Snelle interventie bedrijfsarts houdt meer werknemers uit WAO

NVAB-bericht van 4 april 2000 , verzorgd door Mw. E. van der Putten

Een snelle interventie van de bedrijfsarts helpt om werknemers met psychische klachten uit de WAO te houden. Daarom heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) een richtlijn uitgebracht voor het handelen van de bedrijfsarts bij psychische klachten. De NVAB is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor bedrijfsartsen. De vereniging beschouwt de richtlijn als een waardevol instrument voor de begeleiding van werknemers/patiënten met psychische klachten, die effectieve diagnostiek en begeleiding mogelijk maakt. De bedrijfsarts kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkómen dat functionerings-beperkingen en klachten leiden tot langdurige of frequente arbeidsongeschiktheid.
De toename van het aantal WAO-ers in Nederland en het grote aantal arbeidsongeschikten op psychische gronden onderstrepen het belang van deze richtlijn.

Richtlijnen zijn schriftelijk vastgestelde regels die sturing geven aan het professioneel handelen van artsen. Bedrijfsartsen moeten krachtens hun professioneel statuut ? dat hun onafhankelijke positie regelt ? de richtlijnen van de beroepsgroep volgen. De richtlijn ?Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met psychische klachten? is gebaseerd op onderzoek uit zowel de huisarts- als de bedrijfsartsenpraktijk, waaruit blijkt dat een gestructureerde begeleiding langdurig verzuim en, uiteindelijk, instroom in de WAO sterk kan beperken. Zonder zo?n intensieve begeleiding blijkt bij patiënten met overspanning het risico van instroom in de WAO al na vier weken verzuim op ruim 20 procent te liggen. Na drie maanden neemt het risico zelfs toe tot 50%.

De richtlijn is opgebouwd uit vijf stappen: probleemoriëntatie, diagnose, interventies, evaluatie en terugvalpreventie en afsluitende begeleiding. In de probleemoriëntatie worden probleemsituaties binnen en buiten het werk in kaart gebracht, evenals het probleemoplossend vermogen van de patiënt en van diens (werk)omgeving. Bij de diagnostiek ligt het accent op stressgerelateerde stoornissen (spanningsklachten, overspanning en burnout), depressie en angststoornissen. De richtlijn adviseert een snelle interventie van de bedrijfsarts bij arbeidsgerelateerde psychische problemen, met name als het probleemoplossend vermogen van de patiënt of de werkomgeving te kort schiet.

Binnen twee weken dient bij voorkeur een eerste intakegesprek plaats te vinden, waarna een strak schema van contacten volgt. In die contacten wordt met de patiënt de voortgang geëvalueerd aan de hand van concrete criteria. Zonodig volgen interventies of een verwijsadvies. Een goede samenwerking met de curatieve sector (met name de huisarts) is hierbij essentieel. Ten slotte wordt met de patiënt en met de werkomgeving doorgenomen op welke signalen men alert moet zijn en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen. De invoering van de richtlijn krijgt, onder meer via (na)scholing, in de komende periode grote aandacht.

Inlichtingen:
NVAB-secretariaatsbureau, Postbus 1594, 5602 BN Eindhoven Tel.: 040 ? 2481322, fax 040 ? 2480711, e-mail: nvab@wxs.nl
Eindhoven, 31 maart 2000
Zie ook : Nieuw

Ga naar : Nieuwspagina van NVAB
Volgend artikel : Bedrijfsgeneeskundige dagen 1999
© copyright NVAB 2000 home . index . email/adres . Artsennet

Deel: ' Snelle interventie bedrijfsarts meer werknemers uit WAO '
Lees ook