Gemeente Utrecht

Smeerolie voor haperende Utrechtse woningmarkt

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Prestatieafspraken en het Mantelcontract DUO voor de periode 2002-2005. Het gaat om een groot pakket aan afspraken, intenties en voornemens, waarover gemeente en Utrechtse woningcorporaties hebben onderhandeld. Dit onderhandelingsresultaat is een belangrijke stap voorwaarts in de uitvoering van de herstructurering van de woningvoorraad in Hoograven, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Overvecht. De bouw van Leidsche Rijn én de vernieuwing van naoorlogse wijken zijn van essentieel belang voor de toekomst van Utrecht als aantrekkelijke woon- en werkstad. Directe verbetering van vraag en aanbod op de Utrechts woningmarkt zijn voor woningcorporaties uitgangspunt en doel geweest van zowel Mantelcontract DUO als Prestatieafspraken.

Het Mantelcontract
is een uitwerking van de raamovereenkomst "De Utrechtse Opgave". Dit vorig jaar tussen gemeente en corporaties gesloten DUO-akkoord behelst een gezamenlijke investeringsstrategie om in de komende 15 jaar de woningvoorraad in Hoograven, Zuilen, Ondiep, Kanaleneiland en Overvecht te vernieuwen. Het Mantelcontract is de basis voor het contract dat met iedere corporatie afzonderlijk gesloten wordt. In deze contracten is per corporatie vastgelegd welke bijdrage in de komende vier jaar geleverd wordt aan uitbreiding en vernieuwing van de woningvoorraad in de stad.


* Aanpak van ruim 4000 woningen voor 2005

In het mantelcontract DUO is vastgelegd dat er voor 2005 uitgewerkte plannen liggen voor sloop en nieuwbouw van ruim 2.500 woningen in de naoorlogse wijken en voor renovatie van ruim 1.800 woningen. Daarnaast bouwen de corporaties de komende 4 jaar zo'n 4500 woningen in Leidsche Rijn, waaronder ruim 3000 sociale huurwoningen. Verder is bepaald dat de corporaties tot 2005 in de bestaande stad circa 1.950 sociale huurwoningen mogen verkopen.

Nog dit najaar brengen de corporaties een lijst naar buiten met per wijk de verschillende locaties die de komende vier jaar in het herstructuringsproces aan bod komen. Dat gebeurt na bespreking van de corporatieplannen met de betrokken bewoners- en huurdersorganisaties.

De Prestatieafspraken
worden elke vier jaar afgesloten tussen gemeente en de gezamenlijke corporaties. De afspraken zijn een vertaling van het door de corporaties onderschreven gemeentelijke beleid dat uitgaat van de vraag van de Utrechtse woonconsumenten. Het is nu voor de tweede maal dat gemeente en corporaties met elkaar prestatieafspraken maken.

Bij de Prestatieafspraken komen aan de orde de omvang van de kernvoorraad betaalbare huurwoningen, de gewenste kwaliteit van nieuwe en bestaande woningen, het woningaanbod voor bijzonder doelgroepen, inrichting en beheer van de woonomgeving en de positie van de Utrechtse woonconsument.


* De omvang van de kernvooraad

In het DUO-akkoord is vastgelegd dat de omvang van de kernvoorraad betaalbare en bereikbare woningen op 1 januari 2005 bestaat uit tenminste 38.000 woningen.

Eén van de prestatieafspraken is om onderzoek te doen naar de vraag of de omvang van de kernvoorraad wel het enige uitgangspunt van beleid zou moeten zijn. Nu worden veel van de betaalbare woningen 'scheef' bewoond door huishoudens met een te hoog inkomen. Onderzocht wordt of niet veel beter kan worden uitgegaan van de slaagkans: de mate waarin het huishoudens uit de doelgroep lukt om een huurwoning te krijgen.


* Bestemming van de woningvoorraad

Een groot aantal afspraken heeft betrekking op het woningaanbod van specifieke groepen, waarvoor extra aandacht nodig is. Het gaat daarbij onder meer om ouderen, studenten/jongeren, grote gezinnen, mensen met een functiebeperking, woonwagenbewoners maar ook om de huisvesting van mensen die om allerlei redenen begeleiding nodig hebben. Afgesproken is om de woningbehoefte in de stad zo volledig mogelijk in kaart te brengen. Op die manier kan beter worden afgewogen welke gewone en bijzondere doelgroepen in het woningaanbod prioriteit moeten krijgen.


* De kwaliteit van de woningvoorraad.

Het is de wens om meer ambitie te tonen bij de na te streven kwaliteit van nieuwbouwwoningen. Te denken valt aan extra ruimte, veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing. Gemeente en corporaties zullen daarover per project afspraken maken. Elk jaar zullen corporaties terugmelden welke resultaten zijn bereikt en welke nog te verwachten zijn.


* De omgeving van de woning.

Gemeente en corporaties willen samenwerken in het belang van de leefbaarheid in de wijken. Zo is afgesproken dat beide partijen samen met bewoners in 2003/2004 per wijk een visie op stellen met betrekking tot beheer en inrichting van de buitenruimte. Deze visies worden vertaald in buitenruimteplannen, die als uitgangspunt gaan dienen voor onderhouds-programma's van gemeente en corporaties.


* Positie woonconsument

Zeggenschap van woonconsumenten is in bestaande situaties over het algemeen goed geregeld. Voor wijken waar herstructurering plaatsvindt zijn afspraken vastgelegd in het Stedelijk Protocol, onderdeel van de DUO-raamovereenkomst. In de prestatieafspraken is nu opgenomen dat bewoners ook invloed krijgen bij de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Die invloed zal komend jaar worden vastgelegd. Bij het opstellen van een protocol zal ook de stedelijke bewonersorganisatie De Bundeling worden betrokken.

Zowel de Prestatieafspraken als het Mantelcontract DUO moeten nog door de gemeenteraad en de besturen van de corporaties worden vastgesteld.

Utrecht, 3 juli 2002.

Deel: ' Smeerolie voor haperende Utrechtse woningmarkt '
Lees ook