Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421910


---


1 Inleiding

---

In dit deelambtsbericht wordt informatie gegeven over de situatie van dienstplichtigen in Kyrgyzstan met het oog op de beoordeling van asielaanvragen en eventuele terugkeer van afgewezen asielzoekers. Hierbij staat de vraag centraal welke wettelijke regelingen ten grondslag liggen aan de dienstplicht in Kyrgyzstan. Na een weergave van de politieke en sociaal-economische basisgegevens in hoofdstuk 2 wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet welke wetgeving maatgevend is voor de dienstplicht in Kyrgyzstan. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de mogelijkheden voor alternatieve dienstplicht. Het vijfde hoofdstuk behandelt de consequenties van onttrekking aan de dienstplicht. Hoofdstuk 6 gaat in op de positie van bepaalde specifieke groepen. Het ambtsbericht wordt afgesloten met een samenvatting.

Aan de totstandkoming van dit ambtsbericht liggen onder meer vertrouwelijke rapportages van de Nederlandse ambassade in Almaty ten grondslag, waarvoor in Kyrgyzstan gesprekken zijn gevoerd met het ministerie van Defensie, alsmede met vertegenwoordigers van verscheidene lokale mensenrechtenorganisaties in de hoofdstad Bishkek. Daarnaast is ondermeer gebruik gemaakt van publicaties van Amnesty International en de landenrapporten van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (U.S. Department of State). Een volledige lijst met geraadpleegde literatuur uit openbare bronnen is aan het ambtsbericht toegevoegd, alsmede een niet-officiële vertaling van de 'Wet inzake de alternatieve dienstplicht' en een topografisch overzichtskaartje.


2 Politieke en sociaal-economische basisgegevens
---

Kyrgyzstan, ook wel bekend als de Kyrgyzische Republiek, is een presidentiële republiek in Centraal Azië met 4,6 miljoen inwoners. De etnische samenstelling van de bevolking is als volgt: 52 % is Kyrgyzisch, 21% is etnisch Russisch, 13 % is Oezbeeks en 14 % behoort tot de overige bevolkingsgroepen (Tataren, Oeigoeren, Kazachen, Tadzjieken en Oekraïners).

In oktober 1990 werd Askar Akajev tot president van de toen nog Sovjet-republiek gekozen. In 1991 riep Kyrgyzstan de onafhankelijkheid uit. President Akajev werd herkozen in oktober 1995 en is in oktober 2000 begonnen aan zijn derde termijn. (n.b. Akajev werd weliswaar eind oktober herkozen maar zijn termijn begon formeel pas in december 2000 na zijn inauguratie).

De Kyrgyzische Grondwet, die in februari 1996 door middel van een referendum werd geamendeerd, voorziet de president van een dominante positie in zowel de uitvoerende als de rechterlijke macht. Vóór het referendum kon hij al de premier kiezen, wetgeving initiëren, het parlement ontbinden en leden voor het Hooggerechtshof aanbevelen. Na het referendum kreeg hij meer invloed bij het benoemen van ministers, ambassadeurs en lokale ambtenaren. De president zelf wordt rechtstreeks gekozen in algemene verkiezingen.

Het parlement (Zjogorkoe Kenesj) bestaat uit twee kamers: de Wetgevende Vergadering met 60 afgevaardigden, en de Volksvergadering met 45 volksvertegenwoordigers. Kyrgyzstan is administratief opgedeeld in 7 Oblasten (provincies) en de hoofdstad Bishkek, die een administratieve middenlaag vormen. De oblasten staan onder leiding van een gouverneur. Iedere provincie is vervolgens onderverdeeld in meerdere 'rayons' en grotere steden. In totaal zijn er op dit niveau door het hele land ongeveer 60 van dit soort lagere administratieve eenheden. Voor de verkiezingen van de leden van de Volksvergadering en de leden van de Wetgevende Vergadering en voor het vaststellen van de kiesdistricten, sluit men in de praktijk zoveel mogelijk aan bij de hoger genoemde administratieve indeling. In een aantal gevallen worden twee of drie (dunbevolkte) rayons samengevoegd tot 1 kiesdistrict.

