Stichting Natuur en MilieuPERSBERICHT

Utrecht, 28 maart 2000

Betaalstrook lost files niet op

Stichting Natuur en Milieu, de Milieufederatie Noord-Holland, de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Brabantse Milieufederatie zien niets in de voorstellen voor een doorstroomroute-A4, zoals voorgesteld door het bedrijfsleven en de ANWB. De nieuwe wegen en weguitbreidingen in dit zogeheten AreA-initiatief roepen nieuw verkeer op, lossen de files niet op en tasten waardevolle natuur en open ruimte aan. De milieuorganisaties zien meer in betere benutting van en rekeningrijden op de bestaande wegen tussen Zaanstad en Antwerpen langs A4, A13, A16 en A17. Verder pleiten de organisaties voor investeringen in light rail, fietsvoorzieningen en transportpreventie.

De aanleg van betaalstroken tussen Zaanstad en Antwerpen is een inefficiënte maatregel, die enkel neerkomt op de aanleg van meer weginfrastructuur. Dat lost de files niet op en staat haaks staat op de lijn van de Perspectievennota Verkeer en Vervoer. Door de aanleg van nieuwe wegen falen inspanningen voor een selectiever autogebruik en het gebruik van alternatieven, omdat een stimulans daartoe ontbreekt. Bovendien zullen deze betaalstroken buiten de spitsuren niet of nauwelijks worden gebruikt, aldus de vier milieuorganisaties.

Rekeningrijden leidt tot een beter gebruik van de bestaande A4, A13 en A16, waardoor meer ruimte ontstaat voor zakelijk en doorgaand verkeer. Zeker wanneer dit wordt gekoppeld aan investeringen in light rail en fietsvoorzieningen. Nieuwe wegen of weguitbreidingen kunnen dan achterwege blijven.

De keuze die nu voorligt is er een tussen bouwen van nieuwe wegen of het beter gebruiken van bestaande. Het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid kiest voor dat laatste. Dat is een noodzakelijke stap om de vicieuze cirkel van almaar nieuwe wegen bouwen met als gevolg meer autoverkeer te doorbreken.

Stichting Natuur en Milieu, tel 030-2331328

Deel: ' SNM Betaalstrook lost files niet op '
Lees ook