (Sint Janskruid) nadelig wordt beïnvloed. Het gaat onder andere om de volgende geneesmiddelen: proteaseremmers (o.a. indinavir), orale anticonceptiva, coumarinepreparaten, ciclosporine en digoxine.

Het gelijktijdig gebruik van Hypericum perforatum bevattende producten en deze geneesmiddelen kan resulteren in een verlaagde bloedspiegel en een verminderd therapeutisch effect van deze geneesmiddelen. Deze interactie is het gevolg van de inductie van het cytochroom P450 en mogelijk ook het P-glycoproteïne door het Sint Janskruid. Dit betekent dat het mogelijk ook consequenties heeft voor andere geneesmiddelen.

Uit voorzorg en in navolging van de Europese registratie-autoriteiten (EMEA) adviseert de Inspectie voor de Gezondheidszorg het volgende:

Hypericum perforatum bevattende producten dienen niet te worden gebruikt met geneesmiddelen vanwege het risico op interactie, resulterend in een mogelijk verminderd therapeutisch effect van deze geneesmiddelen. Omdat Hypericum perforatum niet als geneesmiddel is geregistreerd, is het van groot belang dat zowel artsen als apothekers in voorkomende gevallen actief navraag doen naar het gebruik en dat apothekers actief voorlichten bij verstrekking van Hypericum perforatum bevattende preparaten. Wanneer het gebruik van Sint Janskruidpreparaten wordt gestaakt bij geneesmiddelen met een geringe therapeutische breedte, dient dit te geschieden op geleide van het klinisch beeld en zo nodig op geleide van de bloedspiegel.

Door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt een persbericht uitgegeven onder de titel 'Gebruik van Sint Janskruid kan werking van geneesmiddelen verminderen'. Hierin wordt gebruikers van Sint Janskruid samen met geneesmiddelen geadviseerd niet zelfstandig het gebruik te staken, maar zich te wenden tot hun arts of de apotheker.

Door de Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken zijn de organisaties van handelaren en verkopers van Sint Janskruidpreparaten benaderd over deze materie. Hieraan is het dringende verzoek gericht er voor zorg te dragen dat de gebruikers van Sint Janskruid op de hoogte worden gesteld van bovenvermelde ongewenste combinatie.

Door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zullen de fabrikanten van homeopathische farmaceutische producten en verwante koepels op eensluidende wijze worden benaderd.

Aanvullende informatie is te vinden op de website van het ministerie van VWS (www.minvws.nl) en de websites van de KNMP (www.knmp.nl - alleen toegankelijk voor apothekers), de EME FDA (www.fda.gov).

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking. Deze is van groot belang voor het veilig gebruik van geneesmiddelen.

De wnd. Hoofdinspecteur voor Farmacie en Medische Technologie

Drs J.M.M. Hansen, apotheker

© copyright KNMG 2000

Deel: ' Sint Janskruid kan werking geneesmiddelen verminderen '
Lees ook