Het rechtssysteem in Kyrgyzstan bestaat uit drie niveaus: rechtbanken op lokaal niveau voor de kleine misdrijven, zoals zakkenrollen; rechtbanken op provinciaal niveau voor de grotere misdrijven, zoals moord en georganiseerde misdaad en het Hooggerechtshof, waar beroep kan worden aangetekend tegen beslissingen van de lagere rechtbanken. Voor kleine delicten kent men ook nog lekenrechtspraak door zogenaamde 'Aksakaly'; oude wijze mannen. Deze lossen vooral in de rurale gebieden kleine conflicten op. Hun positie is in de Grondwet vastgelegd. Naast het Hooggerechtshof kent men in laatste instantie het Constitutioneel Hof en het Hoogste Hof van Arbitrage (dat in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden wel bindende uitspraken doet in bedrijfsgeschillen).

De levensstandaard in Kyrgyzstan is het laatste decennium flink gedaald. Vrijwel alleen de bovenlaag van de bevolking heeft kunnen profiteren van de economische hervormingen. De Verenigde Naties schat dat meer dan 55% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het werkeloosheidspercentage is gestegen tot meer dan 20% van de beroepsbevolking. Onder jongeren ligt dit percentage zelfs ruim dubbel zo hoog. De gezondheidszorg verkeert in slechte staat en er is sprake van een verontrustende toename in het gebruik van alcohol, verdovende middelen en gedwongen prostitutie. Veel analisten stellen dat de 'grijze economie' verantwoordelijk is voor meer dan 40% van het BBP .

Het defensiebudget is dit jaar aanzienlijk gestegen. Deze verhoging hangt samen met de verhoogde binnenlandse politieke onrust in buurlanden Tadzjikistan en Oezbekistan. In alle landen van Centraal Azië (inclusief Kyrgyzstan) wordt de mogelijke externe dreiging van de Islamic Movement of Uzbekistan (IMU) gevoeld, een amalgaam van politieke, religieuze en criminele elementen dat wordt geleid door de Oezbeekse krijgsheren Yuldashev en Jumaboy Khojiyev, bijgenaamd Namangani.

In de zomer van 1999 en 2000 trokken zo'n 1000 IMU-strijders vanuit Tadzjikistan naar de Batken regio in Zuid-West Kyrgyzstan in een poging om door te breken naar de Ferghana Vallei. Deze vallei strekt zich uit over gedeelten van Oezbekistan, Kyrgyzstan en Tadzjikistan en is in omvang driekwart van Nederland. Na de onafhankelijkheid in 1991 hebben alle drie de landen controle gekregen over delen van de vallei. De grenzen, getrokken door Stalin in de jaren dertig, kronkelen zich om elkaar heen en vormen bijvoorbeeld drie Oezbeekse enclaves in Kyrgyzstan. De bevolking van de Ferghana Vallei bestaat uit meer dan 50 verschillende etnische groeperingen. Door schaarste aan land en water en de steeds verder dalende levensstandaard, vindt er polarisatie plaats tussen de verschillende etnische groepen die in de vallei wonen.

De invallen in de zomer van 1999 en 2000 in Zuid-West Kyrgyzstan hebben niet geresulteerd in een strengere houding van de overheid ten opzichte van het ontlopen van dienstplicht in Kyrgyzstan. Wel is als gevolg van deze invallen, de druk om potentiële dienstplichtigen vrij te kopen door omkoping toegenomen, omdat ouders nu niet alleen bevreesd zijn voor de 'dedovsjina' in het leger maar ook voor echte gevechtshandelingen.

Een andereconsequentie van de invallen in het Zuid-Westen van Kyrgyzstan op dienstplichtigen was de eenmalige afkondiging van een gedeeltelijke mobilisatie van reservisten in 1999. Het betrof hier enkele tientallen reservisten met anti-guerilla ervaring in het Afghanistan-conflict, beroepsjagers en alpinisten. De meestevan deze specialisten meldden zich toentertijd vrijwillig.


3 Basisgegevens militaire dienstplicht

---

De militaire dienstplicht in Kyrgyzstan wordt geregeld in de Wet inzake de algemene dienstplicht van de burgers van de Republiek Kyrgyzstan ('Normatieve akten van de Kyrgyzische Republiek') uit december 1992. 'Alle mannelijke burgers van Kyrgyzstan zijn verplicht de militaire dienst te vervullen, ongeacht hun afkomst, hun vermogenspositie, functie, opleiding, taal, religieuze opvattingen, familie of karakter van hun bezigheden, woonplaats, politieke of andere overtuigingen, raciale of nationale achtergrond.'

