Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO)

Nieuws

Provincie Noord-Holland steunt pleidooi agrariërs

Alternatieve gewasbeschermingsmiddelen moeten sneller toegelaten worden

Vandaag bezocht een delegatie van de WLTO, ondersteund door een groep verontruste boeren, de Commissaris van de Koningin, dr. J.A. van Kemenade en de Landbouwgedeputeerde van de Provincie Noord-Holland, drs. J.H.J. Verburg. De WLTO pleitte voor harmonisatie van het Europese beleid op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen zo kunnen Nederlandse boeren hun concurrentiepositie behouden en komt de continuïteit van hun bedrijven niet in gevaar. De Provincie zal dit pleidooi richting Kabinet ondersteunen en pleit voor een versnelde toelating van alternatieve gewasbeschermingsmiddelen.

Wetgeving moet worden aangepast
WLTO-delegatieleider B. Hakvoort memoreerde het gunstige advies van de commissie Ginjaar (10 sep. jl.) over de toelating van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. De gevolgen voor het milieu én de (economische) effecten voor de agrarische sector moeten daarbij worden meegewogen. De vaste commissie van LNV zal dit advies morgen in de Tweede Kamer be-spreken. De heer Hakvoort sprak de hoop uit dat minister Pronk en staatssecretaris Faber dan zullen besluiten om ook de wetgeving aan te passen, zodanig dat een beroep op `landbouwkundige onmisbaarheid' voor bepaalde
gewasbeschermingsmiddelen mogelijk blijft.

Provincie pleit voor alternatieve middelen
Gedeputeerde Verburg gaf aan dat Noord-Holland een belangrijke rol speelt in het behalen van de positie als derde exportland ter wereld van agrarische producten. De Provincie ondersteunt de agrarische sector waar mogelijk om een duurzaam en economisch rendement te behalen. Verburg was het met de WLTO-delegatie eens, dat de overheid de spankracht van de sector niet moet overschatten. Hij sprak zijn verbazing uit over de traagheid van het Nederlandse toelatingsbeleid voor alternatieve bestrijdingsmiddelen. Hiermee is men in omringende landen zoals Duitsland veel sneller. De Provincie zal het pleidooi van de WLTO richting Kabinet en Ministeries van LNV en Milieu ondersteunen en tevens pleiten voor een versnelde toelating van onder andere biologische bestrijdingsmiddelen.

14-09-1999

Deel: ' Snellere toelating alternatieve gewasbeschermingsmiddelen '
Lees ook