FietsRAI


NEDERLAND MOET FIETSLAND BLIJVEN! februari/1999 394

Fietsen is een natuurverschijnsel zo constateert de Stichting Landelijk Fietsplatform in haar nota Nederland Fiets-land 1998.

Fietsen is in Nederland zó vanzelfsprekend, dat het onderwerp bij het plannen maken over de infrastructuur van Nederland in de toekomst bijna over het hoofd wordt ge-zien. De aanbevelingen in de nota moeten dat voorkomen. Nederland telt evenveel fietsen als inwoners:16 miljoen. Zesentachtig pro-cent van de Nederlan-ders heeft twee fietsen: een voor woon/werkverkeer of boodschap-pen doen en een voor recreatieve ritjes. De toerfiets of recreatieve fiets wordt intensief gebruikt. In 1998 zijn er volgens de RAI 224 mil-joen recreatieve fietstochten -van meer dan twee uur gemaakt. Maar als er in de toekomst niet beter rekening wordt gehouden met de recreatieve fietser, wordt er straks niet meer zoveel gefietst, zo vreest de Stichting Landelijk Fietsplatform (SLF). Als het aan project-ontwikke-laars ligt, wordt ons land steeds meer volge-bouwd met huizen en wegen. Fietsen in een landelijke omgeving is er dan nauwelijks meer bij. De SLF maakt zich daarom zorgen. Zij doet in haar nota Neder-land Fiets-land 1998 een aantal aanbeve-lingen om de toe-komst van het recre-atie-ve fiet-sen veilig te stellen. Landelijk fietsrouteplan Een nationaal fietsrouteplan zou een overzicht kunnen geven van alle wegen en paden in Nederland die van belang zijn voor het recrea-tieve fietsen. Met het fietsroute-plan in de hand kunnen projectontwikkelaars en gemeenten zien welke -fiets-voorzienin-gen aangelegd moeten worden als zij woningen bouwen of nieuwe wegen aanleggen. In één oogopslag wordt dan namelijk duidelijk waar een nieuwe snelweg een belangrijk fietspad kruist en of een veilig fietsalternatief nodig is. Ook wordt met zo'n fietsrouteplan direct zicht-baar of er nog hiaten zitten in het landelijke fietspadennet.

Een van die hiaten constateert het SLF nu al: de stadsbewoner die op de fiets naar buiten wil, moet zich eerst een weg banen door de wirwar van buitenwijken rond zijn stad. Een overzichtelijk fiets-padennet en goede beweg-wijze-ring zouden het gemakke-lijker maken een snelle, veilige en prettige weg naar de natuur te vinden. Aansluitend zouden vrij lig-gende fiets-paden met veel groen steden en dorpen op een aantrek-kelij-ke manier moeten verbinden. Nu gebeurt dat nog veel te weinig. Sommige platte-lands-weggetjes zouden van de SLF wel afge-sloten mogen worden voor autover-keer, zodat er veel veiliger gefietst kan worden. Een snel-heidsbeper-king voor automobilisten (maximaal zestig kilome-ter) is eveneens een -moge-lijkheid.

Stallingsmogelijkheden en openbaar vervoer Verder signaleert het SLF dat de stallingsmogelijkheden voor fietsers in het hele land matig zijn. Niet alleen in het openbaar maar ook in en rond de woning. De recreatieve fiets wordt in het toch al krappe halletje gestald of met een ingenieus systeem aan het plafond gehangen. Het SLF pleit ervoor bij bouwplannen reke-ning te houden met het feit dat bewoners meerdere fietsen hebben en er dus ook ruimere stallingsmogelijkheden dienen te zijn. Een grotere schuur of een fietsenstalling voor de buurt bijvoorbeeld Ook het openbaar vervoer kan zijn fietsservice verbete-ren, vindt het SLF. Waarom zou de fiets niet met de bus mee kunnen (bijvoorbeeld achterop)? En een fietskaartje voor de trein is bij dagtochten momenteel nog veel te duur: boven de tachtig kilo-meter vijfentwintig gulden voor een retour. Een aardige optie is ter plekke een fiets huren. Jammer is echter dat die niet op een andere plek weer ingeleverd kan worden. Wie een fiets -huurt, is nu nog verplicht op dezelfde plek terug te komen. Een gemiste kans voor de fietsverhuurders, aldus de nota Nederland Fietsland 1998. Samenwerken met landelijke organisaties Als positieve ontwikkeling noemt de nota de toename van het aantal voetveren en pontjes waardoor een rivier geen barrière is voor de fietser, maar een prettige onderbreking van de fietstocht. De Vereniging van Vrienden van Voetveren heeft daar de afgelopen jaren hard voor gelobbyd. De SLF pleit dan ook voor intensieve samenwerking van organi-saties die direct of indirect te maken hebben met het recrea-tieve fietsen. Een lobby van belangenbehartigers kan ervoor zorgen dat de fietser niet over het hoofd wordt gezien bij de inrichting van toekomstig Neder-land.

Deel: ' SLF Nederland moet fietsland blijven '
Lees ook