De Kyrgyzische strijdkrachten hebben ongeveer 9200 troepen in actieve dienst. In de reserve zijn 57.000 personen opgenomen. Een werkend mechanisme om deze reserve ook geoefend te houden ontbreekt. Daarnaast ontbreken andere zaken zoals uniformen en materieel zodat dit puur een papieren getal is. Van de 9200 dienen 6800 personen bij de landmacht, 2400 bij de luchtmacht en ruim 3000 bij de grenstroepen. De Kyrgyzische marine is non-existent alhoewel de wetgeving wel voorziet in het bestaan van dit krijgsmachtonderdeel. De militaire politie (marechaussee) is geen apart krijgsmachtonderdeel. De landmacht kent 1 zelfstandig gemotoriseerd infanterieregiment dat gespecialiseerd is in bergachtig terrein. De troepen van de Kyrgyzische strijdkrachten zijn gelegerd over het hele land. Sinds de eerste inval vanuit Tadzjikistan heeft men de troepen in het Zuiden (Batken provincie) versterkt.

Alle mannelijke burgers worden op hun 17de jaar gekeurd waarna, indien goedgekeurd, op de leeftijd van 18 jaar de daadwerkelijke oproep volgt in twee lichtingen per jaar. De oproep wordt uitgegeven door de oproepcommissie van het desbetreffende rayon. Vrouwen kunnen op vrijwillige basis dienst nemen. Hoeveel vrouwen in het Kyrgyzische leger dienst hebben genomen is niet bekend.

In principe wordt de keuring uitgevoerd door militaire medische instanties, maar het komt ook voor dat de militaire autoriteiten reguliere medische instanties aanwijzen om de keuring uit te voeren. Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen de uitkomst van de keuring bij de militair-medische commissie van de Nationale Oproepcommissie. De personele samenstelling hiervan wordt vastgesteld door de regering van de Republiek Kyrgyzstan.

De actieve dienst duurt anderhalf jaar voor het leger en de luchtmacht en twee jaar voor de (in de praktijk niet bestaande) Kyrgyzische marine. Deze termijn wordt ingekort met een half jaar indien de rekruut hoger onderwijs heeft genoten. Na ontslag blijft men, afhankelijk van de militaire rang, tot minimaal zijn 40ste en maximaal 65ste levensjaar als reservist oproepbaar. In de praktijk zijn er de laatste tien jaar, met uitzondering van enkele specialisaties, echter nauwelijks herhalingsoproepen geweest.

Volgens Deel VI van de wet inzake dienstplicht kunnen de volgende categorieën hun oproep voor actieve militaire dienst uitstellen:


· Studenten en promovendi van dagopleidingen voor hoger onderwijs tot aan het afronden van hun opleiding;


· Studenten van algemene middelbare scholen en middelbaar beroepsonderwijs, tot het afronden ervan, maar niet ouder dan hun 21ste jaar;


· rekruten die tijdelijk ongeschikt worden verklaard vanwege gezondheidsredenen;


· parlementsleden voor de duur van hun mandaat;

· rekruten die in geval van bijzondere noodzaak uitstel benodigen.
Volgens Deel V en VI van de wet inzake dienstplicht zijn de volgende categorieën vrijgesteld van militaire dienst:


· rekruten die vanwege hun gezondheid als "niet geschikt" zijn aangemerkt;- rekruten die alternatieve (buiten-militaire) dienstplicht doorlopen;


· rekruten die het 27e levensjaar hebben bereikt, indien zij voor die tijd niet op wettige grondslag werden opgeroepen voor militaire dienst;


· rekruten die voor het aannemen van het staatsburgerschap van de Republiek Kyrgyzstan dienstplicht hebben vervuld in de strijdkrachten van een andere staat;


· rekruten wiens broer actieve militaire dienst vervult;

· rekruten met een vader die arbeidsongeschikt of ouder dan 60 jaar is, of een moeder die arbeidsongeschikt of ouder dan 55 jaar is, mits er geen andere arbeidsgeschikte kinderen zijn;


· rekruten met een alleenstaande arbeidsgeschikte moeder met twee of meer kinderen tot 18 jaar, mits er geen andere arbeidsgeschikte kinderen zijn;


· rekruten die een kind tot drie jaar hebben;


· rekruten die twee of meer kinderen hebben;


· rekruten met een invalide echtgenote (afhankelijk van de mate van invaliditeit)


· rekruten met een of meer broers of zusters tot 18 jaar, bij ontstentenis van andere personen die hen zouden kunnen onderhouden;


· rekruten met een of meer invalide broers of zusters en bij ontstentenis van andere personen die hen zouden kunnen onderhouden.

