Gemeente Den Haag

2003-02-21: Slotavond samenspraakproces ontwikkelingsvisie recreatiegebied Madestein

---

Voor het recreatiegebied Madestein wordt een ontwikkelingsvisie voor de periode 2003-2012 opgesteld. Hiervoor is de Dienst Stadsbeheer een samenspraakproces gestart. Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd voor deze vijfde bijeenkomst om actief hun bijdrage te leveren aan dit samenspraakproces. De vijfde bijeenkomst is op dinsdag 25 februari 2003 van 19.30 uur tot 22.00 uur in Partycentrum Madestein, Madepolderweg 100.

Terugblik eerste vier bijeenkomsten
De eerste vier bijeenkomsten vonden plaats op 10 september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2002. Aandacht is besteed aan het geven van algemene informatie over het planproces en het recreatiegebied Madestein aan de deelnemers. Daarbij zijn vooral drie aandachtspunten toegelicht: waarom juist nu een ontwikkelingsvisie voor het recreatiegebied nodig is, wat een ontwikkelingsvisie is en wat een samenspraakproces precies inhoudt. De deelnemers hebben een inventarisatie van onderwerpen opgesteld van hun wensen, knelpunten en ideeën voor dit recreatiegebied. De inventarisatie is onderverdeeld naar negen gebiedsgerichte themas. Voor de onderwerpen per thema is een volgorde van belangrijkheid aangegeven. In vier gespreksgroepen is gediscussieerd over de voor- en nadelen en verbetermogelijkheden van de wensen, knelpunten en ideeën. Aan de hand van de verzamelde gegevens is een concept-ontwikkelingsvisie opgesteld.

Vooruitblik slotbijeenkomst
Tijdens de vijfde bijeenkomst op 25 februari 2003 zal als voorlopige afronding van het planproces, een concept-ontwikkelingsvisie inhoudelijk worden toegelicht en besproken. Naast een algemeen inventariserend deel, komt ook het visie-deel aan de orde. Vanuit de geformuleerde hoofddoelstelling voor het recreatiegebied Madestein zijn de waarden en betekenissen voor dit gebied uitgewerkt naar huidige situatie en streefbeelden. Mede op grond hiervan wordt een gewenste structuur met een indeling in vijf deelgebieden voor het recreatiegebied aangegeven. Per deelgebied zijn de streefbeelden uitgewerkt naar een eerste opzet voor planvoorstellen voor kwaliteitsverbetering.
Naast deze toelichting is er ook gelegenheid tot vragen stellen. Verder wordt een toelichting gegeven op het beheerplan dat nog aan de ontwikkelingsvisie zal worden toegevoegd, en op het verdere vervolg van het planproces via de inspraakprocedure tot aan de uiteindelijke bestuurlijke vaststelling van de ontwikkelingsvisie en het beheerplan.

Informatie
Informatie voor en over dit samenspraakproces is ook op internet beschikbaar met de mogelijkheid om via e-mail te kunnen reageren. U kunt deze informatie vinden op de internetsite
www.denhaag.nl/madestein.

last update: 21-2-2003 16:01:39 ;pag.: 18691; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Slotavond samenspraakproces ontwikkelingsvisie recreatiegebied Mades.. '
Lees ook