vereniging nederlandse gemeenten

slotconferentie

vernieuwing lokale democratie

sinds de bouw, in 1848, is het huis van thorbecke vrijwel ongewijzigd gebleven. de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden hebben wel plaatsgevonden en zo nu en dan is met het verplaatsen van de meubels wat meer licht en ruimte gecreëerd. geen enkel huis kan het echter stellen zonder een duidelijke visie op het onderhoud voor de lange termijn. nu, na meer dan 150 jaar grondwet, is een deel van het huis aan een grondige inspectie onderworpen; het bouwkundig rapport wordt binnenkort gepresenteerd.
het is logisch dat de inspectie zich vooral heeft gericht op de gemeenten. die vormen immers het cement en ook het fundament van ons staatkundige bouwwerk. in de gemeenten vindt, door middel van de contacten met de burgers en het ontwikkelen en vaststellen van beleid en regels het dagelijkse onderhoud aan de lokale democratie plaats.
gemeenten kregen in het huis van thorbecke een eigen gekozen volksvertegenwoordiging: de raad, een uitvoerend orgaan met leden door en uit de volksvertegenwoordiging benoemd: het college en een voorzitter die in relatie stond tot zowel de lokale gemeenschap als het rijksbestuur: de burgemeester. dit is anno 1999 nog steeds de formele structuur. dat er formeel weinig is veranderd aan de structuur betekent niet dat er in de loop der jaren niets is gebeurd. de modernisering van de lokale democratie is in gemeentelijke kring, maar ook elders, voortdurend onderwerp van discussie. het in 1998 afgesloten vng-project "Gemeenten 2000+" en het daarop volgende project "Vernieuwing van de lokale democratie" zijn daar voorbeelden van. Gemeenten hebben in die discussies steeds aangegeven open te staan voor veranderingen, mits zij geen doel op zich zijn en er een gedegen en samenhangende visie aan ten grondslag ligt. De Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, onder leiding van professor Elzinga, is door het Kabinet verzocht die samenhangende visie te leveren. Medio januari 2000 zal de Staatscommissie rapporteren over haar bevindingen. Met name is onderzocht hoe de formele bevoegdhedenverdeling tussen gemeenteraad en college zich verhoudt tot de hedendaagse bestuurspraktijk, of en zo ja hoe, de aanstellingswijze van de burgemeester gewijzigd zou moeten worden en of een spreiding of combinatie van verkiezingen kan bijdragen aan een grotere betrokkenheid bij het bestuur.

In VNG-verband is op 18 februari jl. onder de noemer "Vernieuwing van de lokale democratie" een project gestart om het proces van de bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau te stimuleren. Dit project staat onder regie van een Beraadsgroep, waarin gekozen en benoemde bestuurders en ambtenaren onder voorzitterschap van burgemeester Ouwerkerk van Almere hebben gediscussieerd over de dilemma’s van de lokale democratie anno 1999. Daarbij is met opzet voor een brede insteek gekozen. Zo zijn bijvoorbeeld thema’s als burgerparticipatie en interactief bestuur, opkomst bij verkiezingen en de rol van politieke partijen, rol, taken en aanstellingswijze van de burgemeester en de bevoegdheden, taken en middelen van de gemeenteraad en het college van B&W aan de orde geweest.

Met de conferentie van 16 december willen wij u gelegenheid bieden kennis te nemen van de resultaten van de discussies die het afgelopen jaar in de Beraadsgroep hebben plaatsgevonden. De voorzitter, drs. H.G. Ouwerkerk, zal u daarover ‘s ochtends het een en ander vertellen. Eveneens in de ochtend zal professor mr. D.J. Elzinga, voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie, een inleiding houden over het werk van de Staatscommissie en daarbij hopelijk een tipje van de sluier oplichten over de bevindingen. Onder leiding van de dagvoorzitter, burgemeester W. Blanken van Ede, is er vervolgens gelegenheid tot het stellen van vragen aan de beide inleiders. Momenteel wordt een enquête gehouden onder de provinciale VNG-afdelingen, waarbij hen een aantal vragen over de vernieuwing van de lokale democratie is voorgelegd. We hopen u op 16 december de resultaten van die enquête te kunnen presenteren. ‘s Middags kunt u discussiëren met leden van de Beraadsgroep in vier verschillende workshops over de thema’s die de Beraadsgroep tot nu toe heeft behandeld. Daartoe hoeft u zich echter niet te beperken; u bent van harte uitgenodigd om ook andere onderwerpen die met het thema van de conferentie te maken hebben aan te snijden. Het programma is zo ingedeeld dat u twee van de vier workshops kunt bijwonen.