Volgens verschillende schattingen ontkomt tussen de 40% en 60% van de potentieel geschikte dienstplichtigen aan actieve dienst door omkoping. Meestal wordt hiertoe de keuringsarts omgekocht danwel de voorzitter van de oproepcommissie. In een aantal gevallen is betaling niet noodzakelijk wanneer een invloedrijk familielid of bekende intervenieert.

De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de door de betrokken corrupte ambtenaar ingeschatte betalingscapaciteit. Tevens hangt het er vanaf of men tijdelijk of definitief uitstel/afkeuring wenst te verkrijgen. Bedragen variëren derhalve van individueel geval tot geval en van streek tot streek. Het is onmogelijk een precies bedrag te noemen, maar tijdens gesprekken werden bedragen genoemd tussen de 200 USD (voor de armere Naryn en Talas provincies) en 1000 USD (voor het rijkere Bishkek en omstreken).


4 Alternatieve dienstplicht

---

Kyrgyzstan kent op papier de alternatieve dienstplicht. Personen die deze vorm van dienstplicht doorlopen worden bij civiele instellingen en bedrijven tewerkgesteld tegen 80% van het normale loon. De alternatieve dienstplicht duurt 36 maanden, maar deze termijn is gehalveerd voor personen die een hogere opleiding hebben genoten. Men dient het verlangen tot alternatieve dienstplicht kenbaar te maken door middel van een formeel verzoek dat door de oproepcommissie van het desbetreffende rayon wordt beoordeeld.

De alternatieve dienstplicht is geregeld in een separate 'Wet op de alternatieve dienstplicht' (voor werkvertaling zie bijlage II ). Een dienstplichtige komt volgens Artikel 1 van deze Wet in aanmerking voor alternatieve dienstplicht indien:


· hij lid is van een geregistreerde religieuze organisatie waarvan de leer het gebruik van wapens en dienst in de strijdkrachten niet toestaat;


· hij uit een familie komt waar naast de opgeroepene vier of meer kinderen in de leeftijd tot 18 jaar zijn;


· hij ouders of broer (zusters) heeft die in de periode van het doorlopen van de militaire dienst invalide zijn geworden;


· hij de enige zoon van een alleenstaande moeder is;

· hij een broer (of zuster) heeft die gesneuveld (gestorven) is in de periode van het doorlopen van de militaire dienst;


· hij uit een familie komt waarin een van de ouders invalide van de eerste of tweede categorie is en waarvan de rekruut de kostwinner van de familie is;


· hij verantwoordelijk is voor een arbeidsongeschikte echtgenote of een vrouw en kind;


· hij de enige zoon is in een familie waarvan de vader ouder dan 60 is en de moeder ouder dan 55;


· hij veroordeeld is en een straf in een inrichting voor vrijheidsontneming heeft ondergaan;


· hij voorwaardelijk is veroordeeld of veroordeeld is voor een handeling die een ernstig misdrijf vormt;


· hij een broer of zuster heeft tot 18 jaar die onder de verantwoording van een alleenstaande arbeidsgeschikte moeder staan;


· hij vanwege zijn gezondheidstoestandbeperkingen heeft ten aanzien van het doorlopen van de militaire dienst die zijn opgesomd in de "Lijst met Ziekten en Fysieke Gebreken".

Op jaarbasis maken enkele tientallen dienstplichtigen gebruik van de mogelijkheden tot alternatieve dienstplicht. De motieven zijn voornamelijk religieus (zo zijn gevallen bekend van Jehova's Getuigen die alternatieve dienstplicht konden doorlopen) of hangen samen met de familieomstandigheden. Er kan geen absolute garantie gegeven worden dat het verzoek om de alternatieve dienstplicht te doorlopen wordt gehonoreerd, er staat echter een bezwaarmogelijkheid open op provinciaal niveau en een beroepsmogelijkheid bij de rechter. De exacte uitvoering van de alternatieve dienstplicht, voorzover niet in de separate wet bepaald, is gebaseerd op lagere regelgeving. Dienstplichtigen kunnen in principe geen invloed uitoefenen op de keuze van het bedrijf/instelling waar zij de alternatieve dienstplicht zullen doorlopen. De wet bepaalt echter wel dat de organisatie in de regel in de woonplaats van betrokkene gevestigd moet zijn.

