Gemeente Sittard-Geleen+0200"

PERSBERICHT

Sittard-Geleen maakt samen met clubs visie voor veldvoetbal

Sittard-Geleen, 18 oktober 2011 - Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft ingestemd met het opstellen van een visie voor het veldvoetbal in de gemeente. In afwachting van de vaststelling van deze visie door de raad neemt het college geen besluiten meer over verzoeken voor investering in accommodaties, tenzij op voorhand vaststaat dat een investering past in bestaand en toekomstig beleid.

De visie moet straks een afwegingskader zijn voor het nemen van investeringsbeslissingen in voetbalaccommodaties.

"Ik ben blij met nieuwe voorstellen van verenigingen. Het past ook bij het beleid dat we voorstaan. Daarbij moet ik ook vaststellen dat er meerdere initiatieven zijn. Budgettair gaat dat wringen en daarom moeten we kiezen waarin we wel en niet willen investeren," zegt wethouder Guyt.

De gemeente heeft 17 voetbalaccommodaties in eigendom. Naast regulier onderhoud

zijn regelmatig vraagstukken aan de orde rond groot onderhoud, renovatie, vervangingsinvesteringen en upgrading van de complexen. Het vastgestelde beleid voor de accommodaties biedt onvoldoende houvast om als afwegingskader te fungeren voor investeringsbeslissingen in accommodaties. Het financieel perspectief van de gemeente, de aanwezige overcapaciteit aan accommodaties en de effecten van de demografische en maatschappelijke ontwikkeling maken een helder afwegingskader extra belangrijk. De gemeente betrekt de voetbalverenigingen in de voorbereiding van de voetbalvisie. De KNVB is gevraagd om als projectleider voor de opstelling van de voetbalvisie op te treden.


---

Deel: ' Sittard-Geleen maakt samen met clubs visie voor veldvoetbal '
Lees ook