Centrum voor Arbeidsverhoudingen

IWV e-mail: iwv@ipn.nl

bezoekadres: wassenaarseweg 80 den haag

postadres: postbus 97728 2509 GC den haag

telefoon: (070) 314 34 65 fax: (070) 314 34 13

PERSBERICHT


3 maart 2000

SLOTBOD PROVINCIES: 8,25% STRUCTUREEL

De provinciale werkgevers hebben vanmorgen een slotbod uitgebracht voor een CAO tot 1 april 2002 met 8,25 % structurele loonsverhoging. Zij verlangen van de bonden dat zij voor donderdag 9 maart, 12.00 uur aangeven of zij het slotbod accepteren. Dit finale bod van de werkgevers, verenigd in het IWV (Interprovinciaal Werkgeversverband) stelt een structurele verhoging van de salarissen voor met 3,5% voor zowel 2000 als 2001. Daarnaast wordt dan eind 2001 een eenmalige uitkering van 200 EURO in het vooruitzicht gesteld en voor 2002 een structurele verhoging van 1,25%. De nieuwe CAO zou met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 moeten gelden. In het eerdere bod was sprake van 5,75% structureel voor een CAO vanaf 1 januari 2000 tot 1 september 2001 Het slotbod bevat tevens aanvullende concessies van de werkgevers op de andere resterende geschilpunten: een modernisering van het verlof en een nieuwe flexibele seniorenregeling. De tegemoetkomingen op tal van andere punten die tijdens de maandenlange onderhandelin-gen door de werkgevers zijn gedaan, blijven gehandhaafd.

De provinciale werkgevers hebben het initiatief voor dit sterk verbeterde bod genomen om uit de impasse van de voortslepende onderhandelingen te komen. Naar het oordeel van het IWV is een lange periode van arbeidsonrust zonder zicht op een oplossing van het gerezen arbeidsconflict niet in het belang van werknemers en werkgevers. Zowel op CAO-niveau als op provinciaal niveau dienen nu de afspraken over invoering van vele nieuwe instrumenten van modern personeelsbeleid in 2000 en 2001 alle aandacht te krijgen. Het gaat daarbij om de invoering van algemene dienst voor alle medewerkers, individuele jaarplannen gericht op competenties en output, een flexibele seniorenregeling, een modern verlofsysteem met een cafetariasysteem, extra scholing en kinderopvang. De werkgevers hebben zich ook bereid verklaard voor deze sterke modernisering van de arbeidsvoorwaarden veel geld neer te tellen. De reden daarvoor is dat zij het noodzakelijk vinden dat nu op dit wezenlijke onderdeel van de nieuwe koers van externe gerichtheid van provincies belangrijke stappen gezet kunnen worden.

Toelichting:

De CAO heeft betrekking op 14.000 medewerkers bij provincies en provinciale instellingen en is de eerste binnen de overheid waarvoor in het jaar 2000 onderhandelingen zijn gevoerd. Op 23 februari jl. zijn de onderhandelingen in de sector onderwijs van start gegaan. De CAO-onderhandelingen in de sector provincies waren vastgelopen, nadat het kader van de vakbonden het eindbod, dat het IWV op 18 februari 2000 na 11 uur onderhandelen had uitgebracht, op 21 februari hadden verworpen. In een aantal provincies zijn inmiddels al acties gevoerd en in andere provincies staan acties op stapel. Het slotbod beoogt uiterlijk 9 maart alsnog een akkoord te bewerkstelligen.

Deel: ' Slotbod provincies 8,25% structureel '
Lees ook