Uiteraard kennen de Kyrgyzische strijdkrachten ook gevechtsvrije functies. Er is echter geen formeel mechanisme om een verzoek in te dienen voor een dergelijke functie. Er kunnen derhalve geen garanties op inwilliging worden gegeven. Wel kan men, naar verluidt opnieuw door middel van omkoping, invloed uitoefenen op de indeling.

Daarnaast kennen de Kyrgyzische strijdkrachten de zogenaamde 'bouwbataljons' waarin die rekruten worden ingezet waarvan de legerleiding het om uiteenlopende redenen niet verantwoord acht dat zij met wapens omgaan (kleine criminelen, geestelijk minder stabiele personen etc.). Men wordt in deze bataljons echter van hogerhand ingedeeld en kan hiertoe geen verzoek indienen.


5 Onttrekking aan de dienstplicht

---

Volgens artikel 361 van het Wetboek van Strafrecht van de Republiek Kyrgyzstan wordt weigering van militaire dienst door middel van vervalsing van documenten, simuleren van ziekte of zelfverminking bestraft met opname in een strafbataljon tot maximaal één jaar of een gevangenisstraf van maximaal drie maanden, waarna de resterende diensttijd moet worden uitgediend.

Opzettelijke ongeoorloofde afwezigheid van dienstplichtigen tussen drie dagen en een maand wordt op grond van artikel 359 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht bestraft met overbrenging naar een stafbataljon voor de periode van maximaal één jaar of een vrijheidsstraf tot drie jaar. Indien de afwezigheid langer dan een maand is, wordt dit bestraft met overbrenging naar een strafbataljon voor de periode van maximaal één jaar of een vrijheidstraf tussen de twee en vijf jaar. Het artikel noemt uitdrukkelijk de mogelijkheid dat dienstplichtige militairen, die voor het eerst als gevolg van zwaarwegende omstandigheden ongeoorloofd afwezig zijn, van rechtsvervolging kunnen worden ontslagen.

Eventuele andere overtredingen (zoals het weigeren van bepaalde orders) worden binnen het militaire tuchtrecht opgelost met disciplinaire straffen (o.a. overplaatsing naar strafbataljons, inhouding salaris en verlof, extra corveediensten).

Aangezien er de laatste jaren de facto geen herhalingsoefeningen zijn geweest, is het niet mogelijk om de precieze strafmaat te achterhalen voor het weigeren van deelname hieraan.

Desertie (afwezigheid met als doel zich volledig aan de dienstplicht te onttrekken) wordt in theorie op grond van artikel 360 van het Wetboek van Strafrecht bestraft met een vrijheidsstraf van vier tot zeven jaar. Het is moeilijk de precieze strafmaat voor desertie en dienstweigering in de praktijk te achterhalen, aangezien niet kan worden uitgesloten dat de rechterlijke macht in Kyrgyzstan gevoelig is voor omkoping. Verder is de afgelopen jaren een aantal malen amnestie afgekondigd waardoor dienstweigeraars en deserteurs zich alsnog zonder verdere consequenties konden melden. Hierop was de respons redelijk goed (van ongeveer 400 deserteurs in 1995 bedroeg het aantal personen dat in 2000 nog steeds op de vlucht voor de dienstplicht was nog ongeveer 30). Voor zover bekend hebben betrokkenen vervolgens zonder noemenswaardige problemen hun tijd uitgediend.


6 Positie van bepaalde specifieke groepen binnen de strijdkrachten
---

Voorzover kon worden nagegaan bij bronnen is er geen sprake van etnische discriminatie in het leger. Net als in veel andere strijdkrachten op het grondgebied van de voormalige USSR, kent het Kyrgyzische leger wel het probleem van de zogenaamde 'dedovsjina', de mentale intimidatie van jongere lichtingen dienstplichtigen door oudere lichtingen, zonder dat het officierskorps zich hier actief tegen verzet.

