OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND

Benoeming hoogleraar

Nieuwe leerstoel Afstandsonderwijs ten behoeve van de opleiding tot leraar

Per 1 juli is dr. P.J.J. (Sjef) Stijnen benoemd tot hoogleraar met als leerstoel Afstandsonderwijs ten behoeve van de opleiding tot leraar. Het instellen van deze nieuwe leerstoel is een direct gevolg van de uitbreiding van de taakstelling van de Open Universiteit Nederland. Per 1 januari 2002 heeft de Open Universiteit van de minister van OCenW de opdracht gekregen een programma te ontwikkelen voor afstandsonderwijs voor met name zij-instromers in het beroep van leraar. De Open Universiteit wil deze opdracht in nauwe samenwerking met de lerarenopleidingen uitvoeren. Het grote maatschappelijke belang van de nieuwe taak en de omvang van deze specifieke opdracht, heeft de Open Universiteit doen besluiten een onderwijsleerstoel lerarenopleiding in te stellen voor de duur van vijf jaar.

De leerstoel richt zich met name op onderwijs en begeleiding van leraren in opleiding in de meest ruime zin. Het gaat daarbij om een optimale mix van inhouden en leeromgevingen die de Open Universiteit te bieden heeft in het kader van zij-instroom en meer in het algemeen van het verzorgen van op competentieontwikkeling gerichte flexibele trajecten. Het onderwijskundig onderzoek behorend bij de leerstoel zal een sterk toepassingsgericht en integratief karakter hebben.

Prof. dr. P.J.J. Stijnen (Stein, 1942) studeerde onderwijskundig onderzoek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en de Katholieke Universiteit Leuven en promoveerde in 1981 op Dialect als onderwijsprobleem. Een sociolinguïstisch-onderwijskundig onderzoek naar problemen van dialectsprekende kinderen in het basisonderwijs. Hij was als onderwijsresearcher ruim tien jaar werkzaam bij de KUN en was daarna als vakgroepleider deeltijdopleiding pedagogiek verbonden aan Fontys. Sinds 1985 werkt hij bij de Open Universiteit achtereenvolgens in de functie van universitair hoofddocent onderwijskunde, voorzitter-decaan Cultuurwetenschappen en onderwijsdecaan a.i. Onderwijskunde. Sjef Stijnen publiceerde op het terrein van toetsontwikkeling, taalvariatie en schoolsucces, tweetaligheid en onderwijs, schoolloopbanen, etnische minderheden, schoolmanagement en -organisatie, intercultureel management, transformatie van onderwijs, evaluatie-onderzoek, onderwijsbestel en onderwijsvernieuwing.

Deel: ' Sjef Stijnen benoemd tot hoogleraar afstandsonderwijs Open Universit.. '
Lees ook