De thema’s van de workshops zijn:
I Rol en taken van de gemeentelijke organen
Moet er in formele zin een aanpassing in het bestuursmodel plaatsvinden, met ander woorden, moet de huidige, steeds dualistischer wordende stijl van besturen geformaliseerd worden? Wat zou dat betekenen voor de positie, taken, bevoegdheden en middelen van de gemeenteraad het college, de burgemeester en het ambtenarenapparaat? Moet de aanstellingswijze van de burgemeester en de wethouders hierdoor wijzigen?
Discussieleiders zijn de heer N.P.M. Schoof, burgemeester van Alphen aan den Rijn en de heer drs. Ch. Leeuwe, burgemeester van Lelystad (gelet op de verwachte belangstelling voor dit thema wordt deze workshop in twee parallelsessies en dus in totaal vier maal aangeboden)

II Verkiezingen en rol van politieke partijen
Hoe erg is het dat steeds minder mensen gaan stemmen? Wat voor gevolgen heeft een lage opkomst voor het politiek proces en welke gevolgen heeft dat voor onze representatieve democratie? Wat kunnen bestuur en politieke partijen doen om de opkomst te bevorderen? Moeten verkiezingen gecombineerd worden of juist niet? Welke rol kunnen gemeenten spelen bij het verbeteren van service bij verkiezingen?
Discussieleider is de heer mr. C.J.D. Waal, burgemeester van Castricum.

III Burgerparticipatie en interactief bestuur

Is interactief bestuur de panacee voor alle kwalen of ondermijnt het de positie van de gemeenteraad? Wat is de rol van gemeentelijke bestuursorganen bij burgerparticipatie? Hoe bereik je alle burgers en niet alleen de ijzeren ring van ‘inspraak-deskundigen’? Hoe voorkom je een tweedeling tussen participanten en andere burger? Discussieleider is mw. J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, burgemeester van Schipluiden.

IV De identiteit van de lokale overheid
Waar staat de gemeente voor? Heeft het markt denken zijn langste tijd gehad? Bestaat er werkelijk een imagoprobleem bij de overheid of praten we onszelf dat aan? Discussieleider is de heer dr. J.J. Schrijen, burgemeester van Venlo.

Alle deelnemers aan de workshops zullen begin 2000 een publicatie ontvangen met daarin een terugblik op de conferentie.
De conferentie, en met name de workshops, zijn ook bedoeld om een eerste aanzet te geven voor de VNG-reactie die naar aanleiding van het kabinetsstandpunt over het rapport van de Staatscommissie zal worden uitgebracht. De VNG zal haar leden na het verschijnen van het rapport begin volgend jaar hierover nog consulteren, maar we nodigen u nu vast van harte uit om ook de conferentie te benutten om uw visie op de vernieuwing van de lokale democratie kenbaar te maken!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Programma–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


10.00 - 10.25 uur Ontvangst met koffie en thee


10.25 - 10.30 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter, de heer mr. W. Blanken, burgemeester van Ede


10.30 - 11.00 uur Inleiding door prof. mr. D.J. Elzinga, voorzitter staatscommissie dualisme en lokale democratie


11.00 - 11.30 uur Inleiding door drs. H.G. Ouwerkerk, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG Beraadsgroep Vernieuwing van de lokale democratie
11.30 - 12.00 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.00 - 13.15 uur Lunch
Ronde 1 workshops


* I Rol en taken van de gemeentelijke organen
13.15 - 14.30 uur * II Verkiezingen en rol politieke partijen
* III Burgerparticipatie en interactief bestuur
* IV De identiteit van de lokale overheid


14.30 - 14.45 uur Pauze

14.45 - 16.00 uur Ronde 2 workshops

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– data en locaties––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De slotconferentie Vernieuwing lokale democratie wordt gehouden op 16 december 1999 in het Congrescentrum Engels, Stationsplein 45 in Rotterdam

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––doelgroep––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– gemeentebestuurders
– management van gemeenten
– mensen die vanuit hun beroep of vanuit hun studie-achtergrond actief bezig zijn met het openbaar bestuur
– vertegenwoordigers van andere overheidslichamen – andere belangstellenden

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
kosten–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

De kosten van deelname aan de slotconferentie bedragen ƒ 92,-- per persoon voor de non-profitsector en ƒ 192,-- voor de profitsector. Deze lage toegangsprijs is gerealiseerd door een forse bijdrage uit het algemene VNG-budget in het kader van de leden communicatie.
U ontvangt in de komende weken afzonderlijk een factuur voor de deelnemersbijdrage.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inschrijving –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Voor belangstellenden is een inschrijfformulier bijgesloten dat zo spoedig mogelijk dient te worden teruggestuurd aan het Congres- en Studiecentrum VNG, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag. U kunt het inschrijfformulier ook per fax verzenden. Het faxnummer is: 070-3738743. Ongeveer een week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging. Uw inschrijving is bindend. Studenten aan universiteiten en HBO-instellingen die jonger zijn dan 27 jaar krijgen door bijsluiting van een kopie van hun collegekaart 75% korting.De stichting Fonds Hartman verstrekt de korting.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– annulering –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Annulering van de inschrijving kan alleen schriftelijk tot uiterlijk één week voor de bijeenkomst. Bij verhindering kan uw plaats wel worden ingenomen door een vervanger. Indien annulering of verhindering niet één week van tevoren wordt doorgegeven, bent u het volledige inschrijfbedrag verschuldigd.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– inlichtingen ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Congres- en Studiecentrum VNG
Postbus 30435

2500 GK DEN HAAG
Tel.: 070- 3738493 (doorkiesnummer)
Fax: 070- 3738743/3635682

Deel: ' Slotconferentie Vernieuwing Lokale Democratie '
Lees ook