In het officierskorps bevinden zich nog steeds relatief veel etnisch Russische militairen, waardoor sprake is van een zeker evenwicht tussen de etnische Kyrgyzische en etnisch Russische dienstplichtigen. Etnische Russen zijn doorgaans beter opgeleid dan de gemiddelde etnische Kyrgyzische dienstplichtige; dit kan een mogelijke verklaring zijn voor het relatief hoge aantal etnische Russen onder de officieren.

Voorts is het opvallend dat onder de dienstplichtigen overige etnische minderheden nauwelijks vertegenwoordigd zijn; het leger bestaat voornamelijk uit etnische Kyrgyzen en Russen. Vanwege de grotere solidariteit binnen de gemeenschappen van etnische Oezbeken, Oeigoeren, Koreanen, Dunganen en Tataren zouden deze dienstplichtigen gemakkelijker in staat zijn de omkoopsommen bij familieleden bij elkaar te sprokkelen.

Alhoewel geen sprake is van officiële discriminatie van homoseksuelen, is de sociale acceptatie voor deze groep in Kyrgyzstan - evenals in de andere voormalige Sovjetrepublieken - nog steeds laag. Hierdoor zullen homoseksuele militairen slechts zelden voor hun geaardheid willen uitkomen.

Er zijn geen aanwijzingen dat etnische, religieuze of seksuele achtergronden bij het bepalen van de strafmaat voor dienstweigeraars/deserteurs meespelen. Wel kan, gelet op de genoemde houding ten opzichte van homoseksuelen, de tenuitvoerlegging van de straf in de praktijk als zwaarder ervaren worden.


7 Samenvatting

---

De politieke onrust is toegenomen in Kyrgyzstan.De levensstandaard is vooral voor jongeren het laatste decennium flink gedaald. Bovendien leeft meer dan 55% van de bevolking onder de armoede grens.

Alle mannelijke burgers zijn verplicht hun diensttijd te vervullen, maar voor verscheidene categorieën dienstplichtigen bestaat de mogelijkheid hun oproep uit te stellen of vrijgesteld te worden. Ook kunnen zij beroep doen op de mogelijkheid voor alternatieve dienstplicht. De dienstplicht duurt in de praktijk anderhalf jaar. Herhalingsoproepen zijn de afgelopen tien jaar nauwelijks gedaan.

Voor het uitstellen of vrijstelling van de dienstplicht moet een formeel verzoek worden ingediend bij de oproepcommissie van het desbetreffende rayon. Tegen de uitspraak van deze commissie staat een bezwaarmogelijkheid open op provinciaal niveau en een beroepsmogelijkheid bij de rechter. In de praktijk ontkomt een groot gedeelte van de dienstplichtigen echter aan actieve dienst door omkoping.

Er is geen sprake van etnische discriminatie in het leger. Wel worden binnen het Kyrgyzisch leger jongere rekruten door oudere lichtingen mentaal geïntimideerd. Bovendien is de sociale acceptatie van homoseksuele minderheden laag.

Er is geen sprake van onevenredige, discriminatoire of bovenmatige bestraffing van dienstplichtontduikers of deserteurs.

Voor het deelambtsbericht is gebruik gemaakt van de volgende openbare rapporten en documenten:

Amnesty International, Annual Country Report Kyrgyzstan 2000 (Londen, 2000)

Economist Intelligence Unit, Country Report Kyrgyz Republic (Londen, januari 2001)

Library of Congress, Kyrgyzstan: National Security (Washington, maart 1996)

UNHCR, Country Profiles Kyrgyzstan (Geneve, september 1999)

U.S. Department of State; Country Reports on Human Rights Reports 1999 (Washington, februari 2000)

Wet van de Republiek Kyrgyzstan inzake de alternatieve dienstplicht (buiten het leger)

In de redactie van de Wetten van de Republiek Kyrgyzstan van 12 januari 1994 No 1393-XII en van 16 april 1994 No. 1501-XII

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De alternatieve dienstplicht is een bijzondere vorm van dienst aan de staat.

Een burger van de republiek Kyrgyzstan van de oproepleeftijd heeft het recht om de alternatieve dienst te doorlopen indien:


- hij lidmaat is van een geregistreerde religieuze organisatie waarvan de leer het gebruik van wapens en dienst in de strijdkrachten niet toestaat;


- hij uit een familie komt waar naast de opgeroepene vier of meer kinderen in de leeftijd tot 18 jaar zijn;


- indien hij ouders of broer (zusters) heeft die in de periode van het doorlopen van de militaire dienst invalide zijn geworden;


- indien hij de enige zoon van een alleenstaande moeder is;

- indien hij een broer (zuster) heeft die gesneuveld (gestorven) is in de periode van het doorlopen van de militaire dienst;


- indien hij uit een familie komt waarin een van de ouders invalide van de eerste of tweede categorie is en waarvan de rekruut de kostwinner van de familie is;


- wanneer hij verantwoordelijk is voor een arbeidsongeschikte echtgenote of een vrouw en kind;


- indien hij de enige zoon is in een familie waarvan de vader ouder dan 60 is en de moeder ouder dan 55;


- wanneer hij veroordeeld is en een straf in een inrichting voor vrijheidsbeneming heeft ondergaan;


- indien hij voorwaardelijk is veroordeeld of veroordeeld is voor een handeling die een ernstig misdrijf vormt;


- wanneer hij een broer of zuster heeft tot 18 jaar die onder de verantwoording van een alleenstaande arbeidsgeschikte moeder staan;


- indien hij vanwege zijn gezondheidstoestand beperkingen heeft ten aanzien van het doorlopen van de militaire dienst die zijn opgesomd in de "Lijst met Ziekten en Fysieke Gebreken".

(voor uitleg van de punten 5 en 2 van het tweede lid zie de Wet van de Republiek Kazachstan van 16 april 1997 No. 26)

Artikel 2

De duur van de alternatieve dienst (buiten het leger) is 36 maanden en voor personen die hoger onderwijs hebben genoten - 18 maanden.

Artikel 3

De wijze van doorlopen van de alternatieve dienst (buiten het leger) wordt bepaald door de Regering van de Republiek Kyrgyzstan.

Artikel 4

De organisatie van de alternatieve dienst (buiten het leger) en de controle daarop wordt uitgevoerd door het Ministerie van Defensie van de Republiek Kyrgyzstan.

II. INZAKE DE OPROEP VOOR DE ALTERNATIEVE DIENST

(BUITEN HET LEGER)

Artikel 5

De oproep van burgers voor alternatieve dienst (buiten het leger) geschiedt jaarlijks op twee momenten over het gehele land (in april-juni en in oktober-december) op grond van een oekaze van de President van de Republiek Kyrgyzstan. De hoeveelheid burgers die in alternatieve dienst worden opgeroepen wordt bepaald door de Regering van de Republiek Kyrgyzstan.

De precieze termijnen van verschijnen van burgers op oproeppunten wordt bepaald door de bevelen van de militaire commissarissen in de rayons (steden).

Artikel 6

Burgers die zijn opgeroepen voor daadwerkelijke militaire dienst en die de wens hebben te kennen gegeven om de alternatief dienst (buiten het leger) te doorlopen, wenden zich met een schriftelijke verklaring tot de oproepcommissie van het rayon (stad).

Artikel 7

De oproepcommissies in de rayons (steden) besluiten na bestudering van het verzoek van de rekruut bij meerderheid van stemmen waarvan zij hem mededeling doen.

Artikel 8

In geval van afwijzing van het verzoek door de oproepcommissie in het rayon (de stad) heeft de rekruut het recht zich te wenden tot de provinciale oproepcommissie. Indien de rekruut het niet eens is met de beslissing van de provinciale oproepcommissie heeft de rekruut het recht zich tot de rechtbank te wenden wiens besluit definitief is.

Artikel 9

Uitstel van het doorlopen van de alternatieve dienst (buiten het leger) wordt verleend door de oproepcommissie in de rayons (steden) in de gevallen die worden voorzien door de geldende wetgeving.

Artikel 10

Rekruten die om verschillende redenen niet zijn opgeroepen voor de alternatieve dienst (buiten het leger) binnen de daartoe gestelde termijnen worden daartoe opgeroepen voordat zij de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt.

Artikel 11

De alternatieve dienst voorziet in het uitvoeren door burgers van arbeid in de economie van de Kyrgyzische Republiek ongeacht onderhorigheid aan welk staatsorgaan dan ook, de eigendomsvorm en voorwaarden van economisch bewind, in de regel in de permanente woonplaats van de burger.

Artikel 12

Aan burgers die de alternatieve dienst doorlopen wordt het bedrag van 80% van het loon uitbetaald, 20% wordt door de onderneming, instelling of organisatie uitbetaald aan het Ministerie van Defensie van de Republiek Kyrgyzstan.

III. DOORLOPEN VAN DE ALTERNATIEVE DIENST (BUITEN HET LEGER)

Artikel 13

De administratie van de onderneming, instelling of organisatie waarheen de rekruut is gezonden bepaalt binnen drie dagen door middel van een opdracht diens soort arbeid, geeft hem een volledige dagtaak waarover vervolgens het militaire commissariaat van het rayon (de stad) wordt ingelicht die de personele registratie voert.

Artikel 14

De arbeidsbetrekkingen tussen burgers die de alternatieve dienst (buiten het leger) doorlopen en de ondernemingen, instellingen en organisaties worden geregeld door de arbeidswetten van de Republiek Kyrgyzstan met uitzondering van de gevallen die door deze Wet worden voorzien.

Artikel 15

Burgers die de door deze Wet bepaalde periode voor de alternatieve dienst (buiten het leger) hebben doorlopen, worden ontslagen naar de reserve door een opdracht van de directeuren van de ondernemingen, instellingen en organisaties op basis van een bepaling van de Regering van de Republiek Kyrgyzstan en worden voor opname in de militaire registratie gezonden naar de militaire commissariaten van de rayons (steden) naar plaats van oproep en aan de reserve van de Strijdkrachten toegevoegd.

Artikel 16

Burgers die alternatieve dienstplicht (buiten het leger) doorlopen kunnen vervroegd naar de reserve worden ontslagen indien zij:


- om gezondheidsredenen door de militair-medische commissie ongeschikt worden verklaard voor verder doorlopen van de alternatieve dienst (buiten het leger);


- als resultaat van wijziging van familieomstandigheden ten tijde van het doorlopen van de alternatieve dienstplicht;


- samen met zijn ouders of zijn familie vertrekt naar een nieuwe woonplaats buiten de grenzen van de Republiek Kyrgyzstan.

IV. Inzake de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van burgers die de alternatieve dienst (buiten het leger) doorlopen

Artikel 17

Burgers die zijn opgeroepen voor alternatieve dienst (buiten het leger) kunnen worden opgeroepen voor herhalingsoefeningen, genieten in alle volheid de sociaal-economische, politieke en persoonlijke rechten die zijn voorzien door de Constitutie van de Republiek Kyrgyzstan.

Artikel 18

Aan burgers die de alternatieve dienstplicht (buiten het leger) doorlopen wordt jaarlijks in overeenstemming met de arbeidswetgeving van de Republiek Kyrgyzstan verlof verleend.

Artikel 19

Burgers die arbeidsongeschikt zijn geworden tijdens het doorlopen van de alternatieve dienst (buiten het leger) krijgen van de staat sociale zekerheid.

Artikel 20

De staat garandeert de ongevallenverzekering van personen die de alternatieve dienstplicht (buiten het leger) doorlopen.

Artikel 21

De tijd van het doorlopen door burgers van de alternatieve dienst (buiten het leger) wordt bij hun arbeidsverleden gerekend.

Artikel 22

Burgers die invalide zijn geworden tengevolge van een ziekte tijdens het doorlopen van de alternatieve dienst (buiten het leger) krijgen van staatswege een invalidenpensioen

Artikel 23

Burgers die zijn opgeroepen voor alternatieve dienstplicht zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving aansprakelijk voor de door hen gepleegde misdrijven en de weigering om de dienst te doorlopen.

President van de Republiek Kyrgyzstan A. Akayev

Bishkek, 16 december 1992, No. 1070-XII

The Economist Intelligence Unit, Country Report Kyrgyz Republic, januari 2001, p. 18

Atlantisch Perspectief, nr.5 2000

Deze term verwijst naar de mentale intimidatie door oudere lichtingen binnen het leger van jonge rekruten.

Artikel 3, Wet inzake de algemene dienstplicht van de burgers van de republiek Kyrgyzstan, juli 2000

Deze bijzondere noodzaak wordt vastgesteld door de Oproepcommissie van het betreffende rayon, en tegen deze uitspraak kan in beroep gegaan worden bij de Nationale Oproepcommissie.

===

Deel: ' Situatie van dienstplichtigen in Kyrgyzstan '
Lees ook